Escape room w Koszalinie stał się tydzień temu miejscem tragicznej śmierci pięciu dziewcząt. Impreza urodzinowa zamieniła się w koszmar, bo jak ujawniła prokuratura, doszło do rażących zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Cały miniony tydzień służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej drobiazgowo kontrolowały wszystkie tego typu lokale w całym kraju. Jednym ze sprawdzanych punktów była „Komnata Tajemnic” w Ząbkowicach Śląskich.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił raport dotyczący działań kontrolno-rozpoznawczych w lokalach przeznaczonych na escape room na Dolnym Śląsku. Według danych z podanych 7 stycznia br. skontrolowano 25 lokali. W już skontrolowanych escape room’ach wykazano 48 uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 27 w zakresie warunków ewakuacji, zaś 6 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu budowlanego. Według raportu Komendy Dolnośląskiej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej SP we Wrocławiu najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły warunków ewakuacji. Brakowało m.in. oznakowania ewakuacyjnego, zawężane były drogi alternatywne umożliwiające opuszczenie pomieszczeń w razie awarii systemu. Niepokojące było zjawisko zamykania drzwi w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru oraz składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych. Z kolei w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej najczęściej stwierdzano brak gaśnic lub ich oznakowania gaśnic oraz brak lub niewidoczność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W skali całego kraju w wyniku kontroli prawie 500 escape room’ow ujawniono ponad 1600 nieprawidłowości, a w przypadku prawie 60 obiektów nakazano ich wyłączenie z użytkowania. W sumie prawie 90% lokali miało różne co do wagi mankamenty dotyczące bezpieczeństwa użytkowników i obsługi.

Jednym z weryfikowanych obiektów typu escape room była tzw. „Komnata Tajemnic” w Ząbkowicach Śląskich działająca od kwietnia 2016 r. Z komunikatu PSP wynika, iż w ząbkowickim escape room’ie nie były oznaczone dróg ewakuacyjnych oraz punkty dostępu do gaśnic. Zabrakło ponadto instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Z praktyki kilku ostatnich lat wynika, że poza sezonem turystycznym niektóre elementy ząbkowickich atrakcji są zamknięte ze względu na warunki atmosferyczne ograniczające ruch zwiedzających i tak jest właśnie z Komnatą Tajemnic. W rozmowie z „Gazetą Ząbkowicką” kierownik wydziału promocji w ząbkowickim magistracie Zbigniew Kukiełka przyznał, że nadzór budowlany miał uwagi formalne związane z dokumentacją sieci elektrycznej, ale nie miał zastrzeżeń wobec jej jakości. Wyłączenie Komnaty Tajemnic z użytkowania wynika ze stanowiska służb kontrolnych straży pożarnej i ma charakter prewencyjny. Urzędnicy, po otrzymaniu wykazu spraw do uzupełnienia, podjąć mają stosowne działania, aby w sezonie wiosenno-letnim ząbkowicki escape room był bezpieczny i dostępny.

Z oficjalnych wypowiedzi czynników rządowych wiadomo, że mają być pilnie opracowane precyzyjne zasady funkcjonowania obiektów typu escape room. Ich wdrożenie będzie warunkiem uzyskania zgody na wpuszczanie ludzi do sal, w których strach ma być sposobem zabawy, a nie przyczyną nieszczęść. Zgodnie z projektowanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub osób posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. W projekcie rozporządzenia przewidziano ponadto, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MSWiA. Ma to nastąpić jeszcze przed letnim okresem wzmożonego ruchu wycieczkowego i turystycznego.