Starosta Ząbkowicki ogłasza czwarty przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa.

1.

Dane dotyczące nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość  niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa,  położona  w  Ząbkowicach Śląskich  (gm. Ząbkowice Śląskie),  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6  jako działka nr  3/3 ( Bp) o powierzchni 0,0746 ha, ( KW- SW1Z/00047334/2). (Nieruchomość jest użytkowana  przez bezumownego użytkownika)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie  z  zapisem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa:  Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia  30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta  Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz.. Woj. Dolnośl. z dnia  29 stycznia 2014 r, poz. 404 )/  przedmiotowa  działka  nr 3/3, AM-6, obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie  położona jest w terenie o symbolu:

  • C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacyjnej (87 %);  03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych (13%)
  • „§ 37.1 UP – podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”
  • „§ 49.1. 01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia  w  rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: strefa ochrony ekspozycji SE.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania  na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 1.150,-zł + podatek VAT ( 23%) – słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych  plus podatek VAT  23%)

2.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209

3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  120 zł  (słownie: sto dwadzieścia złotych)     w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach  Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS  Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 12 lipca 2018 r.

4.

Na dzierżawę   przedmiotowej nieruchomości   były organizowane trzy  przetargi ustne nieograniczone w dniach: 21.12.2017 r., 14.03.2018 r., 15.05.2018 r.,  które zakończyły się wynikiem negatywnym.

5.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej posiadać właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

8.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  do 3 lat.

Uwagi:

  • W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
  • Zastrzega  się  prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
  • Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel.: 748162827 lub  748162862.

Starosta Ząbkowicki