45 mieszkań chronionych i wspomaganych, blisko 1000 dzieci i 500 rodziców objętych wsparciem, to tylko część działań, które zostaną zrealizowane dzięki rozstrzygniętym niedawno konkursom.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w środę, 17 października w Świdnicy zorganizował uroczyste podsumowanie konkursu i spotkanie z beneficjentami.

–  Pomoc adresujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które z różnych przyczyn na przykład z powodu wieku, choroby, nieporadności życiowej, niedostosowania społecznego – nie mogą lub nie potrafią poradzić sobie z samodzielną egzystencją. Na konkretną pomoc przeznaczamy blisko 25 mln zł – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

45 mieszkań chronionych i wspomaganych powstanie w Legnicy, Oleśnicy, Miliczu, Wrocławiu i Świdnicy. Jednym z typów mieszkań tworzonych w ramach konkursu są tzw. mieszkania wspierane. Są one przeznaczone głównie dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają stałej opieki. W ramach pobytu w mieszkaniu wspieranym uczestnicy mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych opiekunów, którzy między innymi pomogą w wykonywaniu podstawowych prac domowych – zrobią zakupy, wyniosą śmieci, posprzątają mieszkanie czy ugotują obiad. Opiekun pomoże także w utrzymaniu higieny osobistej, dopilnuje przyjmowania leków, pomoże w rehabilitacji lub po prostu dotrzyma towarzystwa i poczyta książkę. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest także wsparcie asystenta lub asystenta osobistego. Każdy z uczestników może także liczyć na treningi zwiększające samodzielność danej osoby. Największa grupa osób korzystających z mieszkań wspieranych to osoby w starszym wieku – samotne lub takie, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki – jest to alternatywa dla domów pomocy społecznej, ale świadczona w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Druga grupa mieszkań to mieszkania treningowe, które pozwalają na przygotowanie do samodzielnego życia. W warunkach ochronnych – przy obniżonej odpłatności za korzystanie z lokalu i pod okiem kadry projektowej – uczestnicy będą mogli nabyć podstawowe umiejętności związane z gospodarowaniem w mieszkaniu i pełnieniem ról społecznych. Nabiorą nawyku systematycznego sprzątania, korzystania ze sprzętów domowych czy dbania o higienę osobistą. Przejdą trening gospodarowania pieniędzmi. Nauczą się przygotowywać posiłki, nawiązywać kontakty z otoczeniem, załatwiać podstawowe sprawy urzędowe czy organizować sobie czas wolny. Specjaliści doradzą w wyborze ścieżki kariery i podpowiedzą, w jakich instytucjach można szukać pomocy. Wsparcie w mieszkaniach wspomaganych otrzymają m. in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, niepełnosprawni, ofiary przemocy, pacjenci po terapii uzależnień, osoby bezdomne czy opuszczające zakłady karne.

Środki w ramach projektów przeznaczone są przede wszystkim na wyposażenie mieszkań, wykonanie niezbędnych prac remontowych, utrzymanie lokali przez okres realizacji projektu, wynagrodzenie opiekunów mieszkań, opiekunów osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych i specjalistów oraz koszt zajęć przygotowujących uczestników do dalszego samodzielnego życia – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kolejne milionowe kwoty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przeznaczono na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Piętnaście dolnośląskich instytucji udzieli pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Dolnośląskie rodziny będą mogły liczyć na konsultacje, terapię, a także wsparcie grup samopomocowych, które mają na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i przeciwdziałanie izolacji tych rodzin. W ramach działań zaplanowano np. warsztaty pieczenia chleba, przygotowywania ozdób świątecznych, czy wyjścia do kina, na basen, kręgle, które mają wspomagać zacieśnianie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.

W ramach konkursu powstaną również świetlice i kluby dla dzieci. W placówkach tych dzieciom zapewniona zostanie opieka i wychowanie, pomoc w nauce poprzez prowadzenie zajęć, a także zorganizowany czas wolny. Do placówek zakupione zostaną m.in. stoły do ping–ponga, piłkarzyków, gry planszowe i zabawki. Dzieci będą mogły również rozwijać swoje zainteresowania poprzez liczne wyjścia lub wyjazdy do atrakcyjnych miejsc: np. Afrykarium, Hydropolis, ExploraPark czy Centrum Nauki Kopernik.

Dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej zapewnione zostanie wsparcie, mające ograniczyć skutki często dramatycznych przeżyć związanych z utratą rodziny i przygotować je do życia w społeczeństwie. W tym celu uruchomione zostaną m. in. zajęcia z logopedą, psychologiem, neurologiem dziecięcym, psychiatrą dziecięcym, socjoterapeutą, fizjoterapeutą, rehabilitantem, pedagogiem. Ponadto w ramach projektów przewidziano programy usamodzielnienia dla wychowanków pieczy zastępczej, którzy osiągnęli pełnoletność. Wsparcie w projektach otrzymają również osoby prowadzące rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Najważniejszą formą pomocy dla tych osób będą szkolenia i warsztaty, poradnictwo  pedagogiczne i psychologiczne, terapia oraz pomoc specjalistyczna.

Wszystkie usługi oferowane w projektach mają charakter usług świadczonych w społeczności lokalnej. Oznacza to, że będą one indywidualnie dostosowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika. Niektóre zostaną przeprowadzone w atrakcyjnej dla uczestników formie wyjazdowej lub w postaci gry miejskiej. Łącznie wsparcie otrzyma niemal tysiąc dzieci i ponad 500 rodziców i opiekunów, w tym rodziców zastępczych. Dodatkowo ponad 20 osób zostanie przeszkolone do pełnienia roli rodziny zastępczej, rodziny wspierającej lub dyrektora rodzinnego domu dziecka. Dzięki temu będą mogły powstać nowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu wśród beneficjentów konkursu dotyczącego wsparcie pieczy zastępczej jest powiat ząbkowicki, który zrealizuje projekt „Razem w przyszłość” o wartości 833 tys. zł.