W subiektywnej prasówce – w każdy  poniedziałek – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem Powiatu Ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Od niedawna na zakończenie „prasówki” dodajemy informacje spoza powiatu, która mogą zainspirować do podobnych działań na naszym terenie. Tym razem to już ostatnia „prasówka” z roku 2016.

Polskie Radio Wrocław (pod datą 29.12.2016) podało elektryzująca wiadomość w kwestii opisywanej wielokrotnie przez nasz portal, która od kilku lat porusza opinię publiczną między innymi naszego powiatu, a szczególnie w gminach Bardo i Ząbkowice Śląskie. Cała audycja do odsłuchania po kliknięciu TUTAJ.

Dalej jest szansa na budowę drogi ekspresowej S8 z Wrocławia w kierunku gór. To newralgiczny fragment trasy, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże i często dochodzi do wypadków. Dzisiaj wrocławski oddział GDDKiA podpisuje umowę na wykonanie prac przygotowawczych, projektowych i realizacyjnych do przebudowy tej drogi. Wykonawca przeprowadzi też badania prognoz natężenia ruchu. – Jeśli te prognozy będą zakładały, ze geometria drogi powinna być w klasie „eski”, być może będzie realizowana droga S8 – mówi Ewa Bojarczak, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA Minimum to dwie jezdnie i jeden dodatkowy pas do wyprzedzania oraz budowa obwodnic. O budowę drogi od lat walczą mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż krajowej ósemki, którzy wielokrotnie organizowali pikiety i blokowali ruch na trasie. Jak wielokrotnie tłumaczyli, to krzyk rozpaczy, bo o poprawę bezpieczeństwa na niesławnej drodze śmierci walczą od dawna. – Na tej drodze zginęli moi bliscy – w 1996 roku ojciec, a dziesięć lat później – syn. Córka, mając cztery lata została potrącona, cudem z tego wyszła – mówił nam podczas jednego z protestów mieszkaniec Szczytnej. Tylko w ostatnich czterech latach na ósemce zginęło kilkadziesiąt osób. Są miejsca, gdzie pędzące tiry powstrzymuje jedynie zatrudniona przez gminę… „pani stopka”. Sama ósemka, w ciągu 70 lat polskiego panowania na tych terenach przeszła pewne modernizacje. Są to obwodnice 5 miejscowości. Wybudowane w okresie PRL-u obejścia pozwalają ominąć Kobierzyce, Jordanów, Niemczę, Ząbkowice Śląskie i Kłodzko. W kilku miejscach są też dodatkowe pasy, na których możliwe jest wyprzedzanie wlokących się na podjazdach ciężarówek. „Ósemka” jest poszerzona między Przerzeczynem i Szklarami, na odcinkach Bardo – Boguszyn, Boguszyn – Kłodzko oraz Duszniki – Lewin.

Express-miejski.pl (pod datą 23.12.2016) podał wiadomości dotyczące planów inwestycyjnych Gminy Bardo na rok 2017.

Przy dziewięciu głosach za, jednym wstrzymującym i jednym przeciw radni przyjęli budżet na 2017 rok. – Jest ambitny i pełen wyzwań inwestycyjnych – mówił burmistrz. Zakładane dochody budżetu na 2017 rok to kwota ponad 20.5 mln zł. Planowane wydatki kształtują się na poziomie 30.1 mln zł. Deficyt w wysokości około 9.6 mln zł zostanie pokryty z pożyczek i kredytów zaciągniętych w całości na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. Wśród zaplanowanych działań na najbliższy rok jest m.in. dofinansowanie dla powiatu związane z budową chodników wzdłuż dróg powiatowych w Brzeźnicy (50 tys. zł), Dzbanowie (30 tys. zł) oraz Przyłęku (50 tys. zł). Dofinansowanie będzie pochodziło w całości z gminnego budżetu. Ponad 1.3 mln zł wynosi wartość zadania związanego z modernizacją drogi gminnej w Opolnicy. Na to zadanie gmina częściowo planuje pozyskać środki europejskie. 15 tys. zł z kasy samorządu przeznaczono na budowę drogi gminnej na ul. Wiosennej w Opolnicy, 40 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Grochowej, 280 tys. zł na modernizację drogi gminnej w Dębowinie, 28 tys. na remont drogi gminnej w Opolnicy, 50 tys. zł na modernizację ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną i 220 tys. na przebudowę ul. Spacerowej w Bardzie. W planach jest również naprawa dróg transportu rolnego (50 tys. zł). Z pomocą funduszy unijnych gmina będzie realizowała projekt „4 Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” (łączny koszt ponad 2,5 mln zł), termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a (łączny koszt ponad 350 tys. zł), termomodernizację urzędu miasta (łączny koszt ponad 1 mln zł) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie (łączny koszt prawie 2.4 mln zł). 672 tys. zł w budżecie zostało wyasygnowanych na tworzenie Społecznego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Według założeń, prawie 520 tys. zł ma wynieść na ten cel dotacja ze środków unijnych. Z mniejszych inwestycji, które uszczuplą gminny budżet są m.in. przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie (30 tys. zł) i dalszy remont ogrodzenia cmentarza (50 tys. zł). W budżecie znalazło się także 8 tys. zł na modernizację budynku remizy OSP w Brzeźnicy, w dziale rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne znalazł się ponad milion złotych na budowę wodociągu w Opolnicy, jest też dotacja dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na wykup samochodu (20 tys. zł) i 8 tys. zł na piłkochwyt, który zostanie zamontowany na boisku w Bardzie. Niecałe 3.8 tys. zł zaplanowano wydatkować na budowę ogrodzenia świetlicy w Dębowinie, 20 tys. zł pochłonie utworzenie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Opolnicy, 6 tys. zł będzie wydatkowane na wiatę przystankową w Grochowej, a 120 tys. zł wyasygnowano na regulację potoku „Mszaniec” w Potworowie. 408 tys. zł planuje się wydać na grunty pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłęku. – Budżet na 2017 rok jest ambitny i pełen wyzwań inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że zrealizujemy jak najwięcej inwestycji, których dofinansowanie jest możliwe ze środków Unii Europejskiej. Na pewno budżet w ciągu roku kilkukrotnie ulegnie zmianie, ponieważ musimy dostosowywać go do pojawiających się nowych projektów i korzystać z możliwości pozyskiwania środków unijnych – mówił burmistrz Krzysztof Żegański. Szef bardzkiego magistratu ubolewał nad tym, iż w swoich autopoprawkach złożonych do budżetu był zmuszony przeznaczyć dodatkową kwotę w wysokości ponad 160 tys. zł na gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy. To efekt nowej umowy z firmą Eneris, która jest znacznie mniej korzystna dla gminy aniżeli ta podpisana na okres dwóch lat w 2014 roku. Burmistrz dziękował też skarbnik Monice Żołnierz za przygotowanie ambitnego budżetu i zaznaczał, że jest to pierwszy budżet dla gminy Bardo przygotowany przez nową pracownicę.

Doba.pl (pod datą 30.12.2016) opublikowała dane dotyczące inwestycji planowanych na rok 2017 w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

W czwartek 29 grudnia radni uchwalili budżet na 2017 rok. Jak już zapowiedział wójt Marcin Czerniec na pewno ulegnie on zmianom podczas zbliżającego się roku, między innymi ze względu na ewentualne dotacje, o które ubiega się gmina. Budżet na 2017 rok gminy Kamieniec Ząbkowicki zakłada dochody w wysokości 29 378 607 zł (w tym dochody bieżące 28 718 407 zł i majątkowe 660 200 zł) oraz wydatki w wysokości 28 970 607 zł (wydatki bieżące panuje się na kwotę 27 054 676 zł, a majątkowe na 1 915 931 zł).  Nadwyżkę w wysokości 408 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat zaciągniętych kredytów. Wśród inwestycji planowanych na 2017 rok są: przebudowa ul. XXX-lecia wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo rekreacyjnego Kamienieckie Doły (58 931 zł), przebudowa dróg wewnętrznych w Kamieńcu Ząbkowickim II: ul. Krętej, Jasnej, Polnej, Księdza Rojka, i fragment ul. Lipowej w Kamieńcu I oraz drogi w Sławęcinie (dojazd od gruntów rolnych), przebudowa targowiska stałego (15 000 zł), odbudowa obiektu pałacowo parkowego (500 000 zł) rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku (31 000 zł), przebudowa budynku gospodarczego przy budynku UG na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej z infrastrukturą towarzyszącą (24 000 zł), zagospodarowanie terenu wokół budynku UG (100 000 zł) – będzie polegało w szczególności na budowie nowego parkingu poszerzeniu wjazdu wraz z pracami towarzyszącymi, zakup urządzenia UPS do serwerowni UG (17 000 zł), przebudowa Przedszkola nr 1 w Kamieńcu (50 000 zł), adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji (534 000 zł), zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji (60 000 zł), budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki (50 000 zł),  budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach (100 000 zł), budowa sieci wodociągowej w Ożarach (100 000 zł), budowa punktów świetlnych na terenie gminy ( 50 000 zł), dotacja na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogródków działkowych w gminie (20 000 zł), budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły (6 000 zł).

