W piątek 1 września 2017 r. w godzinach popołudniowych w Biuletynie Informacji Publicznej ząbkowicki magistrat podał wiadomość o wyborze „najkorzystniejszej oferty” na budowę krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich. 

Wybranym przez komisję przetargową wykonawcą jest podmiot o nazwie Grupa Fewaterm sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Chojniku. Firma ta została wpisana do krajowego rejestru sądowego 14 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Krakowie. Ta kwestia ma znaczenie w konfrontacji z treścią ogłoszenia przetargowego z 29 czerwca 2017 r., gdzie wśród wymagań wobec oferentów wpisano m.in.: minimalny roczny obrót w kwocie 10 mln zł, w tym nie mniej, niż 5 mln zł w obszarze objętym zamówieniem oraz wymóg zrealizowania nie wcześniej, niż ostatnich 5 lat (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy) co najmniej jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu sportowego obiektu kubaturowego o wartości nie niższej, niż 9 mln zł i co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie krytego basenu.

Serwis Money.pl 27 lutego 2017 r. podał wiadomość, iż Grupa Fewaterm działając w konsorcjum z PUH Rajbud złożyła najniższą ofertę cenową na wykonanie inwestycji zaplanowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i polegających na zaprojektowaniu i budowie instalacji na magistralach kolejowych w rejonie Skawiny, Suchej Beskidzkiej, Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego. Wartość tej oferty wynosiła ponad 200 mln zł. Komisja przetargowa PKP PLK po drobiazgowej analizie ofert wykluczyła pięciu z siedmiu oferentów, w tym właśnie ofertę Grupy Fewaterm. W tym przypadku decyzję uzasadniono „rażąco niską oferowaną ceną” – o czym 16 maja 2017 r. poinformował m.in. specjalistyczny serwis Rynek-kolejowy.pl .

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w trzecim już przetargu na budowę krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich złożone zostały dwie oferty. Jak wynika z treści komunikatu dostępnego w BIP Gminy Ząbkowice Śląskie z 28 lipca 2017 r. Grupa Fewaterm z Chojnika zaoferowała zrealizowanie zadania za wspomnianą już kwotę 17 480 736 zł i dając na wykonany obiekt 72-miesięczną gwarancję. Z kolei startujący już po raz trzeci do tego zadania „Pre-Fabrykat” z Karpacza wycenił wartość zadania na 19 703 456,67 zł i kwota ta nie odbiega znacząco od poprzedniej oferty na to samo zadanie. Różnica pomiędzy obiema ofertami wynosi zatem 2 222 720,67 zł.

Po decyzji o wskazaniu najkorzystniejszej oferty, decyzja o zatwierdzeniu wyników przetargu należy do burmistrza Marcina Orzeszka. Dzisiaj po południu (czyli cztery dni po decyzji komisji przetargowej) w serwisie internetowym Gminy Ząbkowice Śląskie pojawiła się informacja na ten temat. Czytamy w niej m.in.: „Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną ilość punktów. Oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.” Jak już pisaliśmy w naszym portalu, jeśli umowa zostanie podpisana, obiekt ma powstać nie później, niż w okresie 25 miesięcy na wskazanym w poniższej infografice obrębie pomiędzy ulicami Powstańców Warszawskich a Janusza Kusocińskiego.