Starosta Ząbkowicki ogłasza trzeci  przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  bez zabudowań,  położonej  w  Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Dane dotyczące nieruchomości: przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość  niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa,  położona  w  Ząbkowicach Śląskich  (gm. Ząbkowice Śląskie),  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6  jako działka nr  3/3 (Bp) o powierzchni 0,0746 ha, (KW- SW1Z/00047334/2). (Nieruchomość jest użytkowana  przez bezumownego użytkownika)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z  zapisem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  dnia  30 grudnia  2013  r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta  Ząbkowice Śląskie /Dz. Urz. Woj. Dolnośl.  z dnia  29 stycznia 2014 r,  poz. 404)  przedmiotowa  działka  nr 3/3,   AM-6,   obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie  położona jest w terenie o symbolu:

  • C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacyjnej (87 %);  03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych (13%) „§ 37.1
  • UP – podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.„ § 49.1. 
  • 01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa,  z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia  w  rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: strefa ochrony ekspozycji SE.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania  na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 1.500,-zł + podatek VAT (23%) – słownie: jeden tysiąc pięćset   złotych  plus podatek VAT  23%).

Przetarg odbędzie się dnia  15 maja 2018 r. o  godz.  10:00   w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości: 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach  Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS  Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 10 maja   2018 r.

Na dzierżawę   przedmiotowej nieruchomości   były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 21.12.2017 r. oraz 14.03.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
  • w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
  • posiadać właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnikowi, który wygra przetarg  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  do 3 lat.

Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zastrzega  się  prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210), tel. 748162827 lub 748162862.

Starosta Ząbkowicki