Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych. Dostępne są aktualnie niżej omówione programy wsparcia dla pracodawców.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czas trwania projektu: 01.01.2017 r. – 30.12.2018 r. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Budżet projektu w 2018 roku: 2 169 557,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby  z kategorii NEET- przyjętą w PO WER 2014-2020 należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 1. osoby niepełnosprawne;
 2. osoby długotrwale bezrobotne;
 3. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym)
 4. inni (osoby w  wieku 18-29 lat np. z wykształceniem policealnym, wyższym)

I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych: do 6 miesięcy, jednak  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.

II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bliższe informacje można uzyskać w:

 • pokój nr 15 (I piętro) – tel: 748166 715,
 • pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – 748166703, 748166705, 748166725, 748166706, 748166707, 748166708,
 • filia PUP w Ziębicach: 748191447.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 1. osoby powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby niepełnosprawne,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym)

Nabór trwać będzie do wyczerpania środków finansowych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych. Budżet projektu w 2018 roku: 2 032 443,00 zł. Planowana liczba uczestników: 199 osób, w tym do odbycia  stażu – 154 osoby.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 1. osoby powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby niepełnosprawne,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym)

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonym Programem Rewitalizacji oraz zapewniona będzie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD.

I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych: do 6 miesięcy, jednak  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 r.

II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę).

Bliższych  informacji udzielają:

 • Jolanta  Szyfer (pokój  nr 15 – tel: 748166715),
 • Aleksandra Papińska (pokój  nr 15 – tel: 748166715).