W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyło się posiedzenie XXXI sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 8 lipca 2016 roku.
  4. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
  5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok;

b) w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie;

c) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbkowice Śląskie dla terenów położonych w obrębie wsi Jaworek;

d) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie;

e) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie;

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru miasta Ząbkowice Śląskie;

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów miasta Ząbkowice Śląskie;

h) w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie.

j) w sprawie zmiany Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie;

g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016r.

6. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.