W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, związanym z usuwaniem azbestu na rok 2018 Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że Gmina Ząbkowice Śląskie zamierza przystąpić do programu oraz starać się o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie.

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków przyznanych przez WFOŚiGW, jednak nie więcej niż 800,00 brutto zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Ząbkowice Śląskie. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

– złożenie w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie w terminie do 02 lutego 2018 r., który jest podstawą do ubiegania się o środki finansowe z funduszu;

– wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów (w terminie określonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich).

Uwaga!

Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego musi ponieść we własnym zakresie, otrzymujący dofinansowanie od Gminy. W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji 1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 748165364. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich  oraz w Biurze Obsługi Interesanta i u sołtysów.

Termin składania wniosków do dnia 2 lutego 2018 r. Obowiązuje kolejność składanych wniosków według daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji.

wniosek azbest