Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 639 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2017 r.

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Ząbkowicach Śl., ul. Powstańców Warszawy 7 – kancelaria ogólna ( I piętro)

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW KFS:

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 • – określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:
1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw;
2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw.

Limit rocznego dofinansowania ze środków KFS:

W przypadku pracodawców zatrudniających : Maksymalna wysokość wsparcia ze środków KFS może być udzielona do kwoty:
do 10 pracowników
od 11 do 50 pracowników
powyżej 50 pracowników
15.000 zł.
30.000 zł.
60.000 zł.

Przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa należy kierować się definicją rozporządzenia KE 659/2014, zgodnie z którą w skład personelu wchodzi także, oprócz pracowników firmy, jej właściciel. Obliczając liczbę personelu należy podać liczbę personelu w odniesieniu do ostatniego zamkniętego roku podatkowego, obliczone w skali rocznej, z uwzględnieniem faktycznego wymiaru czasu pracy (pełne etaty).

SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW:

 1. Kompletne wnioski należy składać w terminie trwania naboru, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 do 15:30, w kancelarii ogólnej Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7.
 2. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku, zostanie wyznaczony pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie,
  w przypadku:
  a. niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
  b. niedołączenia wymaganych załączników do wniosku.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta z pracodawcą umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
 5. Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których finansowanie wystąpiono muszą zostać rozpoczęte w roku, na który zostały przyznane środki.
 6. Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.
 7. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie koszty części dydaktycznej szkoleń, do których nie zalicza się kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, rekrutacji itp.

III. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.

 1. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 2. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 3. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
 4. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 6. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga!

 • W przypadku niewystarczających środków KFS urząd może zastosować dodatkowe kryteria, tj.:

– pierwszeństwo dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców,
– pierwszeństwo dla pracodawców dotychczas niekorzystających z dofinansowania w ramach KFS;

 • dopuszcza się negocjacje z pracodawcą w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usług, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 748166722, 748166711
oraz w pok. nr 1a (niski parter), pok. nr 11 (parter).

 Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 poz. 639 z późn.  zm.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Formularz pomocy publicznej cz. a

Formularz pomocy publicznej cz. b

Barometr – województwo

Barometr – powiat

Monitoring zawodów – powiat