Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłosił nabór na stanowisko „Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Gastronomiczny”.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Liczba lub wymiar etatu: cały etat. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. wykształcenie minimum średnie, pożądane o specjalności gastronomicznej,
 4. minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum roczny staż pracy w branży gastronomicznej,
 5. aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowisku instruktora zawodu lub opiekuna praktyk,
 2. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu),
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. znajomość przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 5. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 6. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 8. umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 9. dyspozycyjność,
 10. mile widziane dysponowanie samochodem.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. opracowywanie i nadzorowanie realizacji programu szkoleń dla uczestników CIS,
 2. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w ramach powierzonego stanowiska,
 3. stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć,
 4. terminowe i profesjonalne wykonywanie zleceń,
 5. składanie zapotrzebowania na niezbędne materiały,
 6. odpowiednie gospodarowanie materiałami (przyjmowanie na stan warsztatu oraz wydawanie uczestnikom materiałów i sprzętu do realizacji prac w ramach warsztatów),
 7. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
 8. prowadzenie dziennika zajęć grupy,
 9. ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,
 10. stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem CIS w zakresie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego CIS w zakresie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uczestników,
 11. pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników CIS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum Vita,
 3. kwestionariusz osobowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopia świadectwa / dyplomu ukończenia szkoły potwierdzająca wykształcenie kierunkowe kandydata (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

Oświadczenia:

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku instruktor nauki zawodu,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 15:00.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Gastronomiczny”, adres 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 4.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki (www.kamienieczabkowice.eu) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim, która znajduje się w korytarzu na I piętrze.

W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone.

Załączniki

kwestionariusz

 Oświadczenia_instruktor_

Oświadczenie_przetwarzanie_danych_osobowych_instruktor