Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

@   

Zarządzeniem nr 223/2018 z dnia 12 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 228/3 o pow. 0,5779 ha, poz. rej. G. 254, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053722/4.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.730,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 2.080,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 października 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

@

  • Zarządzeniem Nr 221/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3.
  • Zarządzeniem Nr 222/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim  ul. Ząbkowicka 26 od dnia 12.09.2018 roku do  dnia 03.10.2018 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

@

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.