Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane szkoleniem do składania „wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną” w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną  w 2018 roku kwalifikowane będą osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują na wsi,
  • mają ustalony II profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia,
  • złożyły wniosek zawierający uzasadnienie celowości szkolenia w formie: oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia (wymagany okres zatrudnienia min. 3 miesiące w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu [min. 1/2 etatu- umowa o pracę] lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę  lub oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej).

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 1 – niski parter)  lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach (decyduje data wpływu do PUP) od dnia 14 sierpnia 2018 roku. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych.

Bliższych informacji można zasięgnąć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich: pokój nr 1 (niski parter) tel: 748166722.

Załączniki:

Wniosek o skierowanie na szkolenie

Załącznik 1

Załącznik 2 – deklaracja zatrudnienia

Załącznik 3 – ośw. dot. rozpoczęcia dział. gosp.

RODO_Klauzula