W subiektywnej prasówce – na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów ogólnopolskich.

Doba (27.02.2018) ujawnia wyborcze plany obecnego włodarza gminy Stoszowice.

Wybory samorządowe, w których wybierzemy wójtów, burmistrzów i radnych już za kilka miesięcy. Najwyższy już więc czas na podsumowanie dotychczasowych kadencji i plany obecnych włodarzy naszych miejscowości. Czy będą kandydować? A jeśli tak, to co za tym przemawia? Co udało im się osiągnąć do tej pory, a co jeszcze chcieliby zrealizować, jeśli taka wola wyborców, w kolejnej kadencji? Te pytania zadaliśmy wójtowi gminy Stoszowice, Pawłowi Gancarzowi. Tak. Zamierzam ponownie kandydować na funkcję wójta gminy Stoszowice. Jest to następstwem rozpoczętych od końca 2014 roku działań. Konsekwentnie realizuję założone cele i zadania. Aktywność w różnorodnych obszarach i dziedzinach spowodowała, że wiele z przedsięwzięć zostało zakończonych lub są finalizowane, niektóre stały się już standardem. Znam potrzeby i oczekiwana mieszkańców i z wielką troską staram się je realizować. Na początku kadencji wypracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Strategię rozwoju gminy oraz strategie poszczególnych sołectw w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Wypracowane dokumenty strategiczne utwierdziły mnie w przekonaniu, że zaplanowany przed objęciem urzędu kierunek rozwoju gminy jest słuszny. Krótki, ale intensywny okres zarządzania gminą przyniósł wymierne efekty, które wyróżniają Stoszowice na mapie powiatu, aktualnie realizowane są: wodociągowanie Przedborowej. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 umożliwi zrealizowanie I etapu inwestycji, której koszt wynosi 3.671.540,17 zł; termomodernizacja budynków szkół w Budzowie i Grodziszczu oraz budynku byłej szkoły w Stoszowicach z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i sportowe. Podjęte przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków RPO 2014-2020, wartość – 3.173.362,01 zł znacząco wpłynie na koszt i jakość użytkowania; rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra. Pozyskane środki RPO 2014-2020 umożliwią otwarcie nowych tras i ekspozycji. Inwestycja w kwocie 3.174.943,50 zł to jedynie początek planowanych działań na naszym jedynym w powiecie Pomniku Historii; dzięki porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim zostaną przebudowane kolejne etapy drogi wojewódzkiej w Budzowie i w Srebrnej Górze. Na ten cel zabezpieczono w budżecie województwa 4.472.000,00 zł; usprawnienie e-administracji, założenie stacji meteorologicznych, w tym badających poziom smogu w gminie. Zadanie dofinansowane z RPO 2014-2020, w ogólnej kwocie 449.830,00 zł usprawni działania OSP, zwiększy dostęp do informacji, podniesie jakość relacji z mieszkańcami; projekt podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli, poprzez dodatkowe zajęcia w szkole. Zadanie w kwocie 319.747,20 zł realizowane jest z funduszy europejskich RPO 2014-2020; projekt Aktywizacji mieszkańców Gminy Stoszowice, skierowany do seniorów, kwota przedsięwzięcia to 655 402,50 zł. Równolegle prowadzone są strategiczne projekty: gazyfikacji gminy, której I etapem jest budowa sieci i stacji regazyfikacji w Srebrnej Górze. Liczę, że w następnych latach w Budzowie i Stoszowicach. Od decyzji mieszkańców miejscowości zależeć będzie podjęcie działań przez Państwową Spółkę Gazownictwa; dziejowym wydarzeniem jest włączenie 28.06.2017 r. do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Stoszowicach. Jest to największy obszar inwestycyjny w powiecie ząbkowickim. Podpisanie warunkowych umów z właścicielami gruntów, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej, umożliwią udostępnienie działek zainteresowanym inwestorom; w październiku 2016 roku przystąpiliśmy do aglomeracji ząbkowickiej, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie wniosku do POIiŚ 2014-2020 na budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej na odcinku Stoszowice – Budzów – Srebrna Góra. Czekamy na nabór; rozpoczęcie II etapu wodociągowania Przedborowej; budowa całorocznego wyciągu gondolowego. Wypracowana współpraca z czeskim partnerem z pewnością przyniesie korzyści nie tylko w tym przedsięwzięciu; rekultywacja byłego składowiska odpadów w Stoszowicach w 2018 roku jest szansą na przygotowanie gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej w ramach klastra energetycznego. To do czego zdążyliśmy przywyknąć, a nawet o tym zapomnieć, a dzieje się to cały czas: skuteczne rozwiązanie kwestii braku wody w czasie letniej suszy, poprzez interwencję wojska, budowę studni głębinowych, dzięki którym od 2015 roku  nie ma problemu z dostawą wody; priorytetem od początku 2015 roku była modernizacja dróg gminnych. W pierwszej kolejności dofinansowywanych z zewnątrz, przez co możemy asfaltować więcej kilometrów; kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej. W zeszłym roku zmodernizowano za 1.200.000,00 zł odcinek jezdni w kierunku Nowej Rudy. Kolejne etapy niebawem. Drugi rok usuwamy szkodliwy azbest z gospodarstw domowych mieszkańców gminy w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. Realizujemy program wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne źródła ciepła. Wyodrębniliśmy w budżecie gminy fundusz sołecki. Środki w wysokości ponad 200.000,00 zł rocznie pozostające do dyspozycji mieszkańców i rozporządzane przez nich w trakcie zebrań wiejskich, pozwalają na bezpośrednią realizację przez sołtysów zaległych zadań w sołectwach. Pomoc w rozpoczęciu działalności w budynkach po byłym Zumecie. Dzisiaj fachowcy z branży metalurgicznej firma CNC Processing piszą nową historię. bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich bezcenne. Trwa proces modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych. Oprócz doposażenia jednostek w niezbędny sprzęt, potrzebna jest wymiana wysłużonych pojazdów. Zakupiony został już samochód dla OSP Budzów. Przed nami OSP Grodziszcze i OSP Stoszowice. Ponadto przystępujemy do budowy świetlicy z funkcją remizy strażackiej w Budzowie. Dodatkową mobilizacją do działania jest duża aktywność druhów ochotników. 3 lata działalności Gminnej Spółki Wodnej, która wydała prawie 300 000,00  zł na prace związane z gospodarką wodną gruntów rolnych. Wykonane zostały przepusty, mury oporowe. Zdecydowana większość tej kwoty to środki zewnętrzne. Od tego roku nowi dzierżawcy udostępnią poszczególne elementy fortyfikacji – Fortów Ostróg i Wysoka Skała. Rozpoczęto rewaloryzację i adaptację zniszczonych obiektów. Miejsca przygotowywane są do zwiedzania. Z początkiem sezonu turystycznego, będziemy mogli pochwalić się nowymi ekspozycjami i trasami. Podniesienie rangi wydarzeń kulturalnych i sportowych. Reaktywacja happeningowego charakteru Majówki Srebrnogórskiej. Zwiększenie prestiżu Dożynek gminnych. Prowadzenie treningów z młodzieżą przez WKS Śląsk. Zwiększenie oferty wydarzeń kulturalnych i zajęć dodatkowych. To jedynie fragment mijającej kadencji. Tylko w 2017 r. udało nam się zdobyć 10 806.251,69 zł na realizację ważnych przedsięwzięć. Przed nami jeszcze: kontynuacja modernizacji dróg i budowy chodników, po uzbrojeniu ciągów komunikacyjnych w nową infrastrukturę, zagospodarowanie parku w Grodziszczu, projekt wzbogacenia w nową infrastrukturę rekreacyjną kilku przestrzeni w gminie, budowa ścieżek rowerowych. Myślę, że jak na małą gminę, z ograniczonymi możliwościami kadrowymi i finansowymi na wkład własny, a dalekosiężnymi celami, nie jest najgorzej. Dzięki podjęciu trudnych decyzji w odpowiednim momencie, pomimo realizacji ambitnych planów infrastrukturalnych, kondycja finansowa samorządu jest dobra,. Niewątpliwym sukcesem jest zespół zgranych ludzi zaangażowanych w sprawy gminne, co pozwala utrzymać wysokie tempo pracy i wysoką jakość obsługi mieszkańców. Nieocenioną pomoc i wsparcie otrzymuję każdego dnia od radnych, sołtysów, strażaków, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, mieszkańców. Jest mi o tyle łatwiej być gospodarzem gminy, ponieważ wyrosłem z tego środowiska. Znam problemy i specyfikę gminy. Moje zaangażowanie w różnych obszarach sprawia, że jesteśmy rozpoznawalni i ma to pozytywne przełożenie na rozwój gminy. Staram się na bieżąco rozwiązywać problemy mieszkańców. Mój gabinet jest otwarty dla każdego. Traktuję samorząd jako służbę na rzecz mieszkańców. Kandyduję, bo chcę dokończyć realizację podjętych przeze mnie projektów, ale również chcę zrealizować zamierzenia, bez których gmina może pozostać w stagnacji. Brak działania powoduje cofanie się. Nie można zmarnować wypracowanego potencjału.

Express Miejski (6.03.2018) relacjonuje postęp prac nad odnową i promocją zabytków gminy Złoty Stok.

Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku oraz promocji pogranicza wspólnie z partnerem z Czech. Kwota dofinansowania wynosi po 30 tys. euro na każdy projekt. W ramach pierwszego projektu gmina Złoty Stok odrestauruje elementy architektoniczne, odtworzy zieleń oraz zainstaluje oświetlenie w otoczeniu mauzoleum rodziny Guttlerów. W ramach prac przewiduje się: zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych i detali architektonicznych z terenu bezpośrednio przylegającego do obszaru robót budowlanych, renowację murów ogrodzenia, odbudowę ogrodzenia pomiędzy terenem otaczającym mauzoleum i cmentarzem, uporządkowanie zieleni i jej odtworzenie na terenie otaczającym budynek mauzoleum, wykonanie tablic pamiątkowych i informacyjnych przy mauzoleum, wykonanie specjalnej, limitowanej edycji znaczków pamiątkowych. W przypadku zieleni planuje się: zabezpieczenie i utrwalenie historycznych elementów kompozycji, wykonanie nasadzeń szpalerowych wzdłuż murów, wprowadzenie rabat podkreślających estetykę budynku mauzoleum, dokonać nasadzeń obwódkowych z bukszpanu podkreślających regularną kompozycję założenia i styl samego obiektu, dobrać roślinność zgodną z istniejącymi warunkami siedliskowymi. Będzie to trzeci i ostatni etap prac polegających na przywróceniu świetności tej części cmentarza. Drugi z projektów będzie polegał przede wszystkim na kompleksowej promocji w języku polskim, w okresie czerwiec – grudzień 2018 roku, walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza, na blogach turystycznych takich jak: Busem przez świat czy Klub Podróżników oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Youtube, Snapchat czy Instagram. Ponadto promocja polsko-czeskiego pogranicza będzie polegała na: wydruku bloczków map papierowych (zrywki) z trasami turystycznymi; wydruku składanej mapy turystycznej; zorganizowaniu spotkania (konferencji) z ludźmi z branży turystycznej (przewodnicy, organizatorzy itp.); stworzeniu aplikacji do pobrania, z wyznaczonymi trasami (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spacerowe, NordicWalkingowe, konne itp.), wykorzystującą GPS, system iOS/Android. Aplikacja będzie pełnić rolą nawigacji turystycznej. Opracowanych zostanie 12 tras o długości od 5-35 km i o różnym stopniu trudności.

Doba (8.03.2018) informuje o efektach rewitalizacji i kolejnych planach dotyczących pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Z roku na rok zespół pałacowo-parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. W 2017 roku odwiedziło go prawie 30 tysięcy osób w kasie zostawiając ponad pół miliona złotych. Pałac został ponownie udostępniony dla turystów w 2013. Obiekt jest sukcesywnie remontowany przy udziale środków rządowych, wojewódzkich i unijnych. Odwiedza go także coraz więcej osób. W 2017 roku zespół pałacowo-parkowy zwiedziło 29 232 turystów. Kwota przychodu ze sprzedaży biletów wyniosła 547 193,82 zł netto. Pieniądze te zasilają budżet Gminnego Centrum Kultury i przeznaczane są na działalność statutową GCK. Planowane są dalsze remonty i działania zmierzające do uatrakcyjnienia zespołu, m.in. stworzenie aplikacji mobilnej do zwiedzania. Gmina chciałaby także, by zespół pałacowo-parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z terenem pocysterskim został uznany za Pomnik Historii. Stosowne dokumenty już zostały przekazane do ministerstwa kultury i kancelarii prezydenta. Jak mówił na sesji rady gminy w wystąpieniu dotyczącym prac w obrębie zespołu pałacowo-parkowego inspektor w referacie BGP Marian Ziemczonek, w tym roku realizowane będzie duże zadanie inwestycyjne na terenie obiektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne”: – Wniosek jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku otrzymanego dofinansowania realizujemy zadanie o ogólnej wartości 6 839 441, 47 zł, w tym dofinansowanie uzyskaliśmy w granicach 80% tj. 4 725 593, 47 zł. W ramach projektu zrealizowane będą zadania: rewitalizacja obiektu Mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wykonaniem przyłącza energetycznego oraz oświetlenia, wyposażenie ekspozycyjne i edukacyjne Mauzoleum, wystawa edukacyjna w salach pałacu, rekonstrukcja stolarki okiennej dziedzińca pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu, opracowanie aplikacji mobilnej do oprowadzania po trasie edukacyjno-turystycznej, co ma ułatwić zwiedzanie szczególnie części parkowej, kolejny etap oświetlenia alejek w parku To jednak nie koniec prac planowanych w obrębie zespołu. – W 2017 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę oraz uzyskano stosowane pozwolenia na wykonanie konstrukcji sklepienia kaplicy pałacowej, a także konstrukcji sklepienia jadalni pałacowej. Uzyskano także pozwolenia i opracowano dokumentację na oświetlenie uliczne na odcinku Dom Rządcy, Czerwony Kościółek – mówił M. Ziemczonek  Przygotowano także wnioski na rewitalizację oficyny stajni z programu polsko-czeskiego,  we współpracy z gminą Złoty Stok, a po stornie czeskiej z Bilą Vodą.

Ziębice Info (8.03.2018) promują jedyny w powiecie program budżetu obywatelskiego, jaki jest prowadzony w gminie Ziębice.

Po sukcesie ubiegłorocznego naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Ziębice, przyszedł czas na jego kolejną edycję. Na wybrane projekty mieszkańców Gmina planuje przekazać – podobnie jak w ubiegłym roku – 200 tys. zł. Już od kwietnia planowane jest nagłaśnianie idei Budżetu Obywatelskiego i jego zasad, a swoje propozycje zadań min. 15-letni mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 14 do 27 maja. Tak jak w ubiegłym roku kategorie uwzględniać będą projekty ogólnogminne, lokalne miejskie i lokalne wiejskie. Po zweryfikowaniu zgłoszeń wnioskodawcy będą mieli ponad miesiąc na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej. Głosowanie ruszy 10 września i potrwa 10 dni. Będą mogli wziąć w nim udział min. 15-letni mieszkańcy gminy Ziębice. Z każdej kategorii do realizacji wybrany zostanie minimum jeden projekt. Zwycięzców poznamy 26 września, a realizacja projektów nastąpi w 2019 r. Co nowego czeka zgłaszających i głosujących już w tym roku? W porównaniu z ubiegłorocznymi zasadami, wprowadzono konieczność potwierdzania głosów za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Ponadto, w regulaminie Budżetu Gmina zabezpieczyła sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych projektów w przyszłych latach. Aktualnie trwają prace nad realizacją zadań, które zostały wyłonione w ubiegłorocznym głosowaniu. Wśród nich są: w kategorii ogólnogminnej – projekt Uwolnić Orła – budowa miejsca spotkań, w kategorii lokalnej miejskiej – Zakup trybun z zadaszeniem na „ORLIKA” oraz w kategorii lokalnej wiejskiej – Budowa sanitariatów w szatni i doposażenie boiska w Starczówku. W budżecie Gminy Ziębice na 2018 r. uwzględniono jednak realizację nie tylko tych, ale także trzech innych projektów, które zajęły drugie miejsca w poszczególnych kategoriach: Poszukiwanie książęcego skarbu w Bramie Paczkowskiej – nowa atrakcja turystyczna w Ziębicach (projekt ogólnogminny), Ziębicki Park Sportów Miejskich (projekt lokalny miejski) oraz Plac zabaw i siłownia pod chmurką w Niedźwiedziu (projekt lokalny wiejski). Miejmy nadzieję, że zarówno zgłaszający projekty, jak i głosujący mieszkańcy gminy Ziębice podejdą do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego z jeszcze większym zaangażowaniem niż w ubiegłym roku.

DKL 24 (9.03.2018) relacjonuje spotkanie włodarzyni gminy Złoty Stok z obchodzącymi swoje święto sołtysami (foto: Facebook – Grażyna Orczyk).

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Grażyna Orczyk podejmowała w ratuszu gospodarzy złotostockich sołectw. Spotkanie było okazją do podziękowania im za aktywność, jaką wykazują na rzecz rozwoju swoich miejscowości.Przypomnijmy, że sołtysów wybiera się podczas zebrania wiejskiego na czteroletnią kadencję. Stoją oni na czele jednostek pomocniczych gmin, artykułując wobec władz lokalnych potrzeby swoich społeczności. W tej gminie sołectw jest pięć. W Błotnicy sołtysuje Adam Grygiel, w Chwalisławiu – Andrzej Wielgus, w Laskach – Bogdan Sochacki, w Mąkolnie – Urszula Wróbel i w Płonicy – Małgorzata Cebula.

Wiadomości Powiatowe (6.03.2018) podają dane o skali nakładów na pomoc społeczną w gminie Ząbkowice Śląskie.

W ubiegłym roku ząbkowicka gmina wydała 2,5 miliona złotych na zadania z zakresu pomocy społecznej. 462 tys. zł przeznaczono na zasiłki stałe, z których skorzystały 104 osoby. 354 tys. zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które pobrało 186 osób. 178 tys. zł przeznaczono na zasiłki celowe przyznane 287 osobom. 365 tys. zł przeznaczono na usługi pielegnacyjno-opiekuńcze dla 76 osób. 212 tys. zł wydano na dożywianie, z którego korzystało 459 osób. Największą pozycję w budżecie OPS stanowiły dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej dla 41 osób z terenu gminy Ząbkowice Śląskie, na które wydatkowano 769 tys. zł. Łącznie opieką społeczną na terenie naszej gminy objętych jest 670 rodzin (1054 osoby). 5,5 mln zł przeznaczono w ubiegłym roku na świadczenia rodzinne, z których skorzystały 1254 rodziny. 11,5 mln zł gmina rocznie wypłaca w ramach świadczenia „500+”. W ubiegłym roku „500+” pobierało 1994 dzieci, w tym 878 dzieciom przyznano świadczenie na pierwsze dziecko. W 2017 r. udało się odzyskać 182 tys. zł od dłużników alimentacyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach prowadzi również tzw. „niebieskie karty”, które zakłada się w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. Obecnie mamy 83 niebieskie karty.

