W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi remontu drogi Głównej, Kolejowej i Placu Wolności przedstawiamy odpowiedzi.

 1. Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie” planowane jest na dzień 15.12.2018 r.
 2. Na etapie przygotowania dokumentacji zostały opracowane projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasach drogowych dróg publicznych ul. Głównej, ul. Kolejowej i Placu Wolności. Projekty te zostały opracowane dla dwóch etapów prowadzenia robót budowlanych, tak aby móc zapewnić dojazd do ulicy Grunwaldzkiej oraz Skalnej w trakcie całego procesu przebudowy dróg. Pierwszy z etapów obejmował ulicę Główną i Plac Wolności oraz część skrzyżowania z ulicą Skalną i Grunwaldzką, natomiast drugi etap uwzględniał planowane roboty budowlane w ulicy Kolejowej oraz drugiej części skrzyżowania z ulicą Skalną i Grunwaldzką. Przedmiotowe projekty uzyskały akceptację organu zarządzającego ruchem tj. Starosty Ząbkowickiego i zgodnie z nimi powinny być wprowadzone w życie przez Wykonawcę robót budowlanych. Dokumenty te zawierają w sobie klauzule dot. obowiązków Wykonawcy i tak:

„Wykonawca w ramach proponowanych zamknięć powinien:

 • przed przystąpieniem do realizacji robót poinformować zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach,
 • uzyskać niezbędne zgody, opinie i zatwierdzenia,
 • zapewnić dojazd awaryjny dla służb ratunkowych,
 • umożliwić prowadzenie obsługi bytowej mieszkańców i punktów usługowych,
 • zapewnić i utrzymywać na całej długości robót utwardzone ciągi piesze i dojścia do budynków,
 • zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • utrzymywać oznakowanie przez cały okres trwania robót.”
 1. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
 2. Do dnia dzisiejszego do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca przedmiotowej inwestycji, wpłynęły jedynie dwa wnioski w sprawie szkód komunikacyjnych od osób, które uszkodziły pojazdy poruszając się po placu budowy oraz wniosek o sprawdzenie prawidłowości wykonania zjazdu do posesji Kolejowa 16. Otrzymujemy oczywiście telefoniczne informacje o uciążliwościach związanych z budową, aczkolwiek ich ilość nie jest znacząca.
 3. Planując przedmiotową inwestycję zakładaliśmy, że jej czas realizacji będzie wynosił około 6 do 8 miesięcy, a proces inwestycyjny zostanie podzielony na dwie części tak, aby utrzymać komunikację i dostęp do ulicy Skalnej i Grunwaldzkiej w pierwszym etapie od strony ulicy Kolejowej, a w drugim od ulicy Głównej. Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu, pierwszy przetarg unieważniony z uwagi na brak oferentów w dniu 5 lipca 2018 r., drugi przetarg unieważniony z uwagi na brak oferentów w dniu 23 lipca 2018 r., trzeci przetarg wyłonił wykonawcę z którym zawarto umowę w dniu 5 września 2018 r. z nieprzekraczalnym terminem realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2018 r. co spowodowane jest udzieloną dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 636 065,23 zł, którą należy wykorzystać i rozliczyć w bieżącym roku, cały proces inwestycyjny wymagał od Wykonawcy przyspieszenia wykonywania poszczególnych etapów, co spowodowało w efekcie wskazywane dzisiaj utrudnienia. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zaistniałaby potrzeba udostępnienia drogi dla służb ratunkowych to Wykonawca zobowiązany był taki dojazd umożliwić.
 4. Sukcesywnie po zakończeniu robót budowlanych, z zachowaniem niezbędnego czasu dla technologii w jakiej jest wykonana nawierzchnia jezdni, udostępniane są kolejne fragmenty dróg tj. ulicy Plac Wolności, Głównej i również po ułożeniu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej zostanie dopuszczony na pewnym odcinku ruch tak aby umożliwić dojazd do poszczególnych obiektów tam zlokalizowanych.
 5. Naszym zdaniem przygotowanie przedmiotowej inwestycji, jednej z większych inwestycji drogowych w ostatnich latach, było właściwe i dopasowane do możliwości i uwarunkowań wynikających z jej lokalizacji, jednakże jak wcześniej wyjaśniliśmy rzeczona inwestycja powinna być realizowana od momentu udostępnienia placu budowy przez okres około ośmiu miesięcy, poza sezonem późno jesiennym i zimowym. Takie podejście do całego procesu inwestycji dałoby możliwość jej wykonania z jak najmniejszym obciążeniem dla użytkowników tych dróg.
 6. Uzyskanie dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej i czas od momentu podjęci informacji w czerwcu br. do dnia wyłonienia Wykonawcy we wrześniu wymagało podjęcia ciężkiej decyzji o rozpoczęciu realizacji tejże inwestycji, której opóźnienie w wykonaniu mogło spowodować obniżenie dofinansowania, a tym samym zwiększenie wydatków w ramach środków własnych Gminy. Mając na względzie jak najmniejsze obciążenie budżetu Gminy, a tym samym dobro naszych mieszkańców Wykonawca zobowiązany był do zaplanowania harmonogramu prac w taki sposób, aby terminowo wykonać zadanie.

Rafał Batóg

kierownik Referatu Inwestycji

Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie