Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza nabór Wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, realizowane na zasadach określonych w Uchwale nr LXXV/405/2018 rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 8 listopada 2018 r.

Warunki otrzymania dotacji:

1) Brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadniony lub

2) Brak możliwości poboru wody z istniejącego wyeksploatowanego ujęcia wody zlokalizowanego na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody.

  1. Dofinansowanie na zasadach określonych niniejszą uchwalą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie uchwały.
  2. Ze środków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu indywidualnego ujęcia wody wraz z elementami służącymi do podłączenia ujęcia do budynku mieszkalnego.
  3. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,

2) Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

3) Indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje sieć wodociągowa.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy.

Termin, miejsce i sposób składania Wniosków o udzielnie dotacji celowej

1) Wniosek i sprawozdanie stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, ul.1 Maja 15, Ząbkowice Śląskie.

2) Wnioski można składać od dnia 09 stycznia 2019 roku do 10 lutego 2019 roku (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Przez datę złożenia Wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Ząbkowic Śląskich, ul. 1 Maja 15, lub przesłać na  adres: Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji celowej można uzyskać w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, pok. 16 lub pod numerami telefonów: 748165330, 748165367.