Wprawdzie półrocze mamy już dawno za sobą, ale dopiero w tych dniach samorządy dokonują bilansów realizacji swoich budżetów za pierwsze półrocze. Tak też jest w gminie Ząbkowice Śląskie. Dostępne już sprawozdanie, nawet jeśli uwzględnić ponad 2-miesięczny okres, jaki upłynął od okresu, za jaki podsumowano efekty zarządzania środkami publicznymi, daje do myślenia. Zgodnie z naszą niedawną zapowiedzią wracamy do analizy kondycji naszych samorządów w oparciu o twarde dane statystyczne.

Budżet na rok 2017 w momencie uchwalenia szacowano po stronie dochodów na sumę 81 626 903 zł, a po stronie wydatków na 80 075 761,98 zł. Po wprowadzonych przez pierwsze półrocze zmianach dochody mają wrosnąć o 1 468 666,60 zł, a wydatki o 6 680 806,60 zł. Zmiany te oznaczają, że zamiast nadwyżki, zaplanowano deficyt wynoszący 3 660 998,98 zł. Podsumowane już wyniki pierwszego półrocza są jednak optymistyczne, bo odnotowano, że wydatki były niższe niż dochody o 1 796 526,52 zł, czyli pojawiła się nadwyżka.

W dokumencie podpisanym przez burmistrza Marcina Orzeszka czytamy m.in., że w zmienianym wielokrotnie planie dochodów na cały rok 2017 zakładano pozyskanie „dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)” kwoty 82 862, 20 zł. W rubryce określającej poziom realizacji tego harmonogramu w pierwszym półroczu 2017 r. czytamy: „0,00%”. Kilka rubryk niżej jest formuła brzmiąca: „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…)” i tu planowano pozyskanie kwoty 2 430 628 zł. W ramce określającej stopień realizacji tego planu czytamy: „0,00%”. Przypomnijmy, że piszemy tu o wynikach za okres pomiędzy styczniem a czerwcem 2017 r., ale potwierdza to obawy wyrażane kilka miesięcy temu na forum Rady Miejskiej odnośnie wyników za rok 2016 oraz w lokalnych mediach dotyczących już roku bieżącego.

W sferze dochodów istotnym wskaźnikiem jest poziom realizacji dochodów majątkowych. Zasilają one budżet gminy i mogą być przeznaczone na cele samodzielnie ustalane przez samorząd. Zakładany na cały rok 2017 plan przewidywał uzyskanie z tego źródła kwoty 2 476 000 zł. Jaka pula środków wpłynęła do końca czerwca br. w tym obszarze? Ta suma wynosi 621 613,98 zł, czyli nieco ponad 25% planu całorocznego.

Kilka stron dalej trafiamy do małej tabelki, w której są zaewidencjonowane zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie. Z dostępnego tam zestawienia dowiadujemy się, że wg stanu za pierwsze półrocze, zaległości wobec ząbkowickiej gminy wynosiły w: 2015 r. 5 539 442 zł, 2016 r. 6 900 235 zł i w 2017 r. 7 335 806 zł.

Przejdźmy do opisu wydatków. Tu również wybierzemy jedynie kilka wskaźników, aby zwrócić uwagę na procesy, które nie są jeszcze przesądzone w skali całego 2017 roku, gdyż cytowane przez nas dane obejmują jego pierwszych sześć miesięcy. Istotnym sektorem kosztów ponoszonych przez samorząd są wydatki majątkowe, bo ich z ich poziomu i zakresu można wnioskować czy gmina powiększa swój majątek i czy inwestuje w rozwój.

W uchwale budżetowej na rok 2017 (przyjętej w grudniu 2016 r., co relacjonowaliśmy w naszym portalu) zaplanowano przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 7 446 735,51 zł. Po wprowadzonych w okresie pierwszego półrocza nowelizacjach, ten plan roczny wzrósł wyraźnie i wynosił już 13 079 796,51 zł. Ten nader ambitny i skądinąd słuszny kierunek zweryfikowało życie. Pomiędzy styczniem a czerwcem 2017 r. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie łącznej 113 186,60 zł. To oznacza, że plan wykonany został na poziomie 0,86%. Na realizację pozostałych do wykonania 99,14% planu wydatków majątkowych są jeszcze cztery miesiące.

I już na koniec ostatnie ogniwo sprawozdania budżetowego gminy Ząbkowice Śląskie za pierwsze półrocze. Poruszamy się we wrażliwe kwestii kredytów zaciąganych przez samorząd. Całkowity dług gminy na koniec 2017 r., wg prognozy opartej o wyniki budżetu za pierwsze półrocze wynosi 19 315 064,23 zł. Ostatnią ratę zaciągniętych obecnie kredytów magistrat zamierza spłacić w 2032 r. W myśl przepisów poziom dopuszczalny wskaźnika zadłużenia wynosi dla gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2017: 7,39%, podczas gdy z wymienionych wyżej danych można stwierdzić, że wskaźnik jakiego gmina nie przekroczy w tym roku wynosi 4,16%.

Całe sprawozdanie mieści się na 118 stronach i obejmuje nie tylko informacje o środkach publicznych na co dzień zarządzanych przez magistrat, ale także jednostki podległe gminie. Bieżącą informację w całości znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ząbkowice Śląskie.