Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy pozyskanych w ramach rezerwy  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nabór wniosków trwać będzie od dnia 17.09.2018 roku do wyczerpania środków finansowych.

Pomoc będzie przeznaczona na organizację staży dla 15 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich (zakwalifikowanych do II profilu pomocy).

Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych –  do 6 miesięcy, jednak  nie może być dłuższy niż do 31 stycznia 2019 roku.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (dokumenty  do pobrania).

Bliższych  informacji  udzielają: Jolanta Szyfer oraz Aleksandra Papińska  – pokój  nr 15   (I piętro) –   tel. 748166715. Zapraszamy Państwa do współpracy!