W subiektywnej prasówce – na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.

Gazeta Ząbkowicka (15.08.2018) zamieściła wywiad z wójtem gminy Stoszowice.

Zamierza Pan kandydować w najbliższych wyborach na wójta gminy Stoszowice? Tak, będę kandydować na funkcję wójta. Kandyduję, bo chcę dokończyć realizację podjętych przeze mnie projektów, ale również chcę zrealizować zamierzenia, bez których gmina może pozostać w stagnacji. Nie obawia się Pan swoich kontrkandydatów? M.in. Tomasza Krzeszowca, który nie wyklucza startu w wyborach? Mowa o kandydatach jest przedwczesna. Formalnie nikt jeszcze się nie zgłosił. Jak w każdej rywalizacji nie lekceważę nikogo. Zawsze podchodzę z szacunkiem do swoich kontrkandydatów. Pracowałem ciężko przez ostatnie 4 lata i mam nadzieję, że mieszkańcy to docenią. Ja mogę zadeklarować, że tempa na pewno nie zwolnię, bo jest jeszcze wiele do zrobienia. Zachęcam kontrkandydatów, aby kampania była merytoryczna, aby nie stała się zwykłym politycznym biciem piany, gdyż właśnie ten okres, jest dobrym momentem do weryfikacji kierunków rozwoju gminy. Co udało się zrealizować w gminie przez te minione 4 lata? Wiem, że najbardziej cieszą duże infrastrukturalne projekty, ale nie zapominam nawet o najdrobniejszych sprawach i problemach mieszkańców, dużo z nich udało się już zrealizować. Mój gabinet jest otwarty dla każdego. Do najważniejszych inwestycji można zaliczyć I etap wodociągowania Przedborowej. Kwota zadania to prawie 3,7 mln zł. Kolejną ważną inwestycją są prowadzone termomodernizacje budynków szkół w Budzowie i Grodziszczu oraz budynku użyteczności publicznej w Stoszowicach za kwotę ponad 3 mln. W szkole w Grodziszczu dodatkowo przewidziany jest także kompleksowy remont toalet. Bardzo ważne, jeszcze nie liczyłem, ale w tej kadencji została wyremontowana rekordowa ilość kilometrów dróg gminnych za kwotę ładnych paru milionów złotych. Minione 4 lata to także rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra, na którą zostały przeznaczone kolejne środki, głównie zewnętrzne w kwocie ponad 6 mln zł. Jeden z dużych projektów przewiduje otwarcie całkiem nowej trasy zwiedzania. „Premiera” już w październiku. Dzięki porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim zostaną przebudowane kolejne etapy drogi wojewódzkiej w Budzowie i Srebrnej Górze. Na ten cel zabezpieczono w budżecie województwa na ten rok 4,4 mln zł. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kolejnym realizowanym punktem jest usprawnienie e-administracji, założenie stacji meteorologicznych. W tym badających poziom smogu w gminie. Usprawni to działania OSP, zwiększy dostęp do informacji i podniesie jakość komunikacji z mieszkańcami. Trwa proces modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2016 r. zakupiony został nowy samochód dla OSP Budzów, jesteśmy w trakcie zakupu nowego auta dla OSP Grodziszcze. Realizujemy także projekt podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli, poprzez dodatkowe zajęcia w szkole oraz zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. To zadanie w kwocie ponad 319 tys. zł realizowane jest z funduszy europejskich. Nie możemy zapomnieć o dziejowym wydarzeniu, jakim było włączenie w ubiegłym roku do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Stoszowicach. Jest to największy obszar inwestycyjny w powiecie ząbkowickim. Pracujemy także nad projektem gazyfikacji gminy, której pierwszym etapem jest budowa sieci i stacji regazyfikacji w Srebrnej Górze. Pamiętajmy, że minione 4 lata to także rzeczy, które ułatwiły życie mieszkańcom, a o których szybko się zapomina. Mamy rozwiązany problem z brakiem dostaw wody. Od dwóch lat usuwamy szkodliwy azbest z gospodarstw domowych mieszkańców gminy, realizujemy program wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne źródła ciepła. Świetnie działa również Gmina Spółka Wodna, która wydała ponad 300 tys. zł na prace związane z gospodarką wodną gruntów rolnych (przepusty, mury oporowe, rowy). Dzięki zaangażowaniu naszych sołtysów, super funkcjonuje fundusz sołecki. Co jest najważniejsze, wszystkie przedsięwzięcia infrastrukturalne są realizowane z olbrzymim udziałem środków zewnętrznych. Jest to niełatwe, bardzo pracochłonne, ale dzięki temu dynamika rozwoju jest dużo większa. Pomimo realizacji tylu zadań inwestycyjnych kondycja finansowa gminy jest dobra. Dzięki sprawnemu działaniu poszczególnych instytucji gminnych podnieśliśmy rangę wydarzeń kulturalnych i sportowych. Nastąpiła reaktywacja happeningowego charakteru Majówki Srebrnogórskiej. Zwiększyła się oferta wydarzeń kulturalnych i zajęć dodatkowych. Większy prestiż mają dożynki gminne. W tym roku po 10 latach zapraszamy do Stoszowic. Świetnie funkcjonuje szkółka WKS Śląsk. To jest tylko fragment mijającej kadencji. Jakie plany ma Pan, jako wójt na najbliższy czas? W październiku 2016 r. przystąpiliśmy do aglomeracji ząbkowickiej, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie wniosku do POliŚ 2014-2020 na budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej na odcinku Stoszowice- Budzów-Srebrna Góra. Pozwoli to kompleksowo rozwiązać w gminie problem gospodarki wodno-ściekowej, ale również pozwoli na kontynuację budowy chodników i dalszą modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej. Czekamy na nabór. Przygotowujemy się także do rozpoczęcia II etapu wodociągowania Przedborowej. Pomimo remontu wielu dróg na tym polu w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. W planach mamy także budowę wyciągu gondolowego. Jesteśmy już po przetargu z Nadleśnictwem. W najbliższych dniach podpiszemy umowę dzierżawy gruntu. Propozycja projektowa dotycząca finansowania została złożona w czerwcu. Prowadzona jest rekultywacja byłego składowiska odpadów w Stoszowicach, która potrwa do końca 2018 r. W tym miejscu ma zostać wybudowana farma fotowoltaiczna. Na nowe firmy, czekają tereny inwestycyjne. Istniejące obiekty są sukcesywnie zagospodarowywane. Ważna dla mieszkańców Budzowa jest również budowa świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy. Mamy już pierwsze dofinansowanie. Może niektórym wydawać się to abstrakcyjne, ale pracujemy nad projektem lotniska dla ultra lekkich samolotów osobowych oraz połączeniem kolejowym Srebrnej Góry z Bielawą, do której aktualnie Koleje Dolnośląskie wydłużają połączenie z Dzierżoniowa. W tej kadencji przejęliśmy część nieczynnej linii kolejowej w Srebrnej Górze. Ważne, żeby w nadchodzącej kadencji kontynuować przejęcie trasy na odcinku Ząbkowice – Srebrna Góra. Wiele ambitnych zadań przed nami. To tylko część planów, projektów w trakcie i do realizacji. Szeroko konsultowany program, który prezentowałem w 2014 roku w bardzo dużym stopniu udało się wdrożyć, pomimo że przybyło wiele nowych, niespodziewanych zadań. Myślę, że jak na małą gminę z ograniczonymi możliwościami kadrowymi i finansowymi na zabezpieczenie wkładu własnego, nie jest najgorzej. O ewentualnej kontynuacji tego, co się w naszej gminie dzieje oczywiście zdecydują mieszkańcy już jesienią tego roku.

