Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ZAKRES OPERACJI: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Zakres tematyczny operacji: P.I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” oraz P. VII „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”

Limit dostępnych środków:

– w ramach zakresu tematycznego P. I: 230 000 zł;

– w ramach zakresu tematycznego P. VII: 110 000 zł

Uwaga: dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę całkowitą alokacji środków w naborze składa się dofinansowanie 63,63 % oraz wkład własny beneficjenta w wysokości 36,37%

Forma wsparcia: refundacja

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

– Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

– Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Operacja musi spełnić warunki wstępnej oceny wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Operacja musi być zgodna z LSR, czyli celem ogólnym Co1: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców i wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD, celem szczegółowym Cs. 1.1: Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej na obszarze LGD oraz przedsięwzięciem I: „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” lub celem ogólnym Co2: Wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej, celem szczegółowym Cs. 2.4: Wzrost świadomości ekologicznej i kulturowej mieszkańców oraz przedsięwzięciem VII: „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”.

– Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

– Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku.

– Intensywność pomocy:

 1. a) w ramach zakresu tematycznego P.I „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”:

– dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych;

– dla jednostek sektora finansów publicznych – refundacja 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

– dla pozostałych podmiotów – refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych;

 1. b) w ramach zakresu tematycznego P. VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”:

– dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych;

– dla jednostek sektora finansów publicznych – refundacja 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

– dla pozostałych podmiotów – refundacja do 95% kosztów kwalifikowalnych

Termin składania wniosków: od 18.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. do godziny 15.30 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Tryb składania wniosków: Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym oraz na płycie CD (wraz z załącznikami, które wnioskodawca posiada w wersji elektronicznej).

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, na egzemplarzu wnioskodawcy przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer wniosku nadany przez LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

w ramach zakresu tematycznego P. I:

– Innowacyjność (0,1 pkt)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

– Obszar realizacji (0,1 pkt)

– Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

– Wykorzystanie lokalnych zasobów (0,1,2 pkt)

– Promocja obszaru (0,1 pkt)

– Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru  (0,2 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt.

w ramach zakresu tematycznego P. VII:

– Aktywizacja mieszkańców (0,1,2 pkt)

– Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych (0,1,2 pkt)

– Innowacyjność (0,1 pkt)

– Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

– Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

– Wykorzystanie lokalnych zasobów (0,1,2 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

–   Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

– Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168 ).

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168.

Kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR) dostępne są
w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl 

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 1. – litera P. oznacza Przedsięwzięcie

Ogłoszenie o naborze – pobierz

Formularz wniosku:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) pobierz
 • Generator Wniosku otwórz

Uwaga! Z dniem 03.03.2017 r. zostały wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” do odwołania. Do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania.

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. pobierz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (pdf) pobierz
 • Biznesplan (docx) pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) – pobierz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (pdf) pobierz
 • Wniosek o płatność (excel) pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. pobierz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel )
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu pobierz

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: załącznik „Innowacyjność projektu” pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz

Inne dokumenty związane z naborem:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) pobierz

Regulamin Pracy Rady pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji LSR pobierz

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów pobierz

UWAGA – dla wnioskodawców: zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • Rada ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do procedury oceny wniosków. Rada nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
LGD Qwsi