Z zakresu: 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) o opublikowaniu Ogłoszenia Nr 1/EKS/2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2018 rok.

Ogłoszenie nr 1