Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 151/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji.

Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 786.840,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Minimalne postąpienie wynosi: 7.870,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 78.690,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 150/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono, jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.   Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi przy jednoczesnym ustanowieniu prawa odkupu na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Cena odkupu będzie równa cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo odkupu będzie ustanowione na okres 5 lat.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 586.130,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (cena bocznicy kolejowej: 563.309,00 zł + cena działki 21.460,00 zł),

Minimalne postąpienie wynosi: 5.870,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 58.620,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 152/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0,9570 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków ale na chwilę obecną nie posiada wykonanego prawidłowego zjazdu. Infrastrukturę  niezbędną do funkcjonowania terenu w tym również dojazd do działki nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci i zarządcą drogi. Na nieruchomości znajdują się ruiny budynku (najprawdopodobniej budynek po byłej stacji transformatorowej). Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 76.380,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Minimalne postąpienie wynosi: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 7.640,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce w w/w kwocie, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.