Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:”przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku km 40+650 do 42+260 w miejscowości Kluczowa – etap IB” za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Pełna treść ogłoszenia: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetarg/2934/zp-271-1-3-2018-eo