Po raz pierwszy wójt gminy Ciepłowody usiłował doprowadzić do odwołania dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w listopadzie 2016 r. Przesilenie nastąpiło w trakcie burzliwej sesji Rady Gminy, której przebieg relacjonowaliśmy w naszym portalu. Tym razem Łukasz Białkowski postanowił odwołać Beatę Lis w trybie określonym jako „przypadek szczególnie uzasadniony”.

Chronologia zdarzeń

5 lipca 2017 r., po wezwaniu przesłanym dzień wcześniej e-mailem, dyrektor szkoły, również w formie e-maila przekazuje wyjaśnienia dotyczące przebiegu i organizacji tradycyjnego festynu familijnego, jaki odbył się 10 czerwca 2017 r. w obrębie szkoły. 10 lipca 2017 r. podobne wyjaśnienia w urzędzie gminy składają rodzice skupieni w radzie rodziców, która była organizatorem imprezy. 20 lipca 2017 r. wójt Łukasz Białkowski wnioskuje do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty o opinię w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Beaty Lis. 25 lipca 2017 r. kurator odmawia wydania opinii ze względu na brak stosownego uzasadnienia. 31 lipca 2017 r. wójt składa ponownie wniosek w tej sprawie wskazując jako datę planowanego odwołania dzień 8 sierpnia 2017 r. W piśmie tym znajduje się opis zdarzeń, które w jego opinii stanowią podstawę do decyzji o odwołaniu dyrektor Beaty Lis tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i ogólnopolską reorganizacją systemu edukacji. Zdarzenia, które włodarz traktuje jako koronny argument miały miejsce w ciągu minionego roku szkolnego, w tym 10 czerwca 2017 r., kiedy to w otoczeniu szkoły w Ciepłowodach odbywał się doroczny festyn rodzinny. Wtedy to, jak twierdzi wójt, „wnoszono, podawano lub spożywano napoje alkoholowe w postaci piwa w obecności osób nieletnich, punkt sprzedaży napojów alkoholowych był zlokalizowany przy wejściu na teren ZSS za wiedzą i zgodą dyrektora”.

W treści pisma, jakie wójt skierował do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, włodarz Ciepłowód przytacza również zdarzenia polegające na wyjeździe służbowym dyrektor ZSS z 24 marca 2017 r. i innych niewskazanych z daty, które – w opinii wójta – „rodziły nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych”. W dalszej części tego opisu czytamy, że dyrektor Beata Lis oraz jej zastępczyni uczestniczyły tego dnia „w całodniowym szkoleniu we Wrocławiu pozostawiając ZSS w Ciepłowodach bez osoby zastępującej kierownika jednostki”.

Stanowiska  stron

Wójt Łukasz Białkowski: Podjąłem decyzję o odwołaniu Pani Beaty Lis. Odwołanie nastąpiło z ważnych powodów, które wykluczają dalsze kierowanie Zespołem Szkół przez Panią Beatę Lis. Dla dobra Zespołu Szkół oraz jej uczniów uznałem za zasadne i konieczne odwołanie Pani Beaty Lis z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół. Konkretne powody odwołania zawiera treść wspomnianego zarządzenia. Zapraszam do przeczytania. Chciałbym, aby mieszkańcy zapoznali się z jego treścią. Powyższe zarządzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało wydane po zasięgnięciu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk: Organ prowadzący szkołę nie wykazał nieprofesjonalnych działań stosowanych w kierowaniu placówką stanowiących zagrożenie interesu publicznego oraz istotne zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, nie stwierdził także, że uchybienia w pracy dyrektora mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania szkoły. Oprócz ogólnikowego wskazania i lakonicznego opisu zarzutów stawianych pod adresem dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę nie wyjaśnił czy i w jakim zakresie zarzucone uchybienia uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie placówki i jakie negatywne skutki dla kierowanej przez niego szkoły wywołałoby pozostawienie go na zajmowanym stanowisku dyrektora szkoły. Organ nadzoru pedagogicznego z całą stanowczością podkreśla, że we wniosku o wyrażenie opinii w sprawie odwołania Pani Beaty Lis ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, wójt gminy nie uzasadnił, iż wystąpił „przypadek szczególnie uzasadniony. (…) Okoliczności eksponowane przez organ są takimi, które mogą uzasadniać odwołanie ze stanowiska na koniec roku szkolnego, ale nie stanowią powodu dla natychmiastowej takiej reakcji organu prowadzącego szkołę. (…) Odwołanie Dyrektora w oparciu o przesłanki, które nie stanowią „przypadku szczególnie uzasadnionego” może skutkować, w sytuacji powzięcia wiedzy przez nadzór prawny wojewody, usunięciem z obrotu prawnego dokumentu, na podstawie którego dokonano czynności niezgodnych z prawem.

Reprezentujący obywatelski komitet mieszkańców gminy Ciepłowody Robert Helski: Z analizy zarządzenia Wójta dotyczącego zwolnienia i uzasadnienia jego wniosku do Kuratora o wydanie opinii, narzucają się wręcz odwrotne fakty, świadczące niekorzystnie o zaangażowaniu, współpracy i pomocy Urzędu Gminy jako organu prowadzącego szkołę samorządową, lub braku takowych i koncentrowaniu się na „teoriach spiskowych”, zmierzających do zwolnienia Dyrektor szkoły za wszelka cenę. Jest to już bowiem druga nieuzasadniona próba zwolnienia, kompromitująca władze Gminy i narażająca je na utratę renomy, przenosząca konflikty personalne na teren szkoły, deprymująca nauczycieli i działająca destrukcyjnie na funkcjonowanie szkoły, demoralizując przy okazji młodzież. Biorąc pod uwagę fakt, iż szkoła ta cieszy się opinią jednej z lepszych w regionie, uczniowie prezentują poziom powyżej średniej we wszystkich możliwych konkursach edukacyjnych, co uhonorowane zostało nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, personel ma wysokie kwalifikacje, które są cały czas poszerzane – działania Wójta w tym przypadku odbieramy jako szkodliwe dla społeczności Gminy. W obronie Dyrektor szkoły powstaje Komitet Obywatelski złożony z jej mieszkańców.

Fakty dokonane

16 sierpnia 2017 r. w biuletynie informacji publicznej gminy Ciepłowody zostało opublikowane zarządzenie wójta z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Beaty Lis ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach z dniem 9 sierpnia 2017 r. bez wypowiedzenia (kliknij TUTAJ, aby zobaczyć ten dokument). Decyzję wójta dyrektor przyjęła 18 sierpnia 2017 rZarządzenie wójta wydane zostało mimo negatywnej opinii dolnośląskiego kuratora oświaty (kliknij TUTAJ, aby zobaczyć ten dokument).

Dokument podlegać będzie rozstrzygnięciu nadzorczemu wojewody dolnośląskiego, który mając na względzie argumenty wójta, dyrektor szkoły i kuratora oświaty, w oparciu o przepisy prawa może zarządzenie o odwołaniu uchylić w części lub w całości, albo też nie wnieść zastrzeżeń. Niezależnie od tego dyrektor szkoły ma prawo wnieść sprawę do sądu pracy. W swoim zarządzeniu wójt Łukasz Białkowski nie wskazał osoby, która będzie pełnić obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach od chwili odwołania z tego stanowiska Beaty Lis i w dniu wręczenia wypowiedzenia nie wyznaczył osoby, która miałaby przejąć prowadzenie spraw szkoły. Nie ogłosił także konkursu na stanowisko dyrektora ZSS.