Termin złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego) formalnie upływa za 9 dni, tj. 7 września 2014 r., ale faktycznie za 10 dni, czyli w poniedziałek 8 września br.  

Tak wynika z ogłoszonego kilka dni temu i zapowiadanego przez nasz portal kalendarza tegorocznych wyborów samorządowych. Odbędą się one w niedzielę 16 listopada 2014 r.  Ze względu iż termin ustalony kalendarzem wyborczym przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 8 września 2014 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego. W tym samym terminie administracja gmin jest zobligowana opublikować (w formie obwieszczenia) informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów.

W przypadku gmin wchodzących w skład Powiatu Ząbkowickiego komitet wyborczy wyborców może powołać nie mniej, niż 5 obywateli mających prawo wybierania. W tym celu muszą złożyć pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość). To ważna kwestia, jako że po raz pierwszy wybór radnych do rad gmin wszędzie odbywać się w będzie w trybie jednomandatowym. Kandydaci na radnych mogą więc tworzyć swoje komitety wyborcze indywidualnie tylko dla jednego lub wspólne dla kilku lub wszystkich okręgów wyborczych. Komitety te mogą również zgłaszać kandydatów na wójta lub burmistrza. Komitety wyborcze mogą też rejestrować stowarzyszenia i organizacje społeczne, partie polityczne i koalicje partii.