Złoty Stok, Srebrna Góra, Bardo i Kamieniec Ząbkowicki – to wzrastające centra turystyki wykraczające zasięgiem oddziaływania nie tylko poza Ziemię Ząbkowicką, a nawet poza Dolny Śląsk. Tak można sformułować zasadniczy wniosek z prezentacji i dyskusji, jakie miały miejsce podczas obrad oraz w przerwach ostatniej przed wakacjami sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Corocznie, tuż przed wakacjami samorządowcy naszego powiatu spotykają się w najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym punktach mikroregionu, aby aktualizować swoją wiedzę i omawiać kierunki, w jakich należy działać, aby walory i produkty przyciągające miłośników aktywnego wypoczynku znajdowały coraz liczniejszych odbiorców. Ubiegłoroczna „sesja turystyczna” została 29 czerwca 2017 r. przeprowadzona w kompleksie klasztoru cysterskiego w Henrykowie (co relacjonowaliśmy w naszym portalu). Tym razem miejscem spotkania była Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Po części roboczej, w trakcie której radni wysłuchali bieżących informacji starosty ząbkowickiego i przyjęli przedstawiany przez wicestarostę Mariusza Szpilarewicza pakiet uchwał przekształcających niektóre szkoły prowadzone przez samorząd powiatowy w związku z reformą systemu edukacji, przystąpiono do omawiania zagadnień związanych z potencjałem turystycznym całego powiatu i poszczególnych gmin. Dokonano też zmian budżetowych referowanych przez skarbniczkę powiatu Bogumiłę Mazur.

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Organiściak, który z racji swoich zawodowych doświadczeń i osobistej pasji, jaką jest krajoznawstwo, dokonał wprowadzenia w tematykę posiedzenia. Zwracał szczególną uwagę na konieczność postrzegania turystyki nie tylko przez pryzmat skojarzeń z turystami, wycieczkami i zwiedzaniem, ale także jako dziedziny wymagającej profesjonalizacji i konsekwencji. „Turystyka jest gałęzią przedsiębiorczości i musimy ją widzieć jako mechanizm generujący miejsca pracy i dochody” – mówił Jerzy Organiściak. W tym kontekście wskazał na to, że pojęcie „produktu turystycznego” należy rozumieć jako miejsce czy obiekt, który jest nie tylko udostępniamy przybyszom, ale też obudowywany rozmaitymi usługami i systematycznie rozwijany. Wymienił też kilka punktów na mapie Powiatu Ząbkowickiego, które – według jego opinii – są niewykorzystanymi źródłami atrakcyjności turystycznej niektórych gmin i mikroregionu. Zaliczył do nich  m.in. okolice Szklar, gdzie magnesem może być bogactwo geologiczne, rejony wsi Kluczowa i Brzeźnica, dzięki ich unikalności krajobrazowej. W krótkim wystąpieniu Andrzej Rapacz z wydziału promocji ząbkowickiego starostwa przedstawił ponadto koncepcję budowy tras rowerowych na terenie naszego powiatu.

Do obradujących przybyła Grażyna Orczyk – burmistrzyni Złotego Stoku. Witając wszystkich gości, podzieliła się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami oraz informacjami o działaniach jej gminy. Ze szczególną atencją zwracała się przy tym do twórczyni i właścicielki Kopalni Złota Elżbiety Szumskiej. „Bez konsekwencji, czasem uporu, a przede wszystkim pomysłowości Pani Eli, nie byłoby tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy, i nie byłoby tego wszystkiego, co rozwija się tu z roku na rok” – mówiła Grażyna Orczyk. Włodarzyni pochwaliła się ponadto pozyskaniem, wspólnie z Gminą Bardo oraz kilkoma gminami z powiatu Kłodzkiego, znaczącej dotacji na budowę singletracków, czyli tras rowerowych. Wsparcie dla całego projektu wyniesie ok. 5 mln zł, z czego Złoty Stok sięgnie po ok. 800 tys. zł., a realizacja planowana jest już na przyszły rok. Równolegle do fantastycznego rozwoju Kopalni Złota, ambicją miejscowej społeczności jest udostępnienie turystom innych atrakcji Złotego Stoku. Na ten temat wypowiedziała się Aleksandra Wąsowicz – dyrektorka Centrum Kultury i Promocji. Zaprezentowała m.in. ofertę miejskiej trasy turystycznej oraz plany rewitalizacji niektórych ważnych obiektów architektonicznych, w tym miejskiego ratusza oraz mauzoleum Guttlerów. Wspomniała także o uruchamianiu mobilnej aplikacji „e-przewodnik”, będącej „nawigacją turystyczną” dla gości Złotego Stoku.

