Radni w Kamieńcu Ząbkowickim, podczas wczorajszej sesji, dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w tegorocznym budżecie. Ponadto przyjęli sprawozdanie z działalności instytucji samorządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom za rok 2018.

Obrady prowadziła przewodnicząca rady gminy Bernadeta Chodasewicz. Sprawozdanie ze sposobu wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2018 prezentowała Agnieszka Rogowska-Koprzak – pełnomocnik wójta ds. realizacji tego programu. Radni nie mieli uwag do przedłożonych informacji. Następnie większością głosów lub jednogłośnie przyjmowali rekomendowane im uchwały. Poza wspomnianymi już zmianami w gminnych finansach, dokonano zmian w statutach Centrum Integracji Społecznej oraz Zakładu Usług Komunalnych. Obie zmiany dotyczyły określenia zasad i trybu przekazywania tym agendom gminnym środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Ponadto radni znowelizowali uchwałę z 2017 r. dotyczącą warunków przyznawania i udzielania odpłatności za usługi opiekuńcze. Wątpliwości części rajców wzbudziła kwestia ustalenia diet dla wiceprzewodniczących rady gminy, ale uchwała przeszła (oboje radnych pełniących tę funkcję, tj. Sylwia Demidowicz i Tadeusz Cenarski wstrzymali się od głosowania).

W części obrad (transmitowanych na You Tube) przeznaczonej na zapytania i odpowiedzi głos zabrali radni Edward Szulin i Marcin Wróbel. Pierwszy powtarzał pytania dotyczące pracy wójta (w tym kosztów podróży służbowych) i zgłaszał zastrzeżenia do sposobu udzielania mu odpowiedzi na pytania, jakie składa w urzędzie gminy w trybie ustawy o informacji publicznej. Drugi z radnych po oświadczeniu skierowanym do wyborców i rodziny nawiązującym do jego wyboru do rady gminy, wymienił sprawy – jak stwierdził – zgłaszane mu przez mieszkańców. Wymienił wśród nich problem awarii oświetlenia ulicznego, tzw. „dzikich wysypisk” oraz odprowadzania ścieków sanitarnych w gminie. Do kwestii poruszonych przez obu radnych odniósł się wójt Marcin Czerniec. Zdementował on treści wygłoszone przez Edwarda Szulina. Radnego Marcina Wróbla zapewnił, że operator energetyczny reaguje na zgłaszane awarie, „dzikie wysypiska” są usuwane przez służby komunalne, jeśli są znajdowane na terenach należących do zasobu gminy, a wszelkie sytuacje niedrożności instalacji odbierających odpady płynne leżą w kompetencjach noworudzkiej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. Włodarz dodał od siebie, że zakończone już wodociągowanie Doboszowic i dobiegające końca analogiczne prace w Ożarach, to bardzo dobry czas na włączenie się przez mieszkańców do nowe sieci zapewniającej dostęp do wody pitnej wszystkim gospodarstwom domowym.