Wnioskowana kwota: 10 199 104,11 zł. Ocena formalna: projekt nie spełnia kryteriów obligatoryjnych. Skutek: odmowa dofinansowania, o czym zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z 23 stycznia 2017 r. Przyznana dotacja: 3 200 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze względu na przekroczenie 2-letniego okresu realizacji projektu, rządowa pomoc jest cofnięta. Łącznie to: 13 399 104,11 zł. Tej sumy środków nie otrzyma Gmina Ząbkowice Śląskie na zapowiadaną od 2010 r. budowę krytego basenu. Minął już miesiąc 2017 roku i przetarg na to zadanie nie został ogłoszony. 

Aplikując w maju 2016 r. o dofinansowanie na to przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020 urzędnicy oszacowali wartość zadania na prawie 28 mln zł. Wynika z tego, że utracone lub nie pozyskane wsparcie zewnętrzne to ponad połowa oficjalnie wyliczonych kosztów inwestycji. Z kolei czytając uchwaloną w grudniu 2016 r.  wieloletnią prognozę finansową dowiadujemy się, że w cyklu 3-letnim planowano wydać na budowę pływalni pod dachem jedynie 18 mln zł. Jeśli w tej kalkulacji przewidywano wspomnianą na wstępie sumę prawie 13,4 mln zł, to i tak niedostatek środków jest jeszcze bardziej bolesny. Obiekt ma być wybudowany zgodnie z wielokrotnie cytowanymi przez nas obietnicami burmistrza Marcina Orzeszka, który 26 stycznia 2017 r. ponowił tę deklarację na spotkaniu noworocznym w obecności licznej reprezentacji samorządowców i innych osób zaangażowanych w życie publiczne Ząbkowic Śląskich. Powiedział m.in.: . „Jest powiedzenie: do trzech razy sztuka, ale może nam uda się to za drugim podejściem”. Nawiązał przy tym do ogłoszonego w maju 2016 r. przetargu, który w listopadzie 2016 r. unieważnił. Kryta pływalnia ma powstać na terenie obecnego boiska trawiastego przy stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, który widzimy na poniższych zdjęciach.

Wczoraj odbyła się zwołana w trybie pilnym sesja Rady Miejskiej. Radni (przy 3 głosach wstrzymujących się) przyjęli nowelizację tegorocznego budżetu oraz wspomnianej już wieloletniej prognozy finansowej. Decyzje radnych były konsekwencją utraty rządowej dotacji pozyskanej dwa lata temu. Decyzja o wsparciu wygasła bowiem ze względu na przekroczenie terminu rozpoczęcia inwestycji. Co na to radni? Przyjęli rekomendację przedstawioną przez burmistrza Marcina Orzeszka polegającą na przesunięciu w bieżącym roku na cel budowy basenu ponad 920 tys. zł z tytułu tzw. „wolnych środków”, zwiększeniu kwot szacowanych ze sprzedaży nieruchomości komunalnych o 500 tys. zł oraz podwyższeniu wartości planowanego na rok 2017 kredytu o 919 tys. zł. W uzasadnieniu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej napisano, że cały manewr budżetowy „…umożliwi rozpisanie przetargu na budowę krytego basenu”. Co ciekawe, prognozę wieloletnią skorygowano tylko na rok 2017, a więc założenia kosztów budowy basenu na rok 2018 (rok wyborów) i 2019 (pierwszy rok następnej kadencji) pozostały nietknięte mimo opisanej na wstępie negatywnej oceny formalnej dla wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie te zmiany to już druga w okresie ostatnich kilku miesięcy duża zmiana w planach budżetowych Gminy Ząbkowice Śląskie związana z po raz kolejny odkładanym rozpoczęciem coraz bardziej kontrowersyjnego projektu. Poprzednia miała miejsce pod koniec 2016 r. i była przez nasz portal relacjonowana.

Obie uchwały zostały podjęte wczoraj podczas porannych obrad ząbkowickich rajców. Zaledwie sześć dni wcześniej, sesja Rady Miejskiej przesądziła o przeznaczeniu 10 tys. zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku wielofunkcyjnego na terenie boiska sportowego należącego do sołectwa Stolec i położonego przy drodze pomiędzy tą wsią a Ząbkowicami Śląskimi. Przygotowanie opracowania projektowo-kosztorysowego umożliwić ma wystąpienie o dotacje na budowę budynku. Do tej sprawy wrócimy w najbliższym czasie. Plac na jakim ma powstać tenże obiekt wygląda obecnie tak, jak widzimy to na zdjęciach poniżej.

