Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową Nr 8 z drogą wojewódzką Nr 385 w Ząbkowicach Śląskich” za najkorzystniejszą i wybraną została oferta nr 2 złożona przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Uzasadnienie:  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