28 stycznia 2019 r., w siedzibie Nadleśnictwa Henryków, odbyło się pierwsze, w tej kadencji samorządowej, spotkanie robocze dotyczące utworzenia na terenie Henrykowa parku kulturowego. Gdyby projekt udało się zrealizować, byłby to trzeci już taki obszar w powiecie ząbkowickim. Dwa pierwsze to Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze, a drugi w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie powołano park kulturowy w powiązaniu z kompleksem pałacowo-parkowym Marianny Orańskiej.

Inicjatorem spotkania w sprawie powołania parku kulturowego w Henrykowie był gospodarz miejsca nadleśniczy Piotra Bubniewicza, który omówił cel spotkania i przedstawił jego plan. Następnie głos zabrał burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz. Przedstawił urzędników obecnych na spotkaniu, podziękował wszystkim za przybycie i zainteresowanie tematem, a także jasno zadeklarował wolę władz gminy do rozpoczęcia prac zmierzających do utworzenia parku kulturowego. Kolejno głos zabrał zastępca nadleśniczego Krzysztof Flis. Poprzez prezentację multimedialną przedstawił pokrótce niezwykłą historię Henrykowa i główne założenia dotyczące henrykowskiego parku.

W dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili zasadność rozpoczęcia badań historycznych i planistycznych, pozwalających wskazać granice parku, w które zostaną włączone obszary o najwyższej wartości zabytkowej i turystycznej Henrykowa. Jak informują inicjatorzy, potrzebne są teraz prace planistyczne, konsultacje społeczne, a także uzgodnienia z urzędem ochrony zabytków oraz wieloma innymi instytucjami. Burmistrz wyraził opinię, iż efekt tych prac w postaci uchwały rady miejskiej Ziębic o utworzeniu parku kulturowego w Henrykowie byłby zwieńczeniem obchodzonej w przyszłym roku 750. rocznicy zapisania pierwszego polskiego zdania w Księdze Henrykowskiej.

Ustawa o Ochronie Zabytków z 23 lipca 2003 roku ustanowiła formę ochrony krajobrazu kulturowego w postaci parku kulturowego, którego celem jest zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Tereny te w powiązaniu z ochroną środowiska przyrodniczego mogą być wykorzystane dla optymalnego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego danej gminy. Park kulturowy jest jedną z form ochrony krajobrazu kulturowego, dedykowaną dla wyróżniających się terenów zabytkowych o unikalnych tradycjach budowlanych i osadniczych.

Poprzez: UM Ziębice