Dzięki dotacji rządowej wynoszącej 1 205 760 zł, przeprowadzono pełną modernizację infrastruktury podziemnej i nawierzchni 430 metrów bieżących ul. Leśnej w Złotym Stoku. Wartość inwestycji to kwota prawie 2,3 mln zł. Wczoraj oficjalnie oddano do użytku tę ulicę. Jest ona jednym z traktów miejskich o kącie nachylenia największym w skali powiatu ząbkowickiego, co wymagało od projektantów i wykonawcy szczególnej staranności. Jak poinformowała burmistrz Grażyna Orczyk, złotostocki samorząd pozyskując dotacje, przeprowadzi kapitalne remonty kolejnych ulic o łącznej wartości ok. 4 mln zł.

Położenie miasta w obszarze górskim i skutki anomalii pogodowych – z jednej strony oraz wieloletnie zaniechania – ze strony drugiej, są – wg włodarzyni – wyzwaniem, które należało podjąć, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Równocześnie czynnikiem mobilizującym do inwestycji infrastrukturalnych jest chęć podniesienia atrakcyjności miasta, które ze względu na rosnące zainteresowanie turystów Kopalnią Złota, chce przyciągać także estetyką przestrzeni publicznej i innymi propozycjami skierowanymi do przybywających tu codziennie setek osób. Zdaniem pani burmistrz warunkiem podstawowym rozwoju gminy są drogi i wprawdzie wiele jest jeszcze pracy w tej sferze, to jednak można już mówić o sukcesach, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieosiągalne.

Gościem miłej ceremonii, jaka odbyła się u zbiegu ulic Leśnej i Słonecznej był wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Jak się okazało w trakcie uroczystości, była to pierwsza od wielu lat wizyta tak wysokiego urzędnika rządowego w Złotym Stoku. Wśród przybyłych obecny był także Tomasz Krzeszowiec – asystent ministra Michała Dworczyka – szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który – jak powiedział wojewoda – znacząco przyczynił się do wsparcia wniosków samorządu Złotego Stoku dotyczących projektów drogowych. Za pomoc finansową, jaka napłynęła w ostatnich kilkunastu miesiącach do gminy, dziękowała w swoim wystąpieniu burmistrz Grażyna Orczyk. Podkreślała przy tym skomplikowany charakter tych przedsięwzięć, co wynika z topografii miasta oraz nawarstwionych zaległości w remontowaniu ulic. Zwróciła uwagę na fakt, że oddawana do użytku ul. Leśna jest bardzo pochylona, zlokalizowana jest w pobliżu terenów leśnych i gdy dochodzi do masywnych opadów deszczu, zamienia się w rwący potok, na którym niesione są zerwane wodą wiatrołomy. Powoduje to poważne szkody w mieniu mieszkańców i dewastuje też instalacje komunalne. Tal było m.in. w sierpniu 2016 r., kiedy wody opadowe przedostały się do centrum miasta, zalewając budynki, a ziemia i kamienie zatorowały stare, załamane kanały burzowe. Gwałtownie pogłębiły się wtedy zapadliska i przełomy, podmywane zostały studnie kanalizacyjne, a tworzące przy nich ubytki uniemożliwiały poruszanie się po ulicy. Zniszczeniu uległy instalacje wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej i telefonicznej. Przyznana w ubiegłym roku przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji dotacja – o której pisaliśmy w naszym portalu – pozwoliła wymienić wodociąg, kanalizację burzową oraz wykonać nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki granitowej i betonowej.

