Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza pracodawców oraz  wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do składania stosownych wniosków.

Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu.

Nabór wniosków trwać będzie od 1 lutego 2018 r. do wyczerpania środków finansowych. Obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich (dokumenty  do pobrania).

  • Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie około 20 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich;
  • Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może wynosić do 19.000,00 zł brutto.

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższych informacji udziela: Joanna Juszczak – pokój nr 17 (I piętro) – tel. 748166717.