Bezrobocie: w kraju 7,1%, w województwie dolnośląskim 6,3%, w powiecie ząbkowickim 12,3%. Taki jest stan z końca lipca br. i oznacza to, że bez pracy w całym powiecie jest 2777 osób. Na koniec 2016 r. te same dane wyglądały odpowiednio: 8,3%, 7,3% i 13,9% W 2015 r. natomiast: 9,7%, 8,5% i 15,3%. Od wielu lat w naszym powiecie niezmiennie poziom bezrobocia jest około 2-krotnie wyższy od wskaźników w całym Dolnym Śląsku i ogólnopolskiego, ale widoczny jest trend spadkowy.   

Dane dotyczące rynku pracy, działania podejmowane w 2016 r. i realizowane w 2017 r. były przedmiotem obszernego sprawozdania, jakie było prezentowane w ubiegłym tygodniu radnym, podczas – relacjonowanej przez nasz portal – sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego. Statystyki i płynące z niej wnioski prezentowała Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Nad informacją nie było dyskusji, choć wielokierunkowa aktywność Powiatowego Urzędu Pracy imponuje liczbą podejmowanych inicjatyw, sumą środków pozyskiwanych i przeznaczanych na przeciwdziałanie bezrobociu i wynikami, jeśli porównać je z danymi za lata ubiegłe. Coroczny raport Powiatowego Urzędu Pracy, który w naszym portalu corocznie publikujemy, jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie rozpatrują samorządowcy, ale też ważnym dla oceny rzeczywistej kondycji społecznej i gospodarczej gmin i całego powiatu.

Według wskaźników przedstawionych radnym, w latach 2015 i 2016 najwięcej osób pozostających bez pracy jest w przedziale wiekowym 25 – 34 lata. To ponad 27% ogółu bezrobotnych. Grupą wiekową z najniższym poziomem bezrobocia są osoby w wieku powyżej 60 lat – to aż 8%. Jeśli chodzi o wykształcenie wśród osób poszukujących zatrudnienia, najwięcej jest absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy najsłabiej radzą sobie na rynku pracy i stanowią ponad 31% bezrobotnych. Z kolei tymi, których jest najmniej, bo zaledwie ponad 9% bez zatrudnienia, są absolwenci szkół wyższych. Bardzo znacząca jest także informacja o czasie pozostawania w stanie braku pracy. Najliczniejszą grupą są osoby pozbawione zatrudnienia w okresie od 1 do 3 miesięcy – jest ich prawie 24%. Najmniej znajdujemy wśród ludzi, którzy są bez pracy dłużej, niż 24 miesiące – to jest nieco ponad 14%.

Jest jeszcze jeden wskaźnik, na jaki należy zwrócić uwagę, analizując lokalny rynek pracy i poszukując skutecznego sposobu na minimalizowanie bezrobocia. Otóż w całym powiecie ząbkowickim przez 2016 rok bezrobotni odmówili 1463 razy przyjęcia propozycje zatrudnienia. Kluczową przyczyną, dla której nie podejmowali pracy był brak dojazdu. 428 pozostałych odmów wynikało z: problemów zdrowotnych, braku kwalifikacji czy predyspozycji oraz (co też jest znaczące) konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem. Należy przy tym zaznaczyć, że w 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 2467 ofert pracy (w tym ponad 53% to były subsydiowane stanowiska pracy).

W 2016 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, decyzją Ministra Pracy  i Polityki Społecznej, do powiatu ząbkowickiego skierowano kwotę ponad 3,8 mln zł. Poza tym w ramach systemu POWER wpłynęło ponad 2,2 mln zł oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 2 mln zł. Równolegle do tych dotacji, w wyniku składanych wniosków konkursowych, Powiatowy Urząd Pracy pozyskał prawie 1, 4 mln zł. Łączna zatem na cele związane ze stabilizowaniem rynku pracy w powiecie ząbkowickim wydatkowano w 2016 r. ponad 11,3 mln zł.

Jednym z efektów tego wsparcia było zawarcie w ramach prac interwencyjnych 83 umów z pracodawcami, 19 umów z organizatorami robót publicznych, 34 umowy na utworzenie nowych stanowisk pracy, 2 porozumień na wykonywanie prac społecznie-użytecznych oraz 489 umów na prowadzenie staży zawodowych. Było też 21 umów na tzw. „bony stażowe” preferujące osoby w wieku do 30 lat, czyli z grupy o najwyższym poziomie bezrobocia. Na podstawie wniosków osób bezrobotnych zawarto z nimi 130 umów na jednorazową wypłatę środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Istotną funkcję na lokalnym rynku pracy pełni jedyne w naszym powiecie Centrum Integracji Społecznej funkcjonujące dzięki inicjatywie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Tą formą aktywizacji zawodowej objętych było w ubiegłym roku 140 osób.

Warto dodać, że w organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy szkoleniach ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2016 r. uczestniczyło 105 osób poszukujących pracy. Odbyły się ponadto 22 giełdy pracy. 5 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy zorganizował Targi Pracy i Edukacji w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. W ramach  Targów pracownicy urzędu pracy udostępniali zainteresowanym pracodawcom prezentacje ukazujące narzędzia pomocy dla pracodawców wprowadzone ustawą  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz o Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Na targi zaproszono 34 wystawców, którzy oferowali ok.  3000 miejsc pracy. W zasięgu działania ząbkowickiego PUP jest także doradztwo i pośrednictwo w poszukiwaniu pracy w krajach Unii Europejskiej. Prawie 3200 osób korzystało z tego rodzaju pomocy.