AKTUALIZACJA: 01.02.2017 / 14:00

Nasza publikacja wywołała reakcję Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Otrzymaliśmy wiadomość, której treść zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Redaktorze, w związku z opublikowaniem przez portal www.zabkowiceslaskie4you.pl w dniu 1 lutego 2017 r. artykułem pt.: „Nie popływamy bo basen odpływa”, wnoszę o sprostowanie zamieszczonych w nim nieprawdziwych informacji.  We wstępie do artykułu nieznanego autorstwa, zamieścił Pan informację że, tu cytat: „Ze względu na przekroczenie 2-letniego okresu realizacji projektu, rządowa pomoc jest cofnięta”. Jest to informacja nieprawdziwa, ponieważ Gmina Ząbkowice Śląskie posiada podpisaną i aktualną umowę na dotację w wysokości 3 200 000 zł z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które żadnej dotacji nie cofnęło. Gmina Ząbkowice Śląskie wystąpiła o aneksowanie tej umowy w taki sposób, aby rozliczenie projektu nastąpiło w 2019 roku.
Tak więc podawane informacje o rzekomej „utracie rządowej pomocy” są nieprawdziwe i wprowadzają czytelników w błąd. Ufam, że podanie tych nieprawdziwych informacji było jedynie niedopełnieniem dziennikarskich obowiązków, zgodnie z którymi otrzymywane wiadomości powinny być weryfikowane, a nie celowym działaniem mającym wprowadzić w błąd czytelników portalu.
Proszę o zamieszczenie sprostowania zarówno na Państwa portalu www.zabkowiceslaskie4you.pl jak również na wszystkich portalach społecznościowych, na których tę informację zamieściliście oraz usunięcie z wymienionych wyżej portali nieprawdziwych informacji, o których pisałem wcześniej.
Korzystając z okazji, chciałbym zachęcić Pana Redaktora do tego, aby pisząc następne artykuły na tematy ważne dla społeczności Gminy Ząbkowice Śląskie, zadawał pytania pracownikom Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, a zapewniam Pana Redaktora, że odpowiedzi otrzyma tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
Z poważaniem, Stanisław Moderski Asystent Burmistrza Ząbkowic Śląskich

Po otrzymaniu powyższej wiadomości, skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego (drogą mejlową) stanowisko naszej Redakcji.

Dzień dobry, w świetle przesłanego sprostowania do artykułu „Nie popływamy, bo basen odpływa” z 01/02/2017 – wyjaśniam, że w podanej przez nasz portal informacji w tej kwestii rzeczywiście użyto sformułowania o cofnięciu dotacji. Proszę jednocześnie o zwrócenie uwagi na sformułowanie, jakie znalazło się w uzasadnieniu uchwały w sprawie zmian w budżecie 2017: „W związku z niewyrażeniem zgody na dzień dzisiejszy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wydłużenie dwuletniego na trzyletni okres realizacji inwestycji…” W istocie nie ma różnicy pomiędzy oboma stwierdzeniami jeśli chodzi o skutki wskazanego w uzasadnieniu uchwały stanowiska MSiT w zakresie dostępności dotacji MSiT na budowę krytego basenu.
W dzisiejszej publikacji oparłem się o dostępne publicznie dokumenty. Nawiązując do Pańskiej zachęty proszę o podanie informacji:
  1. Kiedy Gmina wystąpiła do MSiT o dotację na budowę krytej pływalni?
  2. Na jaką kwotę opiewał ten wniosek i jaką wartość całego zadania wskazywano we wniosku?
  3. Kiedy i na jaki okres realizacji MSiT przyznał dotację?
  4. Czy w decyzji MSiT o przyznaniu dotacji wskazano graniczny termin rozpoczęcia inwestycji czy jej zakończenia?
  5. Kiedy Gmina wystąpiła o aneksowanie umowy z MSiT i jakie było uzasadnienie tego wniosku?
  6. Jak brzmi stanowisko MSiT w sprawie wniosku o aneks, kiedy zostało przyjęte i kiedy wpłynęło do Gminy? – w tym przypadku proszę o skan pisma MSiT.
Uzyskanie powyższych informacji pozwoli sprecyzować relację naszego portalu w przedmiotowej sprawie. Zapewniam, że celem publikacji jest informowanie Czytelników portalu o faktach. Państwa sprostowanie oczywiście zostanie opublikowane na portalu i w mediach społecznościowych.
Czuję się w obowiązku dodać jeszcze jedno. Odnosząc się do Pańskiej sugestii, aby uzyskiwać wyjaśnienia od Państwa przed publikacją materiałów prasowych, wyrażam wdzięczność za tę sugestię. W przypadku niedawnej publikacji dotyczącej sporu pomiędzy Gminą a jednym z jej podmiotów zależnych zwróciłem się do Pana Burmistrza z kilkoma prostymi pytaniami. Uczyniłem to przed zamierzoną publikacją. Mimo próśb po 24 godzinach otrzymałem odpowiedzi nieadekwatne do zadanych pytań. Oczywiście zamieściłem je pozostawiając Czytelnikom ocenę. Niestety nie po raz pierwszy zdarzyło się, że na zadawane przeze mnie pytania otrzymuję od Państwa odpowiedzi nieprzystające do treści pytań. Być może tym razem to wrażenie nie zostanie potwierdzone, gdy otrzymam odpowiedzi na wyżej wymienionych sześć pytań odnoszących się do sprawy dotacji MSiT.  
Z poważaniem Krzysztof Kotowicz