Budowa krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich nie ma zdeklarowanych przeciwników. Natomiast wokół obecnie realizowanego projektu przybywa wątpliwości dotyczących trybu oraz skutków działania burmistrza i podległych mu służb.

Znaki zapytania pojawiają się począwszy od kwestii planistycznych, poprzez finansowanie, na koncepcji funkcjonowania obiektu skończywszy. W łańcuchu zdarzeń zapoczątkowanych w drugiej połowie 2010 r., i których finałem nie będzie planowane na koniec 2019 r. oddanie do użytku ząbkowickiej pływalni, nie ma mocnego ogniwa.

NA POCZĄTKU BYŁY CHŁODNE ANALIZY…

Gmina Ząbkowice Śląskie w latach 2007 – 2010 tylko w ramach unijnych dotacji zrealizowała lub zakontraktowała środki na szereg projektów w ramach lokalnego programu rewitalizacji i programów rozwoju obszarów wiejskich. Wśród projektowanych wówczas przedsięwzięć była kryta pływalnia (na ten temat pisaliśmy w naszym portalu), ale samorządowcy (burmistrz, radni, urzędnicy) uznali wówczas za priorytet zadania z zakresu infrastruktury komunalnej. Z ówczesnych analiz wynikało, że budowa dużej krytej pływalni znacząco obciążyłaby budżet po stronie tzw. „wkładu własnego” gminy w okresie prowadzonych modernizacji ulic, rewitalizacji ząbkowickiej starówki (kamienice i siedziba Ząbkowickiego Ośrodka Kultury) oraz budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnów. Nie były to zresztą jedyne projekty prowadzone przez gminę i wymagające zapewnienia wkładu własnego dla zawarcia umów na dotacje.

W ogóle nie brano pod uwagę rozpoczęcia inwestycji bez uprzedniego zapewnienia przynajmniej 50-procentowego zasilenia dotacjami zewnętrznymi. Rozpatrywano także wariant budowy obiektu w mechanizmie partnerstwa publiczno-prywatnego lub porozumienia międzygminnego. Odłożono przesądzającą decyzję w sprawie budowy krytej pływalni na okres po 2010 r. – także dlatego, by nie stała się przedmiotem kampanii wyborczej. Takie stanowisko znajdowało odzwierciedlenie m.in. w dokumentach budżetowych.

PÓŹNIEJ BYŁA WYRAŹNA OBIETNICA…

Ostatecznie jednak budowa basenu pojawiła się jako jeden z wątków agitacji wyborczej praktycznie w programach wyborczych wszystkich kandydatów, choć niewątpliwie wypowiedź Marcina Orzeszka (o której pisaliśmy w naszym portalu) wzbudziła największe zaufanie wyborców. Zamiar wybudowania krytej pływalni, jako wyborczą obietnicę, Marcin Orzeszek ogłosił jesienią 2010 r. Był to półmetek okresu programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Jako kandydat Marcin Orzeszek zapewniał, że „jako burmistrz rozpocznie realizację tej inwestycji”. Wynik wyborów był korzystny dla Marcina Orzeszka. Objął ster gminy w grudniu 2010 r. i sprawuje do dzisiaj stanowisko burmistrza Ząbkowic Śląskich. Od 2014 r. trwa kolejny okres unijnego programowania budżetowego, który zakończy się w 2020 r.

NASTĘPNIE ZAPADŁA GŁĘBOKA CISZA…

Pomijając końcówkę 2010 r. (choć należałoby zakładać, że wygłoszona wcześniej obietnica oparta jest o konkretny plan możliwy do wdrożenia niezwłocznie), w latach 2011, 2012 i 2013 kierowany przez Marcina Orzeszka magistrat nie podjął jakichkolwiek sformalizowanych działań związanych z budową krytej pływalni. Było za to sporo medialnych wypowiedzi na ten temat, w tym bardzo nagłaśniane „konsultacje społeczne” na temat wyglądu i funkcjonalności mającego powstać basenu, podczas których – jak to relacjonowaliśmy w naszym portalu – pojawiała się data oddania do użytku basenu: miał to być sylwester 2015 roku.

Dopiero jednak na początku roku 2014 (czyli roku wyborów samorządowych) podjęto pierwsze czynności przygotowujące warunki formalne do realizacji projektu pod nazwą „budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich”.