Ziębice.info (pod datą 22.12,2916) odnotowały zakończenie ważnej inwestycji drogowej na terenie Gminy Ziębice.

Przez gminę Ziębice przebiegają dwie drogi o randze wojewódzkiej. Jedną z nich jest droga nr 395, która łączy Wrocław z Paczkowem i przez gminę Ziębice przebiega na odcinku Wadochowice – Lubnów. Zakończyła się właśnie przebudowa fragmentu tej drogi na odcinku Wadochowice (od mostu w kierunku Raczyc) – Brukalice – Henryków (do wjazdu do miejscowości od strony Brukalic). Prace remontowe tego nieco ponad kilometrowego odcinka (dokładnie 1220 m) rozpoczęły się w połowie września. Ich celem było wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz doprowadzenie jej w miarę możliwości do szerokości 6 metrów. Ponadto, wykonane zostały chodniki przy przystankach w Wadochowicach i Brukalicach oraz 1,5-metrowe pobocze na odcinku Wadochowice – Brukalice, którego dotychczas nie było. Ostateczny odbiór drogi przez inwestora – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu – nastąpił w poniedziałek, 19 grudnia. Była to już druga w tym roku inwestycja na drodze nr 395 w tej części gminy Ziębice. W kwietniu wyremontowano inny jej fragment (o długości 1,65 km) na odcinku Kazanów (gm. Strzelin) – Wadochowice (wjazd do miejscowości od strony Kazanowa). Dlaczego remontując drogę nr 395 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pominęła Wadochowice? – Na skrzyżowaniu drogi 395 z drogą polną na wysokości cmentarza w Wadochowicach występuje problem ze spływającym po ulewnych deszczach błotem – mówi Jan Przyszlakiewicz, sołtys Wadochowic. – Wiosną tego roku, kiedy DSDiK remontowała fragment drogi od strony Kazanowa, wskazywano na konieczność uporządkowania tej gminnej drogi. Gmina pierwotnie miała na ten cel zabezpieczone środki, ale przeniesiono je na budowę boiska przy szkole w Henrykowie – dodaje. Idealnie byłoby, gdyby oprócz wykonanych prac zainstalowano również oświetlenie na przystankach w Wadochowicach i Brukalicach. Brakuje też poszerzonych poboczy lub zatoczek dla wsiadających i wysiadających z autobusów jadących w kierunku Ziębic. To ważne szczególnie jesienią i zimą, zwłaszcza że z przystanków korzystają dzieci jadące do szkół.

Wiadomości Powiatowe (nr 50/2016) donoszą o personalnych zmianach w ząbkowickiej Policji.

Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski 15 grudnia odwołał ze stanowiska dotychczasowego I zastępcę komendanta powiatowego policji mł. insp. Grzegorza Tokaruka, który przechodzi na emeryturę. I zastępcą został nadkom. Ryszard Mazurkiewicz, który do tej pory był komendantem komisariatu policji w Bielawie. (…) Mł. insp. Grzegorz Tokaruk służbę rozpoczął 16 czerwca 1989 r. w plutonie patrolowym, służył półtora roku w wydziale prewencji, a następnie był związany z wydziałem kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. W 1999 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego, a od 2006 r. był naczelnikiem tego wydziału. 1 kwietnia 2014 r. został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich i na tym stanowisku służył do dzisiaj. Mł. insp. Grzegorz Tokaruk jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowym I zastępcą został nadkom. Ryszard Mazurkiewicz. Nowy zastępca służbę rozpoczął 1 października 1990 r. w wydziale prewencji, od 1993 r. przeszedł do wydziału kryminalnego. Przeszedł wszystkie szczeble kariery, a w 2006 r. został naczelnikiem sekcji w wydziale kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Półtora roku później został naczelnikiem wydziału kryminalnego, a od 1 października 2013 r. został powołany na komendanta komisariatu Policji w Bielawie. Nadkom. Ryszard Mazurkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

DKL24.pl (pod datą 19.12.2016) podał wiadomość interesującą miłośników przyrody w Gminie Złoty Stok.

Krajobraz tej podgórskiej gminy wypełnia się dziką zwierzyną, której groziło wyginięcie. W drodze introdukcji rozmnaża się pogłowie zajęcy, kuropatw i bażantów, które sukcesywnie na wolność są wypuszczane m.in. na terenach leżących poniżej Jawornika. Duża jest w tym zasługa kół łowieckich. Już za chwilę ptaki na zawsze opuszczą skrzynki W miniony piątek prezes KŁ „Jawornik” Paweł Mamoń wspólnie z uczennicami i uczniami klasy VI złotostockiej Szkoły Podstawowej i nauczycielką Zofią Ruszkowską dali wolność 25 bażantom pochodzącym z hodowli. Przy tej okazji dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek o tych ptakach. A tej niecodziennej lekcji przyrody towarzyszyła burmistrz Grażyna Orczyk. To nie pierwsza taka pożyteczna akcja introdukcyjna w tym roku w gminie złotostockiej. – To naprawdę niecodzienna lekcja przyrody! Bardzo się cieszę że bażanty poczuły wolność (możliwe że pierwszy i ostatni raz) dobrze wiemy, że wypuszczanie tych ptaków w tym okresie służy tylko do celów łowieckich. trzymajmy kciuki, żeby oprócz tych które wylądują na talerzach lub staną dumnie wypchane na półkach, no i oczywiście tych które nie poradzą sobie z konfrontacją życia w hodowli vs życia na wolności, przeżyje do wiosennych toków i naprawdę wesprze swoją ubogą pulą genową populację bażantów poniżej Jawornika! do boju bażanty! – skomentował z jeden z internautów.

Gazeta Ząbkowicka (nr 170/2016) zamieściła obszerny artykuł omawiający jeden z mniej znanych zabytków na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

W połowie XVI wieku dobra w Bobolicach znajdowały się w posiadaniu rodziny von Domanz. W 1524 r. wymieniany jest Hans von Domanz, w 1532 r. Wenzel, a w 1567 r. Adam von Domanz, który zapisał swojej żonie 2000 talarów na majątku bobolickim. W 1569 r. jako właściciel Boblic wymieniany jest Joachim von Domanz, który zmarł 6 lutego 1590 r. we Wrocławiu i został pochowany w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śląskich. Po jego śmierci dobra przeszły we władanie cesarza, który sprzedał je Wolframowi von Rothkirch und Panthen. W 1615 r. właścicielem Bobolic był starosta okręgu miasta Ząbkowice Śląskie Hans von Mettich. W tym też roku wzniósł on w Bobolicach renesansowy dwór, o czym informuje data roczna umieszczona w portalu od strony zabudowań gospodarczych. Hans von Mettich zmarł 17 grudnia 1621 r. w Ząbkowicach Śląskich. W 1651 r. majątek zakupił węgierski wojskowy Franz Albrecht baron von Kappaun. W 1678 r. miał miejsce pożar bobolickiego majątku. Nie wykluczone, iż uszkodzony został również dwór. W kolejnych latach majątek bobolicki często zmieniał właścicieli. W 1688 r. posiadaczką dóbr była Anna Karolina von Zerotin, a w 1690 r. Filip Franciszek hrabia Rzeszy von Gallas. W 1716 r. sprzedał on dobra Bobolice Marii Cecylii hrabinie von Götz. Ta odsprzedała w 1721 r. swój majątek hrabiemu Ludwigowi Xaveremu von Hoffmann. W 1724 r. majątek nabył Franz Sigismund baron von Vogten i od tego pozostawał w rękach tej rodziny. Wnuczka Franza Sigismunda Antonina Theresa von Vogten wniosła majątek bobolicki w 1779 r. swojemu mężowi Johannowi Josephowi von Saurma. Dobra odziedziczyła ich córka Josepha, która w 1799 roku poślubiła Johannesa von Schimony-Schimonsky z Brochocina. Ich córka Louise wyszła za mąż za Karla Hansa hr. von Strachwiz pana na Stoszowicach. Od tego czasu, aż do końca II wojny światowej właścicielami pałacu i majątku w Bobolicach byli członkowie rodziny von Strachwitz. W tym miejscu warto spojrzeć na rysunek autorstwa Friedricha Bernharda Wernera, ukazujący pałac w Bobolicach ok. 1760 roku. Rysownik przedstawił obiekt pomiędzy założeniem ogrodowym w stylu francuskim, a zabudowaniami folwarku. Wejście do rezydencji prowadzi tu od strony folwarku, przez zwieńczoną naczółkowo bramę. W bryle samego pałacu wyróżniają się wieńczące elewacje szczyty oraz wieża pokryta barokowym hełmem z latarnią, na której widać wyraźnie zegar. Kolejnym właścicielem pałacu w Bobolicach został Georg Ludwig von Strachwitz (1823-1888). Był on panem majątku ziemskiego składającego się z Bobolic, Stoszowic, Brochocina, i Dobrzenic. W 1888 r. przeprowadzono restaurację pałacu. W czasie prac wejście prowadzące do wewnętrznego dziedzińca zostało umieszczone w elewacji południowej. Po śmierci Georga Ludwiga dobra stały się własnością jego syna Friedricha Marie Josepha (1858-1923). Ten zmarł w Boblicach, gdzie do dziś zachował się jego nagrobek. Ostatnim właścicielem majątku i pałacu w Boblicach był syn Friedricha – Ludwig Adam (1906-1957). W czasie trwania II wojny światowej w pałacu znajdowała się jedna ze składnic muzealnych, znajdujących się na liście Günthera Grundmanna. Zostały tu zdeponowane eksponaty Muzeum Etnograficznego w Berlinie, w większości zbiory afrykanistyki. Delegat ministerstwa kultury do spraw zabezpieczania zabytków Stefan Styczyński w swoim sprawozdaniu z 1946 r. relacjonuje, iż eksponaty umieszczone były w dwóch salach na półkach, pośrodku zaś ustawiono skrzynie. Ilość częściowo uszkodzonych skrzyń ocenił na 30-40 sztuk, ilość zdeponowanych eksponatów zaś na około 3000.

DaiMediaInfo (pod datą 24.11.2016) udostępniły videoreportaż o jednym ze sportowców z Gminy Ząbkowice Śląskie.

Jarosław Buczko to 24 letni mieszkaniec Sieroszowa w powiecie ząbkowickim, od 10-u lat dźwigający ciężary. Obecnie jest mistrzem Polski, Europy i Świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Od 2011 roku stawał 80 razy na podium z czego 40 razy zdobywał złoto. Jarek opowiada o sobie, swoich osiągnięciach i problemach, z jakimi spotyka się na co dzień.

Forsa.pl (pod datą 21.12.2016) analizuje pierwsze efekty wprowadzenia w 2016 r. rządowego programu Rodzina 500+ (temat ten poruszaliśmy już w poprzednim przeglądzie mediów).

Żeby w pełni ocenić efekt programu, trzeba jeszcze poczekać. Ale już wiemy, że pod względem urodzonych dzieci ten rok będzie rekordowy. Program „Rodzina 500 plus” zachęca kobiety w Polsce do podejmowania decyzji o zachodzeniu w ciążę. Ale nie tylko on. Większa liczba ciąż to również efekt poprawy poziomu wynagrodzeń, spadku bezrobocia, a także decyzji prokreacyjnych grupy kobiet 30 plus z boomu urodzeniowego w latach 80. – W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2016 r. liczba kobiet w ciąży się zwiększyła – potwierdza Sylwia Wądrzyk, rzeczniczka NFZ. Z wyliczeń Funduszu wynika, że w okresie między kwietniem a październikiem (od momentu obowiązywania 500 plus) to wzrost rzędu 9,5 tys. W sumie od początku roku do października o 14,5 tys. Liczby te mogą być jeszcze wyższe, bo od lipca tego roku część ciężarnych jest prowadzona w ramach nowego modelu opieki – tzw. opieki koordynowanej. Zostało nim objętych około 6 tys. kobiet. Czy na pewno jest to efekt 500 plus, tego nie da się jednoznacznie ustalić. – Trzeba by zapytać rodziców wprost, jaka była ich motywacja – komentuje Monika Mynarska, demograf z UKSW. Z kolei Martyna Kawińska, socjolog z UKSW, dodaje, że istotne jest to, ile z tych ciąż jest pierwszymi, a ile drugimi czy nawet trzecimi w rodzinie. Zdaniem ekspertów, aby program 500 plus jednoznacznie uznać za sukces, musiałoby się urodzić tyle dzieci, by średnia liczba na jedną kobietę wynosiła 2,1. Z ostatnich danych Eurostatu (podsumowujących rok 2014) wynikało, że Polska ze wskaźnikiem 1,31 uplasowała się pod tym względem na trzecim miejscu od końca. Za nami były Grecja (1,3) i Rumunia (1,23). Najwyższy wskaźnik (zresztą od lat) ma Francja – 2,1. Na drugim miejscu jest Irlandia z 1,94. Efekty 500 plus w kontekście zmian demograficznych będą widoczne dopiero za kilka lat. – W krajach europejskich, w których wprowadzono zachęty czy ulgi dla rodzin decydujących się na kolejne dziecko, na efekty trzeba było czekać nawet dekadę – podkreśla Martyna Kawińska. Z kolei Monika Mynarska zaznacza, że analizując sytuację, trzeba brać pod uwagę, że liczba ciąż może być również efektem przesunięć grup wiekowych. Chociażby takich, że zwiększyła się liczba kobiet w wieku 25–35 lat, które rodzą najczęściej. Martyna Kawińska jest przekonana, że program 500 plus stanowi dobry początek. Jej zdaniem, żeby naprawdę zwiększyć dzietność, powinien zostać rozbudowany o kolejne elementy wsparcia. Chodzi o zwiększenie miejsc w przedszkolach, żłobkach czy wprowadzenie większej elastyczności w systemie pracy. Eksperci za wzór podają również rozwiązanie zastosowane w Skandynawii, gdzie wprowadzono wysoki zasiłek dla rodzin, które na drugie dziecko zdecydowały się w 24 miesiące po urodzeniu pierwszego. – Trzeba przede wszystkim stawiać na decyzje o kolejnym dziecku – podkreśla Kawińska. Eksperci wskazują jednak, że już wiadomo, iż ten rok będzie pierwszym od 2008 r., w którym liczba urodzonych dzieci wzrośnie najbardziej rok do roku. W trzech kwartałach zwiększyła się już o 5,9 tys. Dla porównania w 2015 r. w tym czasie zmalała o 1,7 tys. Spadki były też w poprzednich latach, z wyjątkiem 2014 r., kiedy to urodzonych zostało rok do roku o 3,4 tys. więcej dzieci. Jeżeli utrzyma się tendencja wykazywana w danych NFZ, w 2017 r. może urodzi się jeszcze więcej. Bartosz Marczuk wiceminister pracy podkreśla w rozmowie z nami, że jeżeli wzrost się utrzyma, to prognozy GUS mówiące o 350 tys. urodzeń na koniec tego roku się nie potwierdzą. – Wynik będzie lepszy – mówi. Również on przyznaje, że aby w pełni ocenić skuteczność programu, trzeba jeszcze poczekać. Jak na razie, na pewno można stwierdzić, że 500 plus poprawiło sytuację ekonomiczną biednych rodzin. Z raportu prof. Ryszarda Szarfenberga z EAPN „Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy” wynika, że odsetek dzieci znajdujących się w skrajnym ubóstwie zmalał z 11,9 proc. do 0,7 proc.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.