Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie średnie leśne,
 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. bardzo dobra znajomość ustaw:
 • o samorządzie powiatowym
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • o lasach
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • o ochronie przyrody
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo łowieckie
 • o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 • o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 •  oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe leśne, rolnicze
 2. praca w urzędach administracji samorządowej,
 3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego pojazdu (konieczność wyjazdu w delegacje do nadzorowanych obszarów leśnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego),
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia,
 7. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 8. uprzejmość nawiązywania kontaktów,
 9. umiejętność selekcji informacji,
 10. umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji, świadectw pochodzenia drewna oraz cechowanie drewna.
 2. dokonywanie oceny stanu lasów niepaństwowych, udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny.
 3. nadzorowanie wykonywania inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 4. nadzór nad dokonanymi w latach 2002 i 2003 r. zalesieniami oraz przygotowywanie dokumentów do wypłaty comiesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.
 5. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zapotrzebowania i rozliczania ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.
 6. przygotowywanie dokumentów do zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 7. przygotowywanie dokumentów do wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych położonych na terenie powiatu ząbkowickiego na wniosek PZŁ oraz sporządzanie koniecznych umów,
 8. coroczne naliczanie tenut dzierżawnych za wydzierżawiane obwody łowieckie oraz rozliczanie ich z nadleśnictwami i gminami.
 9. przygotowywanie dokumentów do wydania decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w wypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej.
 10. posiadania bieżącej informacji o formach ochrony przyrody na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
 11. przygotowywanie dokumentów do wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień z nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczanie stosownych opłat bądź kar za ich wycięcie.
 12. prowadzenie rejestru zwierząt gatunków, których przewożenie przez granice podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do tego rejestru.
 13. prowadzenie dostępnych wykazów danych o dokumentach będących w zakresie obowiązków pracownika oraz ich udostępnianie.
 14. prowadzenie spraw zgodnie z wymogami Kpa oraz przestrzeganie przepisów dotyczących opłaty skarbowej jak również przekazywanie akt do archiwum.sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących realizacji zadań objętych zakresem czynności.
 15. współpraca z Nadleśnictwami, PZŁ, Powiatowym Weterynarzem, Państwową Inspekcją Roślin i innymi instytucjami, organami samorządu terytorialnego, organizacjami oraz wydziałami Starostwa i jednostkami Powiatu Ząbkowickiego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, przy sztucznym oświetleniu, samodzielna i w zespole, wymagająca: częstego kontaktu z klientami, szczególnej koncentracji; obsługi urządzeń biurowych i komputera; wyjazdów w teren do nadzorowanych obszarów leśnych, dobrej ostrości wzroku i dobrego słuchu, przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami starostwa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W czerwcu 2018 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%. Oznacza to, że pierwszeństwo w naborze mają osoby niepełnosprawne, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie zobowiązani są złożyć:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres: //bip. powiat-zabkowicki.pl/ lub w pokoju nr 108 Starostwa),
 2. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane okresy zatrudnienia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 4. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 5.
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie dot. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 9. oświadczenie o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”. – zobacz klauzulę informacyjną poniżej.
 10. kontakt: telefon; e-mail.

Kandydaci mogą dodatkowo przedłożyć:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 4. kserokopie pozostałych świadectw pracy,
 5. kserokopie referencji.
 6. Wszystkie złożone kserokopie dokumentów kandydat sam potwierdza za zgodność z oryginałem.
 7. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa (parter, pokój nr 108) lub wysłać pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe / ul. H. Sienkiewicza 11 / 57-200 Ząbkowice Śl. – w terminie do dnia  19 lipca 2018 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do starostwa, a nie datę nadania w urzędzie pocztowym. Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną, lub złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, będą informowani telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie o dalszym terminie przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych nie będą dodatkowo o tym informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 11.

Szczegółowych informacji  o naborze udziela Pan Dariusz Łach – Kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa tel.  74/8162821 lub 822

Ząbkowice Śl. dnia 2018-07-05

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ząbkowicki, z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Sienkiewicza 11,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zabkowice-powiat.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana