Uczniowie III klasy gimnazjum w listopadzie rozpoczęli zajęcia w ramach projektu „Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych z terenu gminy Stoszowice wraz z tworzeniem warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, specjalistycznych, doposażenie szkół, w tym pracowni, w pomoce dydaktyczne, sprzęt do realizacji zaplanowanych form wsparcia oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli.

Podczas zajęć z chemii uczniowie rozwiązują zadania o różnym stopniu trudności, wykorzystują wiedzę nabytą w klasie pierwszej i drugiej. Wykonują proste doświadczenia chemiczne, badają właściwości dwutlenku węgla, pH różnych roztworów (zdjęcie z cytryną). Za sobą mają doświadczenie „chemiczne jojo”, które pokazuje że chemia może być traktowana na wesoło i może być „kolorowa” (zdjęcie z dzbankiem i strzykawkami).

Z kolei program zajęć z zakresu logopedii przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. W zajęciach uczestniczy dwóch uczniów z klasy II gimnazjum. Głównym celem zajęć rozwijanie sprawności językowej uczniów w tym  rozwój mowy w aspekcie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym, ekspresyjnym a także kształtowanie umiejętności rozumienia (odbioru) mowy.

Zajęcia „Matematyka a logiczne myślenie” realizowane są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w grupie 5-osobowej. Ich adresatem są uczniowie i uczennice klasy siódmej szkoły podstawowej, którzy trudniej opanować wiedzę matematyczną, a w szczególności zadań, w których ważne jest logiczne myślenie. Dlatego program tych zajęć powstał z myślą o uczniach, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju kompetencji kluczowych, a także w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych z matematyki, kładąc nacisk na logiczne myślenie. Przyczyni się to do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów, a zatem również w pewnym stopniu do podniesienia jakości pracy szkoły.

Głównym założeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest umożliwienie uczęszczającym na nie uczniom dostępu do informacji, które będą służyły ich wszechstronnemu rozwojowi. Celem zajęć jest postęp w zakresie umiejętności szkolnych (wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych (takich jak np. niska samoocena), wzbudzenie refleksji nad swoim rozwojem; prowokowanie do samopoznania, a także wskazanie na spektrum możliwości jakie daje Świat. Zajęcia dają także sposobność do wzrostu kompetencji społecznych uczniów, w tym szczególnie tych związanych z komunikacją interpersonalną, oraz do wzrostu umiejętności rozwiązywania problemów.

W ramach projektów z geografii i biologii uczniowie wykonują doświadczenia oraz wykorzystują zdobytą wiedzę w różnych eksperymentach. Poznają zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem zewnętrznym. Dostrzegają różnice między elementami przyrody a światem.

Zajęcia projektowe z języka niemieckiego adresowane są do uczniów i uczennic, którzy chcą poszerzyć swe umiejętności językowe oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych. Prowadzone są w dwóch grupach czteroosobowych ( grupa dziewczyn i grupa chłopców). Ucząc się języka obcego uczniowie poznają nie tylko sposób porozumiewania się, lecz również wiedzę o innych, odmiennych realiach kulturowych. Poprzez ich poznawanie mają szansę wykształcić w sobie postawę otwartości i tolerancji. W okresie przedświątecznym uczestnicy projektu mieli możliwość poznać zwyczaje adwentowe i świąteczne w krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza w Niemczech. Poprzez oglądanie prezentacji multimedialnych i filmu w wersji językowej poznawali słownictwo związane z Bożym Narodzeniem. W grupach tworzyli kalendarze adwentowe, a przy okazji poszerzali słownictwo bożonarodzeniowe, projektowali kartki świąteczne i pisali życzenia w języku niemieckim. Nie zabrakło też słuchania i śpiewania kolęd w języku niemieckim. Początek roku kalendarzowego to czas karnawału, który w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych obfituje w barwne pochody przebierańców i huczne zabawy w miastach. Na zajęciach projektowych uczniowie poznawali zwyczaje karnawałowe panujące u naszych bliskich sąsiadów Niemców.

Udostępnione przez: UG Stoszowice