Gość Niedzielny Świdnicki (3.03.2018) zamieszcza reportaż z niecodziennego wydarzenia liturgicznego w Brzeźnicy.

Mały kościółek w Brzeźnicy. Właśnie zakończyła się Msza św. Zapadła cisza, przygasły światła, na środku ustawili się już śpiewacy. Wszelkie szmery ucichły. Nagle po krótkim słowie wstępnym rozlega się niski męski głos. W kościele pw. św. Mikołaja członkowie zespołu Wiolinek wraz z postulatami i o. Łukaszem CSsR w piątkowy wieczór poprowadzili wyjątkową Drogę Krzyżową. Śpiewane nabożeństwo zostało napisane w latach osiemdziesiątych w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Jego autorem jest o. Andrzej Wodka. Droga skierowana była wówczas do ludzi młodych i miało to być coś zaskakującego. Dziś również cieszy się dużym uznaniem. – Raz jako kleryk miałem możliwość zaśpiewać z o. Wodką tę Drogę Krzyżową. Prowadził on wtedy dla nas kleryków rekolekcje w Tuchowie. To było coś innowacyjnego. Już wtedy była ona połączona z wyświetlanymi slajdami i tekstem. Ta droga jest specyficzna, dlatego że my jako wykonawcy nie mamy śpiewać jej sami. Są stacje solowe, przepiękne, jednak chodziło o to, żeby można było włączyć w to młodzież, aby każdy mógł poczuć, że idzie tą Drogą Krzyżową wraz z Jezusem – opowiada o. Łukasz, jeden z solistów śpiewających podczas nabożeństwa. Wyjątkowość tej Drogi Krzyżowej polega przede wszystkim na sposobie narracji, która niezwykle mocno trafia w serce uczestnika. Tekst, opisuje poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, będąc modlitwą i refleksją nad własnym życiem oraz tym, co właściwie działo się podczas aktu miłosierdzia. Dodatkowo porusza sprawy niezwykle aktualne jak np. śmierć dzieci. Również dzisiaj słyszymy podnoszone larum na temat zabijania nienarodzonych dzieci czy wojny. Każdy z nas może poczuć się jak jedna z osób pojawiających się podczas tej drogi. Jest np. Szymon, który ukazuje nas samych. My czasami jesteśmy tacy przymuszeni do tego życia chrześcijańskiego, niekiedy tak na siłę idziemy tą drogą chrześcijańską, ale gdy tak naprawdę zobaczymy co to jest krzyż i jak w „Pasji” Mela Gibsona poczujemy czym jest krzyż, to chcemy go nieść. Myślę, że ta Droga Krzyżowa mówi nam o naszej codzienność – tłumaczy o.Łukasz. Na koniec nabożeństwa ks. Piotr Szpiłyk, administrator miejscowej parafii, poprosił zgromadzonych o to aby rozeszli się w ciszy by móc w drodze do domu przez chwilę jeszcze kontemplować usłyszane słowa.

Gazeta Ząbkowicka (8.03.2018) nawiązuje do obchodzonego w ubiegłym tygodniu dnia kobiet.

