Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich obradowali dziś na LXXII sesji, podczas której na wniosek burmistrza Marcina Orzeszka zwiększyli plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, stowarzyszeń sportowych czy jednostek OSP. Ustalony został także plan finansowy dla nowej jednostki budżetowej – Żłobka Publicznego.

Przed sesją prezes ząbkowickiego Koła Związku Sybiraków RP Włodzimierz Maj wręczył odznaczenia związkowe trzem osobom: Kazimierzowi Kurze, Annie Marcinków i Darii Nieć.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z dnia: 13.06.2018 r.;  28.06.2018 r.; 06.07.2018 r.; 08.08.2018 r.
  4. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.
  5. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.
  6. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok;

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Gminą Ziębice;

c)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Gminą Piława Górna, Gminą Ziębice, Gminą Stoszowice i Gminą Strzelin ;

d) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

e) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie;

f) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.