Doba (30.08.2018) informuje o wynikach współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorząd Złotego Stoku.

Gmina Złoty Stok i Obec Blia Voda współpracują ze sobą od lat. Obecnie także podejmują wiele działań dla zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocji pogranicza. Projekt „Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” realizowany jest wspólnie przez  Gminę Złoty Stok i  po stronie Czeskiej. Trwające prace mają na celu odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów po stronie polskiej oraz grobowca rycerza Ludvika d’Amby po stronie czeskiej. Gmina Złoty Stok w pierwszym etapie odrestaurowała detale i elementy architektoniczne elewacji i dachu Mauzoleum. Obecnie trwa renowacja wnętrza grobowca rodziny Guttlerów (dawnych właścicieli kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku).W rezultacie prac możliwe będzie zwiedzanie wnętrza budowli, a zabytek zostanie w pełni udostępniony zwiedzającym. Obec Bila Voda prowadzi remont grobowca Ludvika d’Amby: trzech kamieni nagrobnych i krzyża, usuwa zanieczyszczenia, odnawia  napisy na kamieniach i krzyżu, odnawia żeliwne ogrodzenie i porządkuje teren wokół grobowca. Już teraz możemy obejrzeć zmiany wizerunkowe i postęp prac zarówno w Złotym Stoku jak i Bilej Vodzie. Zapraszamy do odwiedzenia tych miejsc, ocenę prac i chwilę zadumy nad przeszłością naszych narodów. Obecnie realizowany jest projekt obejmujący: reklamę gminy na blogach turystycznych  oraz na portalach społecznościowych, wydruk map papierowych (zrywek) i składanej mapy turystycznej z trasami turystycznymi, konferencję z ludźmi z branży turystycznej (przewodnicy, organizatorzy itp.) oraz stworzenie aplikacji do pobrania, z wyznaczonymi trasami (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spacerowe, NordicWalkingowe, konne itp.), wykorzystującą GPS, system iOS/Android. Aplikacja będzie pełnić rolą nawigacji turystycznej. Opracowanych zostanie 12 tras o długości od 5 – 35 km i o różnym stopniu trudności. Celem głównym projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Jego realizacja powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polsko-czeskim pograniczem, gdyż dzięki działaniom promocyjnym(m.in. film, publikacje, internet, konferencje) zwiększy się świadomość i wiedza na temat atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.

