Remont Krzywej Wieży nie zaczął się. W chwili, gdy publikujemy tę informację, nie wskazano wykonawcy prac. Ich przeprowadzenie zostało nakazane przez konserwatora zabytków już w 2017 r. Stały się konieczne ze względu na zakaz użytkowania obiektu wydany przez nadzór budowlany w 2018 r. Oficjalnie mówi się, że problemem jest zły stan małej wieżyczki przylegającej do dużej Krzywej Wieży. Przybudówka przekrzywiła się ze względu na osiadanie gruntu.

Najpierw kronika faktów…

….dotyczących obiektu, który jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Ząbkowic Śląskich.

2015

 • czynności kontrolne prowadzone przez wojewódzki urząd ochrony zabytków,
 • lokalny portal Express Miejski informuje opinię publiczną, że „na zachodniej ścianie Krzywej Wieży uwidoczniły się spore spękania. Wewnętrzna ściana także jest uszkodzona”,
 • w tej samej publikacji pojawia się wypowiedź burmistrza Marcina Orzeszka, który mówi: „W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi stanu Krzywej Wieży, zostały zlecone niezbędne czynności sprawdzające”,
 • jednocześnie w portalu pod wypowiedzią burmistrza napisano: „Spore problemy mają też mieszkańcy przy ul. św. Wojciecha, których budynek sąsiaduje z Krzywą Wieżą. Tam także pojawiły się spękania, zarówno na zachodniej, jak i wschodniej zewnętrznej ścianie obiektu. Lokatorzy narzekają, że wewnątrz obiektu także popękane są ściany i framugi okienne. – Nie tak dawno robiliśmy remont elewacji. Od zakończenia naszych prac nie minęło wiele, a efektu praktycznie nie ma – ściany znów są popękane, a nasze pieniądze zostały wyrzucone w błoto – żali się jeden z mieszkańców”;

2017

 • wojewódzki urząd ochrony zabytków wydaje gminie Ząbkowice Śląskie nakaz konserwatorski określający zakres „niezbędnych do wykonania robót budowlanych z uwagi na zagrożenie zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektu”;

2018

 • 26 września – Krzywa Wieża zostaje zamknięta dla zwiedzających, po czym na drzwiach pojawia się anonimowy komunikat „Z przyczyn technicznych Krzywa Wieża jest nieczynna”,
 • 28 września – Rada Miejska Ząbkowic Śląskich wpisuje w tegoroczny budżet gminy kwotę 140 000 zł przeznaczoną na remont obiektu,
 • 10 października – w związku z faktem zamknięcia obiektu, usiłujemy uzyskać informację na temat stanu technicznego Krzywej Wieży w siedzibie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w Ząbkowicach Śląskich, gdzie wyjaśnień odmówiono naszej redakcji zasłaniając się tajemnicą służbową i tym, że „trwa postępowanie administracyjne” w tej sprawie,
 • 10 października – kierujemy elektronicznie pisemne zapytania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Miejskiego, prosząc o udzielenie rzeczowej odpowiedzi w kwestii stanu technicznego Krzywej Wieży oraz decyzji dotyczących obiektu,
 • 11 października – portal Ząbkowice4YOU.pl zamieszcza artykuł dotyczący zamknięcia Krzywej Wieży wraz z serią zdjęć ukazujących uszkodzenia widoczne na zewnątrz zabytku,
 • 11 października – w serwisie internetowym krzywawieza.eu (prowadzonym przez magistrat) pojawia się komunikat „Informujemy, że Krzywa Wieża jest nieczynna do odwołania z przyczyn technicznych. O ponownym otwarciu dla zwiedzających poinformujemy”,
 • 12 października – artykuł o niedostępności Krzywej Wieży pojawia się w portalu „Doba.pl”, w którym czytamy m.in.: „Trwa oczekiwanie na wydanie przez Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę, by mógł się zacząć zaplanowany remont zabytku. Jest on niezbędny ze względu na widoczne pęknięcia. Wieża miała być zamknięta dla turystów nieco później, w momencie gdy rozpocznie się remont, ale po kontroli inspekcji nadzoru budowlanego, zdecydowano się to zrobić szybciej, choć inspektorat nie wydał oficjalnego nakazu”,
 • 17 października – gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu Krzywej Wieży
 • 18 października – portal Ząbkowice4YOU.pl zamieszcza drugi artykuł interwencyjny dotyczący Krzywej Wieży, gdzie na podstawie informacji udostępnionych naszej redakcji przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ujawniamy fakt, że zastrzeżenia tej instytucji wobec kondycji technicznej zabytku zostały sformułowane w 2017 r. a obecnie „w przypadku braku działań ze strony właściciela będą podejmowane dalsze czynności w sprawie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami”,
 • 18 października – w tym samym artykule udostępniamy tekst odpowiedzi, jakiej po 7 dniach udzielił nam Urząd Miejski, według którego „realizowane jest zadanie pn. „Remont obiektu Krzywej Wieży”. (…) Gmina Ząbkowice Śląskie zleciła wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich. Opracowano pełną dokumentację budowlaną, uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz pozwolenie budowlane Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich”,
 • 26 października – portal „Express Miejski”, gdzie podano m.in.: „Osiadanie małej wieżyczki, która bezpośrednio przylega do Krzywej Wieży to powód spękań, które już kilka lat temu pojawiły się na ścianach zabytku. (…) Spękania na ścianach Krzywej Wieży są widoczne od kilku lat. Już w 2016 roku na obiekcie stwierdzono uszkodzenia zewnętrzne. Wewnątrz obiektu także odnotowano pęknięcia oraz rysy elementów konstrukcyjnych – połączenia ścian przybudówki ze ścianą południowo-zachodnią wieży. Jako przyczynę ich powstania wskazano zmienne warunki gruntowo-wodne oraz różne poziomy posadowienia wieży i przybudówki”,
 • 29 października – powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w Ząbkowicach Śląskich odmawia naszej redakcji udzielenia odpowiedzi na pytania z 10 października br. (jako jedyna publiczna instytucja, gdyż nadzór konserwatorski i magistrat udzieliły odpowiedzi), urzędnik PINB-u domaga się odręcznego podpisu na naszym piśmie przesłanym elektronicznie, ale informuje nas o tym żądaniu także w formie elektronicznej.

