Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) na realizację zadania publicznego.

W dniu 09 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein z siedzibą ul. Orkana 3,  57-200 Ząbkowice Śląskie  na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja biegu na 10 km w Ząbkowicach Śląskich w ramach cyklu 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.marcinkow@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w terminie do dnia 18.10.2017 r.

20171011140908429

20171011135844962