Express Miejski (31.08.2018) podaje wiadomość o proekologicznej inicjatywie gminy Złoty Stok.

Gmina Złoty Stok wspólnie z gminami z terenu ziemi kłodzkiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o unijną dotację na wymianę starych kopciuchów. Projekt nosi tytuł: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” i polega na wymianie kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. – Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) – mówią złotostoccy urzędnicy. – Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację. Bez Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy – dodają. Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. (…) Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. (…)  W terminie do 23 września urzędnicy przewidują organizację spotkań w celu ułatwienia wypełniania zgłoszeń.

Ziębice Info (27.08.2018) podtrzymują opisywany już przez media lokalne temat odkryć dokonanych w ziębickiej bazylice.

O tym, co odkryto pod dachem kościoła pw. św. Jerzego pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza w dodatku wrocławskim. Autorką artykułu jest Beata Maciejewska, dziennikarka specjalizująca się w regionalnych ciekawostkach i zakamarkach. Wcześniej o znalezisku konserwatora Piotra Pelca (ziębiczanina!) poinformowała TVP3 Wrocław. Dzisiejsza publikacja dodaje inne, równie ciekawe informacje, jak choćby to, w jaki sposób doszło do odkrycia. Dowiadujemy się też o jego unikalnej konstrukcji oraz o tym, jak kościół był przebudowywany na przestrzeni wieków, o czym w artykule opowiada dr Grzegorz Gajewski, szef Narodowego Instytutu Dziedzictwa: – Takie dwunawowe hale spotyka się we Francji – to kościoły dominikanów w Paryżu, Tuluzie i Agen – oraz w Austrii. A i tam są rzadkością. Natomiast na Śląsku ziębicka świątynia jest jedyna w swoim rodzaju – tłumaczy. Jak zapowiada ks. Bogusław Konopka, odnalezionych na poddaszu kościoła detali na pewno nie odda do muzeum, ponieważ są one częścią kościoła, a wyrwane z kontekstu historycznego stracą swoją wartość. Fragment artykułu można przeczytać na stronie: www.gazetawyborcza.pl

FotoDronik (18.08.2018) udostępnił filmik „z lotu ptaka” ukazujący stan jednego z zabytkowych obiektów na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.

XVII wieczny pałac w Stolcu… Przydałby się inwestor. Przykro patrzeć ja takie budowle niszczeją.

XVII wieczny pałac w Stolcu… Przydałby się inwestor 🤔Przykro patrzeć ja takie budowle niszczeją 😔#dji #phantom #drone #palacstolecki #XVIIwieczny #zabytkidorenowacji #dolnyslask #polska

Opublikowany przez FotoDronik Niedziela, 19 sierpnia 2018

Polskie Radio Wrocław (26.08.2018) zamieszcza relację z jednego z dolnośląskich miast, gdzie uruchomiono plac zabaw skonstruowany specjalnie dla dzieci niepełnosprawnych. KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁUCHAĆ CAŁĄ AUDYCJĘ.

W świdnickim ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym powstał prawdopodobnie pierwszy w Polsce plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci– Powszechnie dostępne place zamiast bawić, tworzą bariery – mówi Natalia Bryk – opiekunka i psycholog: – Nasi podopieczni mogli tylko patrzeć na zdrowe dzieci biegające po zwykłych placach zabaw i im zazdrościć – dodaje Mariusz Maruszak, pomysłodawca świdnickiego obiektu: Plac kosztował 90 tys. zł. Ośrodek pozyskał część kwoty z Fundacji PZU. Resztę dołożyli wieloletni przyjaciele, w tym świdnicki PAFAL. Do dyspozycji dzieci jest nim m.in. karuzela na dwa wózki wyposażona w hamulec hydrauliczny, specjalna huśtawka i równoważnia. Są też cymbałki i piaskownica na podwyższeniu oraz urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Plac zaprojektowała i wybudowała firma z Koszalina. Jak mówią jej pracownicy, do tej pory zamawiano pojedyncze urządzenia, jednak nikt w kraju nie zdecydował się na cały plac.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.