Co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy, i to po raz kolejny, jak pomóc dzieciom, które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen?

Na te i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu.

W naszej placówce Uczestnik OHP:

  • uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy II i III gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
  • kształcenie ogólne realizowane jest w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach gimnazjalnych: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  • otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.
  • uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od potrzeb.
  • Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio w naszej placówce:

Wykaz wymaganych dokumentów

  1. Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2017/2018 do klasy 7 szkoły podstawowej

a) podanie o przyjęcie do ośrodka z określonym kierunkiem szkolenia zawodowego,

b) zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na pobyt córki (syna) w ośrodku,

c) opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),

e) opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

f) odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,

g) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,

h) informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia)z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto,

i)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i świadectwo z klasy I gimnazjum,

– oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę (syna) w trakcie jej (jego pobytu) w ośrodku,

– zgoda rodziców na objęcie córki (syna) opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ  w Ząbkowicach Śl.

– 3 zdjęcia.

  1. Dotyczy kandydatów do klasy II i III gimnazjum (nabór uzupełniający),

a) wymagane wszystkie dokumenty wymienione w p.1,

b) dodatkowo wymagany odpis arkusza ocen obejmujący klasyfikację ucznia z następujących przedmiotów: język polski, język niemiecki (może być jako przedmiot dodatkowy), historia, biologia, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, geografia, w-f.

Dotyczy kandydatów do klasy I szkoły branżowej I stopnia oraz klas II i III zawodowej:

a) Wymagane dokumenty wymienione w p. 1

b) Dodatkowo należy złożyć kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

c) Należy złożyć (na specjalnym druku) podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. oraz po zakończeniu nauki w gimnazjum: świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej i dwa zdjęcia.

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do

Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

ul. Cukrownicza 8 / 57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel. 746410138 lub 746410139