Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku będzie prowadzona na terytorium Państwa w okresie od 30 stycznia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz.U. z 2017, poz. 2254).

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są zobowiązani zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i  w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje, jak uregulować stosunek do powszechnego obowiązku obrony – zgłoś się do wojskowej komendy uzupełnień lub zadzwoń pod numer telefonu: 261647431.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz.U. z 2017, poz. 2254), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa w 2018r. ustalono na okres od 30 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. zostaną wezwani:

– mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

– mężczyźni urodzeni w latach 1994 —1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w 1997 – 1998, które:

* zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

*  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

* kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne  do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach  lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944),

* osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu ząbkowickiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 7 do 21 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 / tel.: 748162800, 748162832