Dane ujawnione przez Urząd Miejski…

…w ogłoszonym 26 października 2018 r. zapytaniu ofertowym na remont obiektu są nie mniej interesujące. W pakiecie dostępnym w biuletynie informacji publicznej znajduje się m.in. dokument pt. „PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich (zabezpieczenie obiektu przed propagacją uszkodzeń, naprawa uszkodzeń istniejących)”. Opracowanie to w sierpniu 2018 r. sporządziło Biuro Inżynierskie „AXIS” z siedzibą we Wrocławiu. Data sporządzenia raportu jest o tyle ważna, że miesiąc wcześniej, tj. w lipcu 2018 r. Krzywa Wieża była oblegana przez turystów uczestniczących w kolejnej imprezie masowej pod nazwą „Dni i Noce Krzywej Wieży”. Czy w świetle powyższego kalendarium, w którym pierwsze uwagi dotyczące zagrożeń zabytku pojawiają się najpóźniej w 2017 r., a raport ekspertów jest przekazany gminie w sierpniu 2018 r., można mówić o tym, dostatecznie zadbano o bezpieczeństwo turystów i bezpieczeństwo Krzywej Wieży?

Kilkunastostronicowy dokument…

…zawiera drobiazgowy techniczny opis aktualnego stanu budowli. Całość raportu jest dostępna po kliknięciu TUTAJ, a poniżej zamieszczamy dwie infografiki zawarte w dokumencie.

Raport definiuje wymogi…

…jakie muszą być spełnione, aby remont Krzywej Wieży pozwolił na jej ponowną dostępność i mógł przebiegać w sposób bezpieczny dla wykonawców prac i dla samego obiektu. Gmina określając warunki formalne ustaliła ponadto, że kryterium decydującym o wyborze wykonawcy ma być oferowana cena za wykonanie prac. W ogłoszeniu zakłada się, że prace mają być wykonane w okresie nie dłuższym, niż 6 tygodni od daty przekazania „placu budowy” wykonawcy. W ogłoszeniu czy tez w „projekcie umowy z wykonawcą” nie mówi się o wpływie warunków atmosferycznych lub innych okoliczności na harmonogram realizacji prac.

Przedmiotem prac remontowych ma być…

…mała wieżyczka (przybudówka) przylegająca do Krzywej Wieży. Przez nią zwiedzający wchodzą do klatki schodowej i na szczyt Krzywej Wieży. Ujmując rzecz w skrócie:

 1. przybudówka ma być zabezpieczona przed systematycznymi przemieszczeniami poziomymi. Efekt ten wynika z osiadania obiektu.
 2. Dla zatrzymania tego procesu mają być wykonane stalowe ściągi spajające przybudówkę z wieżą.
 3. Następna faza robót ma polegać na stabilizacji „przybudówki” za pomocą wierconych mikropali.
 4. Usunięcie widocznych na zewnątrz i wewnątrz zarysowań oraz pęknięć będzie etapem finalnym.

Pozostaje zatem do rozstrzygnięcia…

…decyzja o wyborze wykonawcy, podpisanie z nim umowy, przeprowadzenie remontu, dokonanie odbioru wykonanych prac i zapłata za nie. Jeśli to wszystko ma się zakończyć w 2018 r., to wykonawca powinien wejść na „plac budowy” nie później, niż 19 listopada 2018 r. W chwili publikacji powyższego artykułu, czyli 30 października 2018 r. w biuletynie informacji publicznej gminy Ząbkowice Śląskie nie ma informacji o wyborze wykonawcy remontu Krzywej Wieży, choć termin składania ofert oraz ich otwarcia upłynął 26 października br.