Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w Centrum Terapeutycznym oraz w Centrum Terapii Uzależnień „SANGO” przy ul. Wrocławskiej 23.

Wszelkie informacje na temat dostępnej w naszej gminie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych znajdują się poniżej:

Centrum Terapeutyczne ul. 1 Maja 15 c Ząbkowice Śląskie (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego i prowadzenie telefonu zaufania); tel. 748152441.

Psycholog – wtorki od godz. 8:00 do 12:00, środy od godz. 16:00 do 20:00, co druga sobota od godz. 10:00 do 14:00

Prawnik – poniedziałek  od godz. 16:00 do 18:30

Kurator – wtorki od godz. 16:00 do 18:30

Lekarz – czwartki od godz. 16:00 do 18:30

Pedagog – piątek od godz. 16:00 do 18:30

 • program edukacyjny, rozszerzanie wiedzy o uzależnieniach w celu uniknięcia ich w przyszłości,
 • program terapeutyczny- korygowanie negatywnych skutków przeżytych doświadczeń;
 • profilaktyka i rehabilitacja uzależnień,
 • szkolenie dla pracowników przedszkoli i nauczycieli- np. symptomy dziecka maltretowanego, metody postępowania,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • wczesne interwencje,
 • koordynowanie dyżurów w Telefonie Zaufania i Punkcie Konsultacyjnym,
 • organizowanie i stała współpraca z grupami wsparcia,
 • pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów patologii społecznych.

W Centrum Terapeutycznym w Punkcie konsultacyjnym przyjmuje psychoterapeuta, który  prowadzi dyżury w zakresie terapii motywacyjnej, poradnictwa  i diagnostyki wspierającej wobec osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii. Dyżury odbywają się będzie 4 razy w miesiącu tj. w  czwartek w godzinach od 12:30 do 16:30. (4 godziny), tel. 605079189.

W Centrum Terapeutycznym w Punkcie konsultacyjnym przyjmuje również, psychoterapeutka, która prowadzi konsultacje indywidualne i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem i osób współuzależnionych, tel. 508470189.

Konsultacji indywidualne i grupy wsparcia odbywają się w poniedziałki.

 • konsultacje indywidualne – 2 godz. od 11.00 – 13.00,
 • grupy wsparcia – 2 godz. od 13.00 – 15.00 (dwa razy w miesiącu).

Centrum Terapii Uzależnień „SANGO” w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 23, tel. 721322954.

W ramach funkcjonowania Centrum Terapii Uzależnień zatrudnieni tam psychoterapeuci, psychiatrzy i psycholodzy sprawuję opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także członków rodzin tych osób będących mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie.

Centrum Terapii Uzależnień zapewnia :

 • porady diagnostyczne lekarskie,
 • wizyty diagnostyczne,
 • porady terapeutyczne,
 • sesje psychoterapii indywidualnej,
 • sesje psychoterapii rodzinnej,
 • sesje psychoterapii grupowej.

Dodatkowa w ramach działań profilaktycznych przyjmowane są osoby, które nie podejmują terapii własnej, a chcą zasięgnąć porady w sprawie bliskiej osoby, otrzymują one poradę w zakresie:

 • lecznictwa odwykowego w Polsce i zagranicą,
 • instytucji zajmujących się leczeniem oraz pomocą ofiarom przemocy domowej,
 • sposobów motywowania do podjęcia leczenia,
 • sposobów ochrony własnej osoby przed następstwami picia bliskiej osoby i przemocy.

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek – wtorek w godzinach  9:00 – 14:00
 • środa – czwartek w godzinach  9:00 – 20:00
 • piątek w godzinach 12:00 – 20:00

Od 2 stycznia 2019 r. został otwarty Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Leczenie na Oddziale refundowane jest przez NFZ.

Pacjenci na oddziale przebywają codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 przez okres 40 dni. Skierowanie na oddział zostanie wypisane po wcześniejszym umówieniu wizyty przez zatrudnionego w Centrum lekarza psychiatrę.

W trakcie leczenia na oddziale zapewnione jest pacjentom:

 • pełna diagnostyka,
 • opieka lekarza psychiatry,
 • sesje indywidualne i grupowe,
 • psychoedukację,
 • psychoterapię,
 • treningi psychologiczne,
 • wyżywienie.

Świetlica środowiskowa ul. Staszica 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie (Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jadwigi)

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w ciągu roku szkolnego od godz. 14:00 – 18:00, w dni wolne od nauki w godz. 10:00 – 14:00.

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, gry zespołowe, zajęcia kulinarne, nauka tańca towarzyskiego, nauka podstaw gry na gitarze, organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi;
 • pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych, jak i psychologicznych;
 • wsparcie prawidłowego rozwoju (okresu adolescencji) – kształtowania własnej tożsamości, poczucia wartości, ukierunkowania aktywności w dążeniu do osobistych celów, zamierzeń;
 • pomoc żywnościowa dla ubogich dzieci.

Dziecięca Świetlica Środowiskowa Kubusia Puchatka (prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Kubusia Puchatka w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 55 dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego)

 • organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 • prowadzenie zajęć świetlicowych;
 • organizowanie czasu wolnego dzieciom, pomoc przy odrabianiu lekcji;
 • zajęcia ogólnorozwojowe ( nauka języków obcych, zajęcia teatralne, itp.);

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00. W okresie ferii i wakacji od godz. 9:30 do godziny 15:30 – koordynuje Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej.

Jadłodajnia przy Parafii pw. Św. Anny

 • ok.1500 posiłków wydawanych w ciągu miesiąca, jadłodajnia czynna od godz. 7:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku.
 • przygotowywanie posiłków;
 • organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi  i narkomanii;
 • rozszerzanie wiedzy o uzależnieniach w celu uniknięcia ich w przyszłości.