Jak stwierdziła burmistrz Grażyna Orczyk, będą realizowane mają być kolejne modernizacje złotostockich ulic. Jak podaliśmy niedawno w naszym portalu przyznano bowiem dofinansowanie na przebudowę ul. Wolności w kwocie 1 859 283 zł oraz na remont kapitalny ul. Henryka Sienkiewicza w kwocie 881 020 zł. W sumie Złoty Stok w latach 2017 – 2018 uzyskał z budżetu państwa dofinansowanie na przebudowę dróg, w kwocie 3 946 063 zł. Bez tego wsparcia realizacja inwestycji była niemożliwa – mówi burmistrz Grażyna Orczyk – w  ciągu ostatnich trzech lat wyremontowanych zostało ponad 11 km dróg wojewódzkich, gminnych, wewnętrznych i transportu rolnego. W tym roku w planie są kolejne 2 km. Łącznie na przebudowę dróg wydaliśmy 4 964 869 z czego 1 659 037 zł z dofinansowania i 3 305 833 zł ze środków własnych. W 2018 planujemy zainwestować 4 623 427 zł w modernizację dróg.

Po przemówieniach i przecięciu symbolicznej wstęgi, co miało miejsce z udziałem najmłodszego mieszkańca i najstarszej mieszkanki ul. Leśnej, wojewoda i pozostali goście, przeszli się po pobliskich ulicach, które będą wkrótce remontowane. Wojewoda i burmistrz rozmawiali z mieszkańcami, którzy nie kryli zadowolenia z prowadzonych robót drogowych. Wcześniej Grażyna Orczyk dziękowała mieszkańcom za współpracę i wyrozumiałość okazywaną w trakcie wielomiesięcznych utrudnień związanych z inwestycjami. Z kolei Paweł Hreniak otrzymał m.in. malowaną panoramę Złotego Stoku i rozmawiał z polsko-włoską rodziną, która bardzo chwali sobie życie w tym mieście. Spacer zakończył się w otwieranym właśnie nowym centrum informacji turystycznej, który stanowi cześć polsko-czeskiego projektu promocyjnego, na który Złoty Stok uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 tys. euro z funduszu Euroregionu Glacensis, o czym informowaliśmy w naszym portalu.

Według udostępnionych mediom informacji, od 2015 r. gmina Złoty Stok:

  • korzystając z dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeprowadziła przebudowę drogi transportu rolnego w ramach zadania „Mąkolno” za kwotę 562 791 zł,
  • w 2018 roku realizowane będą dwie inwestycje na drogach transportu rolnego, tj. przebudowę drogi transportu rolnego Mąkolno – Góry (wartość zadania wynosi 455 528 zł, przy dofinansowaniu z funduszu ochrony gruntów w kwocie 163 800 zł) oraz drogi transportu rolnego w sołectwie Chwalisław – szacowana wartość 700 000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 190 512 zł,
  • we współpracy i przy finansowym wsparciu Nadleśnictwa Bardo Śląskie wykonano nawierzchnię bitumiczną na części drogi gminnej Błotnica – Płonica. Koszt wykonania inwestycji 146 461,88 zł, a wsparcie ze strony Nadleśnictwa Bardo Śląskie to kwota 87 877,13 zł,
  • ze środków własnych w 2015 r. przebudowano ul. Radosną w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 934 800 zł, remont drogi w Mąkolnie, łączącej drogę powiatową z drogą krajową – koszt tego zadania wyniósł 356 354,54 zł,
  • w ramach porozumienia Gmina Złoty Stok wspólnie z Województwem Dolnośląskim realizuje drogowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” na odcinku blisko 700 m w latach 2018 – 2019, wartość zadania wynosi 4 571 521,32 zł, a wsparcie udzielone Województwu Dolnośląskiemu przez Gminę Złoty Stok na realizację zadania wynosi 361 706,10 zł, natomiast wartość zadań własnych w kosztach inwestycji do sfinansowania przez Gminę Złoty Stok to suma 989 612,72 zł,
  • obecnie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wykonuje remont drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku w ciągu ulicy ul. 3 Maja,
  • w ramach porozumienia z powiatem ząbkowickim realizowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno na odcinku 2248 m, gdzie wartość prac wynosi 2 854 890,51 zł, przy czym wsparcie udzielone samorządowi powiatowemu przez gminę Złoty Stok wyniesie 659 196.25 zł.