Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz kondycja lokalnej przedsiębiorczości były wiodącymi tematami sesji rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Sprawozdanie z działalności ochotniczych straży pożarnych referował kamienieckim rajcom druh Grzegorz Urbaś. Podając statystyki akcji, w jakich uczestniczyły drużyny OSP z terenu gminy, zwracał uwagę na wysoki poziom wyszkolenia druhen i druhów, co – jak stwierdził – zostało osiągnięte dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem. Dodał przy tym, że zakres i efekty tego współdziałania można traktować jako modelowe i tak jest to oceniane w środowisku pożarników w regionie i całym kraju. Prezes gminny kamienieckiej OSP podziękował na ręce wójta całemu samorządowi za zakup wyposażenia dla ochotników w postaci sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego, a przede wszystkim kupno nowych wozów bojowych. W imieniu radnych słowa wdzięczności wszystkim pożarnikom ochotnikom złożyła wiceprzewodnicząca rady gminy Bernadeta Chodasewicz. Z uznaniem i wdzięcznością za służbę i kooperację OSP z gminą wypowiedział się na koniec tej części obrad wójt Marcin Czerniec. Zapewnił przy tym, iż gmina nie ustanie w doskonaleniu warunków służby pożarniczej w następnych latach.

Następna część sesji poświęcona była stanowi lokalnej przedsiębiorczości. Pracownica Urzędu Gminy Klaudia Michalik, odpowiedzialna za obsługę miejscowych podmiotów gospodarczych, swoje wystąpienie rozpoczęła od przypomnienia, iż od 30 kwietnia br. weszły w życie przepisy tzw. Konstytucji Biznesu. Zmieniły one zasady rejestrowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje przedsiębiorców z agendami administracji publicznej. Przechodząc do statystyki z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki, referentka poinformowała, że wg danych z 1 października 2018 r. największą grupą podmiotów gospodarczych stanowią: sektor handlu, gdzie zarejestrowanych jest ponad 110 firm oraz sektor budownictwa, w którym działa prawie 100 firm, a następne najliczniejsze dziedziny to rolnictwo – 45 firm, przetwórstwo przemysłowe – 43 firmy. Ogółem jest zarejestrowanych jest prawie 470 przedsiębiorców (z czego 59 jest w stanie „zawieszenia”). Oznacza to wzrost liczby podmiotów w stosunku do lat minionych, bo w 2016 było ich 427, a w 2017 było 444 firm. 66% przedsiębiorców to mężczyźni, a najliczniejszą grupą wiekową są osoby w przedziale 31 – 40 lat, którzy stanowią 34% przedsiębiorców. W podsumowaniu, wójt Marcin Czerniec wyraził uznanie dla osób, które decydują się na własny rachunek i na własne ryzyko podejmować i prowadzić działalność gospodarczą. Zauważył, że dzięki nowej filozofii władz centralnych, które odchodzą od pojęcia zamkniętych „stref ekonomicznych” i kierują się ku wsparciu dla rozwojowych sfer przedsiębiorczości, także w gminie Kamieniec Ząbkowicki pojawią się nowe i korzystniejsze warunki dla rozwoju lokalnego biznesu, w tym związanego z obsługą ruchu turystycznego.

W trzeciej części sesji, kamienieccy przyjęli bez sprzeciwu uchwały zmieniające wieloletnią prognozę finansową oraz tegoroczny budżet gminy. Jednym z celów nowelizacji jest aktualizacja obu planów pod kątem termomodernizacji hali sportowej przy ul. Zamkowej 4a. Przyjęto także w drodze uchwały dokument dotyczący rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, czyli tzw. Strategii Rozwoju Sudety 2030. Ma ona stwarzać szanse na pozyskiwanie dotacji w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Radni skorygowali także zasady udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w latach 2018 – 2028 w ramach ograniczania emisji szkodliwych pyłów na terenie gminy. Odrzucono ponadto skargi na  działalność organu wykonawczego gminy i przyjęto uchwałę w sprawie poboru opłat skarbowych w drodze inkasa. W części końcowej wójt Marcin Czerniec udzielał odpowiedzi na zapytania radnych. Przebieg, prawdopodobnie ostatniej lub przedostatniej w obecnej kadencji, sesji rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim była transmitowana przez kanał You Tube i jej zapis jest tam dostępny.