W 1648 r. zakończyła się wyniszczająca wojna 30-letnia. W 1653 roku cesarz Ferdynand III wydał rozkaz przejęcia wszystkich kościołów protestanckich, które położone były w księstwach dziedzicznych, a przed wprowadzeniem reformacji użytkowane były przez katolików. W tym celu powoływano odpowiednie komisje, które podróżując od wsi do wsi odbierały klucze od kościołów i instalowały katolickiego duchownego. Dotyczyło to kościołów wiejskich, ponieważ świątynie w miastach już w większości w 1629 r. zostały przekazane katolikom. 10 grudnia 1653 r. komisja przybyła do Ciepłowód. Jak podaje protokół, w skład komisji wchodziło również dwóch dragonów. Członkowie nie zastali właścicieli wsi, a na przykościelnym cmentarzu zebrał się ogromy tłum ludzi w różnym przedziale wiekowym. Agresywne zachowanie zebranych mieszkańców spowodowało, że komisja w obawie przed utratą życia zbiegła na dziedziniec zamkowy. Tłum udał się za urzędnikami i obelżywymi słowami zaczął obrażać nie tylko komisję, ale także samego cesarza. Nie udało się zatem przejąć świątyni. Następnego dnia rano z Ząbkowic przybyły posiłki wojskowe. Komisarze odczytali zebranym pod kościołem mieszkańcom cesarski rozkaz, po czym mężczyźni posłusznie opuścili teren przykościelny, podczas gdy kobiety pozostały, uniemożliwiając wejście do kościoła. Dragoni odciągnęli kobiety ciągnąc je za włosy, ale te nadal krzyczały wzywając na pomoc swych mężów. Rzucały także kamieniami na przykościelny cmentarz, tak że kilka osób zostało przez nie uderzone i poniosło śmierć. Później także mężczyźni przyłączyli się do ataku. Tak to w protestanci z Ciepłowód bronili swojego kościoła. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że prym całej obrony wiodły kobiety, podczas gdy ich mężowie uciekli ze strachu. Co ciekawe, przykład obrony przez niewiasty ciepłowodzkiej świątyni, jest niezwykle często wspominany w literaturze. W kobietach siła! Ciekawą postacią w historii Ząbkowic Śląskich i Księstwa Ziębickiego, była Anna – żona księcia Karola I Podiebradowicza. Co ciekawe, jej wizerunek zachował się do dziś, a jest to mianowicie wierzchnia płyta tumby nagrobnej, na której przedstawiono ją i jej męża. Zabytek znajduje się w kruchcie kościoła św. Anny. W 1488 r., czyli 530 lat temu, książę Karol pojął za żonę Annę, córkę księcia żagańskiego Jana II Szalonego. W związku z tym, że w dniu ślubu para młoda była jeszcze w wieku dziecięcym, małżeństwo zaistniało faktycznie dopiero 1495 r. Z tego małżeństwa pochodziło dwanaścioro dzieci. Karol i Anna spoczęli razem w krypcie kościoła św. Anny. Karol zmarł w 1536 r., jego żona zaś w 1541 r. Ulryk z Żagania, który wykonał nagrobek dla książęcej pary, przedstawił Annę w pozycji leżącej, z otwartymi oczyma – oczekującą na zmartwychwstanie. Jej głowę narywa książęca mitra, korpus zaś zatapia się w mocno pofałdowanej sukni. Jej ręce złożone były jakby do modlitwy.

Business Insider Polska (19.02.2018) opublikował materiał dotyczący absolutnie nietypowych sposób walki ze skutkami smogu.

Potrzeba matką wynalazku, a wiadomo, że niczego tak nie pragniemy jak zdrowia (pisał wszak o tym już nasz wieszcz narodowy). Gdy rząd nie potrafi zadbać o nasze zdrowie w czasie smogu, odpowiedzi na nasze bolączki szuka rynek. Tak powstają antysmogowe wynalazki i gadżety. Ostatnim elementem prozdrowotnego zbioru jest pierwsza w Polsce wieża antysmogowa, która stanęła w krakowskim parku Jordana.

Maska antysmogowa

Najpopularniejszy gadżet w walce ze smogiem – znany i lubiany. Maski są bardzo, bardzo różne – od prostych maseczek po mechanizmy z filtrami dedykowane dla sportowców. Prosta maska to inwestycja rzędu kilkunastu złotych, za modną dizajnerską maskę z licznymi filtrami trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Noszenie maski podniesie komfort oddychania dla każdego, kto jest alergikiem lub ma problem z układem oddechowym, niską odporność lub spędza dużo czasu na powietrzu, uprawia sport lub pracuje w sposób wymagający wysiłku fizycznego. To także polecane rozwiązanie dla dzieci i osób starszych.