Kolejna prezentacja była świetnie opracowaną pod względem wizualnym, ale też bogatą w merytoryczną treść informacją o już udostępnianych atrakcjach Srebrnej Góry z tamtejszą największą w Europie górską Twierdzą na czele. Prelegentkami były skarbnik Gminy Stoszowice Katarzyna Cichoń oraz prezes spółki „Twierdza Srebrna Góra” Emilia Pawnuk. Obie mówczynie były zgodne w tym, że począwszy od Twierdzy, która od 15 lat jest systematycznie rewitalizowana i przywracana do stanu pełnej dostępności, poprzez wiele innych realizowanych lub planowanych przedsięwzięć Srebrna Góra i okolice przyciągają coraz liczniej turystów. Oferuje się im nie tylko prosty program o charakterze muzealnym, ale też rozmaite inne atrakcje umożliwiające aktywny wypoczynek, rozrywkę i miły pobyt. Służą temu trasy rowerowe, imprezy masowe sprofilowane na zdefiniowanych odbiorców i rosnąca baza usług okołoturystycznych.

O tym, jak wiele i to w różnych sferach dzieje się w Bardzie – Mieście Cudów, mówiła Marta Ptasińska – kierownik referatu rozwoju i promocji w tamtejszym magistracie. W swoim wystąpieniu skupiła się na już dostępnej palecie propozycji dla turystów i pielgrzymów, dla osób szukających niekonwencjonalnych form aktywnego wypoczynku, jak i dla osób spragnionych wytchnienia i artystycznych przeżyć. Głos zabrali także przedstawiciele gmin Ząbkowice Śląskie i Ziębice, którzy wymieniali głównie realizowane przez oba samorządy działania promujące atrakcje tych miast. Zabrakło natomiast prezentacji z Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie Pałac Marianny Orańskiej i założenie parkowe, nad którymi od 2012 roku trwają permanentnie prace rewitalizacyjne, przyciąga coraz liczniejszy ruch turystyczny. Nie było też nikogo z Ciepłowód, choć krajobrazowe i geologiczne walory tej gminy zasługują na promocję.

Jako ostatnią, ale za to niezwykle interesującą prezentację, obecni na sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, mogli podziwiać prelekcję Elżbiety Szumskiej. Pomysłodawczyni, kreatorka, menedżerka w jednej osobie – stworzyła i rozwija od ponad 20 lat Kopalnię Złota. W 2016 roku przez cały kompleks obiektów, urządzeń i usług przewinęło się ponad 200 tysięcy osób. „Co roku dodajemy nową atrakcję, aby każdy kto raz u nas był, miał motyw do ponownego przyjazdu” – mówiła Elżbieta Szumska. Ta zasada stanowi, jej zdaniem, formułę magnetyzmu Kopalni Złota dla turystów, ale też skuteczności pod względem biznesowym. Kopalnia Złota jest bowiem stabilnym i dużym pracodawcą, może zlecać lokalnym przedsiębiorcom coraz to nowe zadania i wspierać różne inicjatywy samorządu Złotego Stoku czy miejscowych środowisk. Przede wszystkim jednak wszyscy są tu skupieni na tym, by turysta miał co oglądać, co zjeść, gdzie odpocząć i co kupić na pamiątkę. „Turysta ma być zadowolony i to jest nasze zadanie” – podkreślała Elżbieta Szumska. Radni i pozostali uczestnicy wyjazdowego posiedzenia przez okna, a potem spacerując, mogli widzieć, że tak jest w rzeczywistości.

Obrady zakończyły się podsumowaniem wygłoszonym przez starostę ząbkowickiego Romana Festera. Pogratulował on gospodyni Kopalni Złota, ale też pozostałym osobom, które prezentowały wybrane atrakcje Ziemi Ząbkowickiej, efektów żmudnej i wytrwałej pracy. Życzył kolejnych sukcesów i zapewnił, że Powiat Ząbkowicki chce wspierać te inicjatywy i promować je.

Trzecia już w obecnej kadencji samorządu powiatowego „sesja turystyczna” zdominowana była przez kreatywne blondynki, które swoją pracowitością i wytrwałością zmieniają nie tylko wizerunek miejsc, w jakich na co dzień pracują. Swego czasu jedna z komercyjnych rozgłośni nadawała cykl audycji pod tytułem „Świat według blondynki”, Był on poświęcony podróżniczym pasjom autorki programu i opowieściom o zwiedzanych przez nią miejscach na całym świecie. Tym razem mowa była o naszym lokalnym świecie i o tym co jest w nim naprawdę przyciągającego już nie tysiące, ale dziesiątki, a nawet setki tysięcy (jak w przypadku Złotego Stoku) turystów. Czas już spojrzeć prawdzie w oczy: blondynki zmieniają świat. Turystyka – w skali całego Powiatu – nadal jednak czeka na skok rozwojowy, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki synergii działań. Kto ją wyzwoli?