Kamienieccy radni, w trakcie wczorajszej sesji, jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały, jakie przedłożył im do rozpatrzenia wójt Marcin Czerniec.

Obrady trwały kilkadziesiąt minut i miały na celu dokonanie pilnych zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz tegorocznym budżecie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Rajcy zaakceptowali przeznaczenie 149 tys. zł w formie pomocy finansowej dla powiatu ząbkowickiego na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Kłodzkiej (w ciągu drogi powiatowej 3160). To przedsięwzięcie było już wielokrotnie odkładane – o czym pisaliśmy w naszym portalu – ale tym razem realizacja zadania jest realna jeszcze w 2018 r. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy na rok bieżący, a także zgoda na zaciągnięcie kredytu wieloletniego oraz uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane były z przede wszystkim z podjęciem przez kamieniecki samorząd projektów w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Ożarach i Doboszowicach, na które gmina pozyskała wsparcie zewnętrzne, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Rada zmieniła także zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w ramach gminnego programu przyjętego kilka miesięcy temu z inicjatywy włodarza gminy, co relacjonowaliśmy w naszym portalu. W wyniku tej zmiany proekologiczne systemy grzewcze w strefie objętej planem gazyfikacji Kamieńca Ząbkowickiego, indywidualne dotacje będą obejmować instalacje oparte o gaz. Na wniosek wójta rada wyraziła także zgodę na przystąpienie do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W trakcie części uchwałodawczej wczorajszej sesji (transmitowanej online na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki) panował konsensus. Przy niektórych uchwałach miała miejsce dyskusja – na merytoryczne pytania odpowiadał rzeczowo wójt. Natomiast pod koniec obrad było nieco nerwowy. Radni opozycyjni usiłowali dopytywać wójta o rzekomo wygórowane koszty obsługi prawnej urzędu gminy (radny Edward Szulin) czy też stan techniczny boiska we wsi Ożary (radna Elżbieta Cwek). Riposta włodarza była bardzo zwięzła, na co owi radni zareagowali niezadowoleniem. Z kolei satysfakcję z podejmowania kolejnych zadań przez wójta i zadowolenie z przychylności większości radnych wobec tych inicjatyw wyraziła radna Bernadeta Chodasewicz. Wobec wyczerpania porządku, przewodniczący rady gminy Dominik Krekora zamknął posiedzenie.

Wczoraj późnym wieczorem wójt Marcin Czerniec na swoim fanpejdżu napisał m.in.: „Mam do przekazana dobrą informację dla wszystkich mieszkańców sołectwa Doboszowice. Dzięki moim staraniom, jak również licznym rozmowom z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej udało się (wspólnie z przedstawicielami wojewody dolnośląskiego oraz prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przygotować specjalny program pomocowy. W ramach tzw. zamkniętego programu gmina Kamieniec Ząbkowicki skorzysta z preferencyjnego dofinansowania przedsięwzięcia budowy i ostatecznego zakończenia realizacji wodociągu Doboszowicach. Dzisiaj zostały zamknięte niezbędne czynności formalno-prawne związane z zabezpieczeniem środków w budżecie na wyprzedzające finansowanie. Zgodnie z moimi założeniami jeszcze w tym tygodniu rozpoczniemy procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy na całość zadania”.