Miernik smogu

Podobnie jak w przypadku masek – tutaj także modeli jest bardzo dużo. Od naprostszych urządzeń badających stężenia pyłków po skomplikowane urządzenia z dodatkowymi funkcjami przypominajace nasze smartfony. Najtańsze mierniki można kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale większość osób i tak woli bezpłatne bądź bardzo tanie aplikacje na telefon – ich działanie jest niemal identyczne jak ręcznych mierników.

Mech pożerający smog

Jedna instalacja z mchu neutralizuje tyle samo smogu, co 275 drzew. Cała konstrukcja wyposażona jest w czujniki kontrolujące rozrost kolonii mchu, system nawadniania i panele słoneczne. To unikatowe rozwiązanie, które było testowane już wielu miastach na świecie. Idea mchu „zjadającego” smog nie jest nowa, ale rozwiązania oparte o tę technologię zaskakują.

Miejski las oczyszczający

Od mchu do lasu. Taki projekt powstaje w Chinach w mieście Nakin, lokalnym centrum przemyłsu i aministracji. Budynki, na których znajdzie się las, noszą nazwę Nankin Towers. Ich budowa ma dobiec końca w 2018 roku i będzie to pierwszy pionowy las w Azji. Za projekt odpowiada architekt Stefano Boeri, który ma już na koncie dwa inne budynki tego typu. Na budynek składają się dwie wieże – niższa ma wysokość niespełna 108 metrów, natomiast wyższa niespełna 200 metrów. Zostanie na nich zasadzone tysiąc drzew i 2,5 tysiąca krzewów z 23 miejscowych gatunków.

Hiper generator ekologiczny

HyperGenerator, który ma być montowany na dachach budynków. Urządzenie nie tylko pozwoli na oczyszczenie powietrza (twórcy deklarują do 99.7% skuteczności), ale też uzyskanie 2,5Kw energii elektrycznej w ciągu godziny, dzięki technologii wiatrowej i baterii słonecznej. Technologie zastosowane w HyperGenerator umożliwią pozyskanie 500 litrów wody pitnej w ciągu dnia. Twórcy tego ciekawego projektu ekologicznego mają ambicje, by ich wynalazek stał się elementem „inteligentnego miasta”. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, panel zbiera również istotne dane istotne dla ochrony środowiska.

Rower do walki ze smogiem

Znakomitym rozwiązaniem na problemy z szarą mgłą, rozpościerającą się nad miastami, mogą być jednoślady. Holenderki projektant Daan Roosegaarde stworzył rower z systemem zasysającym zanieczyszczenia i uwalniającym czyste powietrze. Do działania nie trzeba dodatkowego zasilania, wystarczy siła mięśni rowerzysty.

Wieża antysmogowa w Krakowie sprowadzona do Polski w ramach akcji #mojepowietrze ING Bank

Wieża to znów pomysł Daana Roosegaarde. Zastosowana technologia pozwala filtrować 30 tys. m sześc. powietrza na godzinę. Wieża zużywa mniej prądu niż domowy bojler. Jej efektywność została potwierdzona przez Politechnikę w Eindhoven. Tworzy się bańka czystego powietrza w promieniu kilkunastu metrów. Wieżę sprowadził do Polski ING Bank Śląski, zaangażowany w kampanię antysmogową. Przy okazji instalacji wieży prowadzona jest akcja edukacyjna #mojepowietrze uświadamiająca czym jest smog i jak bardzo szkodzi zdrowiu.

Biżuteria smogowa

Ten wynalazek wprost nie przyczynia się do walki ze smogiem, ale… może przypominać, że walka z zanieczyszczeniem może być piękna. Nosząc taką biżuteria łatwiej pamiętać o ekologicznej postawie. Pierścionki, kolczyki czy naszyjniki powstają z pyłków zebranych przez wieżę antysmogową (pokazaną na poprzednim slajdzie) – są ładne, praktyczne i stanowią unikatowy przykład recyklingu.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.