Podajemy aktualne komunikaty dotyczące obrotu nieruchomościami powiatu ząbkowickiego.      

#

Zarząd  Powiatu  Ząbkowickiego   ogłasza  drugi przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14,  jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha,  (KW- SW1Z/00059184/2). 

Dane dotyczące nieruchomości:   

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2.     

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie : Dla  terenu, na którym  położona jest  przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 12) obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Podstawa: Uchwała  Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  m. Ząbkowice Śląskie – Dz. Urz.  Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).

2) Dla  działki   nr  12 (obr. Centrum, AM-14, m. Ząbkowice Śląskie )  obowiązują  następujące  ustalenia  planu:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:

A9.9ZP1 – Tereny zieleni  urządzonej;

A9.14KP- Tereny parkingów i garaży wydzielonych

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.9.ZP1:

(…) § 42.1.ZP1- podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (…)

Dopuszczenia:

a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko

b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,

c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,

d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejscach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,

e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,

f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,

g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.”

Dotyczy przeznaczenia o symbolu A9.14KP:

(…) § 57.1.KP- podstawowe przeznaczenie: parkingi i garaże wydzielone; w tym zespoły parkingów i garaży, garaże wielopoziomowe, miejsca obsługi podróżnych ( MOP) wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu. (….)

Dopuszczenia:

a) dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu- symbol ZP1, z zastrzeżeniem, iż wielkość i gabaryty działki będą gwarantowały możliwość ich lokalizacji oraz właściwą obsługę w zakresie: dojazdów i składowania odpadów,

b) lokalizacja obiektów towarzyszących funkcji podstawowej takich jak:portiernie, sanitariaty, obiekty małej gastronomii o pow. użytkowej do 70,0 m2 i wysokości do 6,0 m2,

c) w garażach wielopoziomowych, w parterze budynku, lokalizacja przynależnych funkcji usługowych, takich jak:UU, UA, stanowiących do 30% powierzchni całkowitej,

d) lokalizacja miejsc wypoczynku wraz z małą architekturą,

e) wydzieleniu samodzielnych działek- z garażami lub boksami garażowymi lub dla realizacji garaży lub boksów garażowych- na których procent terenów zabudowanych może wynosić 100%. (…)

2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(….) e)  A.9.14KP:

– zakaz lokalizacji nowych pojedynczych garaży (…)”.

Dodatkowe informacje:

Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej; SK1-Strefa ochrony konserwatorskiej; Brak symbolu w legendzie; SAO- SAO- Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. zm.)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość   stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego,  położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 (ŁIV) o powierzchni   0,1138 ha, KW-SW1Z/00059184/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu o znacznym wydłużeniu boków, teren o niewielkim pochyleniu. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona,  na całej powierzchni porośnięta trawą oraz pojedynczym drzewostanem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym. Na działce zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: tj. energetycznej i kanalizacyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.  Poza tym  nieruchomość wolna jest od innych  obciążeń i zobowiązań.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 29.08.2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5  –  sala nr 209.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące  złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5  lub  na  konto Starostwa  Powiatowego  w Ząbkowicach   Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 19 października 2018 r.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
  • w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,  właściwe pełnomocnictwa,  dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ( 23%).

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U.  z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie  stawienia  się  osoby   wygrywającej przetarg  do  zawarcia   notarialnej   umowy   sprzedaży, wpłacone  wadium  ulega przepadkowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. 748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 12.09.2018 r.

Zarząd Powiatu

#

Zarząd  Powiatu  Ząbkowickiego   ogłasza  drugi przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej  w ewidencji gruntów  i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka  nr 16  o powierzchni 0,3758 ha,  (KW- SW1Z/00059184/2). 

Dane dotyczące nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00059184/2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Dla  terenu, na którym  położona jest  przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 16) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  m. Ząbkowice Śląskie – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014., poz. 404 ).

Dla  działki nr 16 (Ząbkowice Śląskie, obr. Centrum, AM-14) obowiązują następujące ustalenia planu:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:  A9.16ZP1 – Tereny zieleni  urządzonej:

„(…) § 42.1.ZP1– podstawowe przeznaczenie: zieleń urządzona, w tym: parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczenia:

a) lokalizacja ogrodów tematycznych, ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych takich jak: gry terenowe, skate park, lodowisko terenowe, ścieżki zdrowia, miasteczko rowerowe.

b) lokalizacja sztucznych zbiorników wodnych o funkcji rekreacyjnej,

c) lokalizacja elementów zagospodarowania i obiektów tymczasowych- sezonowych i okazjonalnych, takich jak: ogródki kawiarnie letnie, obiekty ekspozycyjne, estrady,

d) lokalizacja przynależnych funkcji takich jak: budynki małej gastronomii, toalety publiczne, punkty informacyjne, tylko w miejcach wskazanych na rysunku planu za pomocą nieprzekraczlnych linii zabudowy,

e) ogrodzenie terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,

f) lokalizacja ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych, przede wszystkim wzdłuż granic z przyległymi terenami dróg publicznych,

g) zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych na usługi.(…),”

„ (…)2) dodatkowe ustalenia dla części terenów:

(…) e) A.9.16ZP1:

dopuszcza się lokalizację drogi o parametrach nie wyższych niż klasa KDZ w śladzie najmniej kolizyjnym z istniejącym drzewostanem i ukształtowaniem terenu przy równoczesnym spełnieniu odpowiednich do klasy drogi ustaleń  § 53.”

Dodatkowe informacje:

SK1 – Strefa ochrony konserwatorskiej; Brak symbolu w legendzie; SAO- SAO -Strefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych.

Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2017, poz.1023 z późn. zm.)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 (ŁIV) o powierzchni 0,3758 ha, KW-SW1Z/00059184/2. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zielonych. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren działki o znacznym pochyleniu około 4-5 metrów. Nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, na całej powierzchni porośnięta trawą oraz pojedynczym drzewostanem. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej.  Działka bezpośrednio graniczy z ciekiem wodnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich). Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 29.08.2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2018 r. o godz.10:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5  –  sala nr 209.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5  lub  na  konto Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach   Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 19 października 2018 r.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
  • w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT ( 23%).

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie  stawienia  się  osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy    sprzedaży,   wpłacone  wadium  ulega przepadkowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. 748162827 lub 748162862.

Ząbkowice Śląskie, dnia 12.09.2018 r.   

Zarząd Powiatu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.