Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymujący” zdecydował o tym, że wójt Marcin Czerniec otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2017 r.

Nad raportem włodarza przedstawionym w miniony wtorek (12 czerwca 2018 r.), pozytywnymi opiniami komisji rewizyjnej oraz regionalnej izby obrachunkowej praktycznie nie dyskutowano. Bilans planu ubiegłorocznych dochodów i wydatków, oscylujący w okolicy 30 mln zł, zamknął się wprawdzie deficytem na poziomie prawie 2,5 mln zł pokryty niemal w całości z wolnych środków. Oznacza to, że nie wzrosło obciążenie kredytowe wynoszące na koniec 2017 r. niespełna 11 mln zł, które jest związane z prefinansowaniem projektów, na które gmina uzyskała dotacje zewnętrzne. Plan dochodów zrealizowano w granicach ok. 82%, wydatki w granicach 77% założonych w budżecie. Omawiając budżet 2017 r. Marcin Czerniec zwrócił uwagę na systematyczne dążenie do równoważenia budżetu i realizowania szeregu inwestycji w oparciu o pozyskiwane wsparcie unijne i krajowe z sektora rządowego i samorządowego. Obszerna wypowiedź wójta jest dostępna na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki, gdzie przebieg obrad był transmitowany.

Po przyjęciu uchwał akceptujących sprawozdanie finansowe i w sprawie udzielenia absolutorium, wójt otrzymał gratulacje od związanych z nim radnych oraz szeregu mieszkańców, którzy byli obecni w sali obrad. Dziękując za pozytywne podsumowanie Marcin Czerniec podkreślił, że pracując na rzecz rozwoju gminy Kamieniec Ząbkowicki koncentruje się na działaniach nakierowanych na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnej wspólnoty. Krytycznie odniósł się do braku współpracy i postaw opozycyjnych względem niego radnych, którzy w opinii włodarza nie pomagali, ale utrudniali pracę wójta i urzędników samorządowych. Jako kardynalny błąd wskazał dziesięciokrotną odmowę przyjęcia uchwały w sprawie wniosku o nadanie praw miejskich Kamieńcowi Ząbkowickiemu wbrew woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych.

Radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy (zmiany w budżecie, skargi na wójta) oraz zatwierdzili treść skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego, który częściowo uchylił uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Nie obyło się przy tym bez potyczki słownej pomiędzy radnymi Elżbietą Cwek i Edwardem Szulinem a Tadeuszem Cenarskim. Ten ostatni obstawał przy tym, że wójt był niemal przez całą kończącą się kadencję traktowany niesprawiedliwie w stosunku do jakości jego pracy oraz pensji przyznawanych innym włodarzom gmin w powiecie ząbkowickim. Większością głosów, uchwała o złożeniu skargi została przyjęta i tym samym decyzja nadzorcza wojewody będzie poddana ocenie sądu administracyjnego.