Od 15 stycznia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabory wniosków, jakie mogą składać pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem subwencjonowanym.

Nabór o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych:

 • wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (według algorytmu),
 • nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych,
 • pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych serdecznie zapraszamy  do składania wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Zasady organizacji prac interwencyjnych:

 • czas trwania prac interwencyjnych – 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • refundacja co miesiąc (przez 6 miesięcy) w kwocie: 830,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Bliższych  informacji  udziela Anna Maciak (pokój  nr 15 / I piętro / tel: 748166716).

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:

 • wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (według algorytmu),
 • nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.
 • pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją stażu serdecznie zapraszamy  do składania wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Zasady organizacji stażu:

 • czas trwania stażu dla osób bezrobotnych do 6 miesięcy,
 • w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę).

Bliższych  informacji  udzielają: Jolanta Szyfer i Aleksandra Papińska (pokój  nr 15 / I piętro / tel: 74816671).

Zapraszamy Państwa do współpracy!