Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich,  pracodawcy i przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale”.

Wnioski mogę obejmować:

1/ staże (dla 30 osób bezrobotnych),

2/ prace interwencyjne (dla 5 osób bezrobotnych),

3/ udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (dla 2 osób bezrobotnych),

4/ refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (dla 2 osób bezrobotnych).

Nabór trwać będzie do wyczerpania środków finansowych. Budżet projektu: 336 000 złotych

Uwaga:
I/ Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych  nastąpi w kwocie nie wyższej  niż 19 000 zł.

II/ Czas trwania stażu – na okres nie dłuższy niż do 31.01.2018 r., w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy deklarują zatrudnienie.

III/ Czas trwania prac interwencyjnych   6 miesięcy.

IV/ Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może wynosić do 19 000 zł brutto.

Wnioski na wyżej wymienione  formy aktywizacji  można składać w siedzibie PUP  lub przesłać pocztą na adres:  Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7,  | 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższe informacje udzielane są:

  • pokój  nr 15   (I piętro) –  wnioski  o zorganizowanie stażu,  tel. 748166715,
  • pokój  nr 15a   (I piętro) –  wnioski  o zorganizowanie prac interwencyjnych,  tel. 748166 716,
  • pokój 17  (I piętro)  – wnioski na udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, refundację kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy tel. 748166717,
  • pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych, tel. 748166703, 748166705, 748166725, 748166706, 748166707, 748166708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748191447.