OBWIESZCZENIE STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora – Gminy Ząbkowice Śląskie reprezentowanej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Wdowiaka, otrzymany w dniu 13.04.2018r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 15.05.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Tabela 1. zajęcia stałe:

L.p. Obręb AM Nr działki Pow. zajęcia stałego działki po inwestycję [ha] Właściciel/Użytkownik wieczysty/Zarządca Nieruchomości wg ewidencji
Przed podziałem Po podziale pod inwestycję
1 Sadlno

0003

14 28/2 0.5393 Skarb Państwa

Starosta Ząbkowicki

 

Tabela 2. zajęcia stałe:

Nieruchomości, na których prace będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.) w związku z art. 11i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

L.p. Obręb AM Nr działki Pow. zajęcia stałego działki po inwestycję [ha] Właściciel/Użytkownik wieczysty/Zarządca Nieruchomości wg ewidencji
Przed podziałem Po podziale pod inwestycję
1 Sadlno

0003

14 29/2 0.1549 Gmina Ząbkowice Śląskie

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

 

Tabela 3. zajęcia czasowe:

Nieruchomości zajęte dla celów obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy innych dróg publicznych, ograniczenia w korzystaniu z tych nieruchomości dla realizacji wymienionych wyżej obowiązków oraz zezwolenie na ich wykonywanie – zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. g, lit. i oraz lit. j – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, t.j. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń: Starostwa powiatowego w Ząbkowicach Śląskich i  Urzędu  Miasta w Ząbkowicach Śląskich, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Bolesława Prusa 5, w pokoju 205, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od zawiadomienia na drodze publicznego obwieszczenia.

( – ) STAROSTA ZĄBKOWICKI