Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków   jako   działka   nr  21/2 o pow. 0,1055 ha, (KW- SW1Z/00062420/3). 

1) Dane dotyczące nieruchomości:   

– Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00062420/3 

– Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie:  Zgodnie z  uchwałą  nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie  (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowązują następujące ustalenia dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka nr 21/2, AM-13, obr. Centrum,  m. Ząbkowice Śląskie:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:  A 9.1  MU1

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1- tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej.

„§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

  • MU1 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej  wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem  ”.

Dodatkowe informacje:

– SK1- Strefa ochrony konserwatorskiej;  SAO Stefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań  na podstawie przepisów odrębnych SAO; Mury obronne.

Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich  nie  wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków  1, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 21/2 (Bi) o pow. 0,1055 ha. Teren działki ogrodzony ogrodzeniem  trwałym, zagospodarowany. Na działce znajduje się budynek  biurowy oraz budynek garażowy. Dodatkowo na działce znajdują się drewniane komórki (nieujęte na mapie). Na terenie działki znajduje się   pojedynczy drzewostan. Działka na części zakrzaczona i zadrzewiona. Urządzenia infrastruktury technicznej (energia, wodociągi, kanalizacja) znajdują się na terenie przedmiotowej nieruchomości. Przez działkę przebiegają podziemna sieć telekomunikacyjna wraz  z kilkoma studzienkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej ul. Proletariatczyków.

W/w  budynek biurowy w zabudowie wolnostojącej, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej około 1935 r.  Budynek II piętrowy z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Dane techniczno- użytkowe budynku:  pow. użytk.bez piwnic: 691,42 m2, pow. użytk. piwnic: 160,03 m2, kubatura: 4360 m3, pow. zabudowy. bud. biurowego: 282 m2. Pow. zabudowy bud.. garażowego: 68 m2,  pow.użytk.bud. .garażowego: 50,45 m2.

Przedmiotowa  nieruchomość jest w użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi: 450.000 zł (słownie: czterysta  pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2) Nieruchomość  będąca przedmiotem  przetargu jest w  użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym  nieruchomość wolna jest od   innych   obciążeń i zobowiązań.

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 27.06.2018 r., 27.09.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 r.  o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5  –    sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych )  w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS  Ząbkowice Śląskie  do dnia 14 grudnia 2018 r.

6) Uczestnicy przetargu winni:

    – legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

    – w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,  właściwe  pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących  podmiot.

7) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie  stawienia  się  osoby  wygrywającej przetarg  do zawarcia notarialnej umowy    sprzedaży,   wpłacone  wadium  ulega przepadkowi.

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok. 210), tel. 0748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 09.10.2018 r.

Zarząd Powiatu