…PO KTÓREJ ZACZĘŁA SIĘ BURZA

Zainicjowane w lutym 2014 r. prace planistyczne zakończyły się w maju 2016 r. Wymieńmy te działania (daty oznaczają termin zlecenia, a kwoty są w wartości brutto):

 • 5 lutego 2014 r. – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – zlecone Zespołowi Projektowo-Inwestycyjnemu Kontrapunkt V z Krakowa – za 110 700 zł,
 • 2 marca 2015 r. – wydzielenie pełnobranżowej dokumentacji dla części sportowej etap I – zlecone Zespołowi Projektowo-Inwestycyjnemu Kontrapunkt V z Krakowa – za 50 000 zł,
 • 15 marca 2016 r. – przygotowanie dokumentacji przetargowej i doradztwo podczas prowadzenia procedur przetargowych w 2016 r. – zlecone firmie Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia – za 14 760 zł,
 • 9 maja 2016 r. – opracowanie studium wykonalności – zlecone firmie Progress Consulting z Wrocławia – za 15 867 zł.

Poza wyżej wymienionymi czynnościami „papierowymi” równolegle prowadzono pewne roboty w terenie:

 • 11 kwietnia 2014 r. – scalenie działek terenu planowanej inwestycji – zlecone firmie Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Jakubowski i S-ka z Ząbkowic Śląskich – za 861 zł,
 • 24 lipca 2014 r. – umowa o przyłączenie do sieci gazowej planowanego basenu – stroną umowy jest Polska Spółka Gazownictwa z Wałbrzycha – za 14 914,83 zł,
 • 15 czerwca 2015 r. – nadzór inwestorski dla budowy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – zlecono Zakładowi Usług Budowlano-Inwestycyjnych ZUBI z Ząbkowic Śląskich – za 6 900 zł,
 • 29 czerwca 2015 r. – budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla basenu – zlecona Przedsiębiorstwu Wodno-Melioracyjnemu z Ząbkowic Śląskich – za 305 439,58 zł.

Wszystkie wskazane wyżej działania kosztowały łącznie 519 442,41 zł. W ramach tej puli wydanych już środków publicznych gmina pozyskała w 2015 r. dotację w wysokości 100 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zarządzanego przez ministra sportu i turystyki. Kwotą tą zasilono budowę przyłączy wod-kan zleconą w czerwcu 2015 r. Przedsiębiorstwu Wodno-Melioracyjnemu, za co zapłacono w sumie ponad 305 tys. zł. Cała pozostała suma już poniesionych wydatków, czyli ponad 419 tys. zł pochodzi z budżetu gminy.

Do opisanych wyżej działań trzeba jeszcze dodać dwa inne fakty. Jak się dowiedzieliśmy na dwa okresy:

 • od 5 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • oraz od 2 lutego 2015 r. do 31 maja 2015 r.

zawarto umowy cywilno-prawne z osobą fizyczną na zadania określone jako „nadzór nad całokształtem działań związanych z budową basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. Zakres powierzonych konkretnej osobie czynności obejmował (cytujemy):

 • przeprowadzenie konsultacji dotyczących funkcji działania basenu na różnych etapach przygotowań do jego budowy,
 • informowanie mieszkańców o postępach w budowie basenu,
 • konsultacje postępów prac z wydziałem Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialnym za inwestycję,
 • szczególny nadzór nad przystosowaniem i uzgodnieniami dla osób niepełnosprawnych,
 • działania mające na celu przystosowanie basenu dla małych dzieci i niemowląt,
 • udział w naradach roboczych dotyczących realizacji zadań i wszelkich prac związanych z budową basenu,
 • realizacja innych zadań i prac związanych z inwestycją.

Koszty umów poniósł dotowany z budżetu gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z uzyskanych przez naszą redakcję informacji wynika, że na ten cel wydatkowano łącznie 36 981,64 zł brutto.

Podsumujmy zatem raz jeszcze wszystkie wydatki budżetu gminy Ząbkowice Śląskie z lat 2014 – 2015 – 2016 poniesione na zadanie pod nazwą „Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich”. To łącznie 556 424,05 zł.

MINĘŁO SIEDEM LAT…

Za miesiąc kończy się rok 2017 i w tym roku gmina odnotowała przełomowe czynności związane z zadaniem pod nazwą „Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich”.

 • 14 lutego 2017 r. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia otrzymało zlecenie na doradztwo podczas procedur przetargowych w 2017 r. za 5 535 zł,
 • 26 września 2017 r. (w wyniku trzeciego postępowania przetargowego, po którym wybrany został generalny wykonawca zadania, tj. Grupa Fewaterm z Chojnika) podpisano umowę na kwotę 17 480 736 zł i jak już pisaliśmy w naszym portalu wynika z niej, że basen ma być oddany do użytku nie później, niż 25 miesięcy od daty zawarcia kontraktu, tj. w październiku 2019 r.
NINIEJSZY RAPORT BĘDZIEMY KONTYNUOWAĆ